Skype.jpg

Anglická zájmena - Lekce 2 obsahuje ukazovací a tázací zájmena

64 základních sloves, 64 podstaných jmen a 64 přídavných jmen doplňte a zkontrolujte
online L2     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Ukazovací zájmena


This [ ðis] tento, tato, toto That [ ðæt] tamten, tamta, tamto
These [ ði:z] tyto, tito Those [ ðəuz] tamty, tamti


Ukazovací zájmena, tázací zájmena


This is a large house. [ la:dž haus]

That house is small. [ smo:l]

Is that man from Prague? [ pra:g]

What is this? [ wot]

What are those books about? [ ə´baut]

These flowers are beautiful. [ ´flauəz a: ´bju:tifəl]

This table is very old. [ ´teibl iz ´veri əuld]

That isn´t my car. [ ´iznt mai ka:]

These are not my books.

Whose is that house? [ hu:z]
všechny řádky on / off


Toto je velký dům.

Ten dům je malý. [tamten]

Je ten muž z Prahy? [tamten]

Co je to? [toto]

O čem jsou ty knihy? [tamty]

Tyto květiny jsou krásné.

Tento stůl je velmi starý.

To není moje auto. [tamto]

Toto nejsou moje knihy.

Čí je to dům?
všechny řádky on / off


what [ wot]

how [ hau]

where [ weə]

who [ hu:]

when [ wen]

why [ wai]

which [ wič]

whose [ hu:z]
všechny řádky on / off


co, jaký

jak, jaký

kde, kam

kdo

kdy

proč

který

čí, jehož
všechny řádky on / off

skype_konverzacen.jpg

Ukazovací zájmena, tázací zájmena


What is this?

What is your name? [ neim]

What is his address? [ ə´dres]

How are you?

How old is he?

What time is it?

How far is it? [ fa:]

What is it about? [ ə´baut]

What colour is her hair? [ wot ´kalə iz hə: heə]

How much is it? [ mač]

Where is my bag? [ bæg]

Where is she?

Where is she from? [ from, frəm]

When is her birthday? [ hə: ´bə:θdei]

When is Jean going to school? [ ´gəuiŋ tu sku:l]
všechny řádky on / off


Co je to? [toto]

Jak se jmenujete?

Jakou máte adresu?

Jak se máte?

Kolik je mu let?

Kolik je hodin?

Jak je to daleko?

O čem to je?

Jaké má ona vlasy? [jakou barvu]

Kolik to stojí?

Kde je moje taška?

Kde je? [ona]

Odkud je? [ona]

Kdy má narozeniny? [ona]

Kdy půjde Jean do školy?
všechny řádky on / off


Who is that?

Who are these flowers for? [ ´flauəz fo:]

Which is your house?

Why isn´t he here? [ hiə]

Which tea do you like? [ laik]

Whose car is this?

Who is the book about? [ ə´baut]

Whose is this bag? [ bæg]

Why not?

Which book are you looking for? [ lukiŋ fo:]

Who is she?

What is she?

Why are you waiting? [ ´weitiŋ]

What are you waiting for? [ ´weitiŋ fo:]

Who are you waiting for? [ ´weitiŋ fo:]
všechny řádky on / off


Kdo je to? [tamto]

Pro koho jsou tyto květiny?

Který je váš dům?

Proč tady není? [on]

Který čaj vám chutná?

Čí je to auto? [toto]

O kom je ta kniha?

Čí je to taška? [tato]

Proč ne?

Kterou knihu hledáš?

Kdo je to? [ona]

Čím je? [ona]

Proč čekáš?

Na co čekáš?

Na koho čekáš?
všechny řádky on / off

nahoru  nahoru  nahoru


V následující části si můžete snadno vyzkoušet vaše znalosti slovní zásoby.
1. Klikněte vpravo na tlačítko on / off.
2. Vyplňte libovolný počet políček. Jedná-li se o víceslovný název, samozřejmě doplňte také mezeru. Pokud je možné přeložit slovo různými výrazy, postačí dopsat pouze jedno slovo.
3. Klikněte na tlačítko kontrola (pod rámečkem) a podle zbarvení políčka zjistíte správnost vašeho slova.
- klikněte na on / off všechny řádky pokud chcete doplnit všechna slovíčka
- dále můžete kliknout na tlačítko otočit jazyk a procvičíte si vaši znalost překladu do nebo z angličtiny
video_text_preklad.jpg

podstatná jména 1-32

house haus
dům
car ka:
auto
garden ´ga:dn
zahrada
garage ´gæra:ž
garáž
cup kap
šálek, hrnek
coffee ´kofi
káva
tea ti:
čaj
glass gla:s
sklenice
on

off
lunch lanč
oběd
water ´wo:tə
voda
bread bred
chleba
dinner ´dinə
večeře
flower ´flauə
květina
money ´mani
peníze
breakfast ´brekfəst
snídaně
dog dog
pes
on

off
work wə:k
práce
lesson ´lesn
lekce
wife waif
manželka
child čaild
dítě
name neim
jméno
address ə´dres
adresa
teacher ´ti:čə
učitel
day dei
den
on

off
week wi:k
týden
today tə´dei
dnes
tomorrow tə´morəu
zítra
learner ´lə:nə
žák, student
woman ´wumən
žena
man mæn
muž
neighbour neibə
soused
husband ´hazbənd
manžel
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off

podstatná jména 33-64

magazine mægə´zi:n
časopis
textbook ´tekstbuk
učebnice
desk desk
psací stůl
bed bed
postel
chair čeə
židle
book buk
kniha
box boks
krabice
room ru:m
pokoj, místnost
on

off
boy boi
chlapec
girl gə:l
dívka
bag bæg
taška
school sku:l
škola
morning ´mo:niŋ
ráno, dopoledne
afternoon a:ftə´nu:n
odpoledne
evening ´i:vniŋ
večer
table ´teibl
stůl
on

off
hour auə
hodina
thing θiŋ
věc
clock klok
hodiny
watch woč
hodinky
friend frend
přítel
student ´stju:dnt
student
person ´pə:sn
osoba
son san
syn
on

off
daughter ´do:tə
dcera
father ´fa:ðə
otec
mother ´maðə
matka
sister ´sistə
sestra
brother ´braðə
bratr
family ´fæməli
rodina
theatre ´θiətə
divadlo
parent ´peərənt
rodič
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off

slovesa 1-32

be bi:
být
have hæv, həv
mít
learn lə:n
učit se
teach ti:č
učit
help help
pomáhat, pomoci
get get
dostat
go gəu
jet, jít
do du:
dělat
on

off
work wə:k
pracovat
listen ´lisn
poslouchat
hurry ´hari
pospíchat
think θiŋk
myslet
write rait
psát
read ri:d
číst
come kam
přijít,
přijet
drive draiv
řídit
on

off
leave li:v
odejít,
nechat
play plei
hrát
tell tel
říci, říkat
speak spi:k
mluvit,
hovořit
visit ´vizit
navštívit
bring briŋ
přinést, přivést
let let
dovolit, nechat
take teik
vzít
on

off
give giv
dát
put put
položit, dát
can kæn, kən
moci
may mei
smět, moci
must mast
muset
need ni:d
potřebovat
mustn´t ´masnt
nesmět
needn´t ´ni:dnt
nemuset
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off

slovesa 33-64

forget fə´get
zapomenout
remember ri´membə
pamatovat si, vzpomenout
look luk
dívat se
look for luk fo:
hledat
look after luk ´a:ftə
opatrovat, postarat se
arrive ə´raiv
přijet,
přijít
depart di´pa:t
odjet, odcestovat
carry ´kæri
nést
on

off
sit sit
sedět
offer ´ofə
nabídnout
drink driŋk
pít
order ´o:də
objednat, nařídit
save seiv
zachránit, šetřit
spend spend
utratit,
strávit
wait weit
čekat
buy bai
koupit
on

off
sell sel
prodat
wash woš
umýt, mýt
get up get ap
vstát
go to bed gəu tu bed
jít spát
watch woč
sledovat, dívat se
invite in´vait
pozvat
use ju:z
použít
worry ´wari
dělat si starosti
on

off
walk wo:k
jít pěšky
feel fi:l
cítit
hear hiə
slyšet
expect ik´spekt
očekávat
cook kuk
vařit
wear weə
nosit, mít na sobě
say sei
říci
book buk
rezervovat si, objednat
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off

přídávná jména 1-32

new nju:
nový
small smo:l
malý
busy ´bizi
zaneprázd-
něný
young jaŋ
mladý
tall to:l
vysoký
old əuld
starý
big big
velký
nice nais
pěkný
on

off
elegant ´eligənt
elegantní
beautiful ´bju:tifəl
krásný
Czech ček
český
English ´iŋgliš
anglický
full ful
plný
good gud
dobrý
bad bæd
špatný
ready ´redi
připravený
on

off
right rait
správný
wrong roŋ
špatný
tidy ´taidi
upravený, uklizený
untidy an´taidi
nepořádný, neuklizený
boring ´bo:riŋ
nudný
fast fa:st
rychlý
friendly ´frendli
přátelský
single ´siŋgl
svobodný
on

off
married ´mærid
ženatý,
vdaná
tired ´taiəd
unavený
ill il
nemocný
proud praud
hrdý, pyšný
long loŋ
dlouhý
important im´po:tənt
důležitý
interesting ´intrəstiŋ
zajímavý
careful ´keəfəl
opatrný, pečlivý
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off

přídávná jména 33-64

happy ´hæpi
šťastný
free fri:
volný,
zdarma
sad sæd
smutný
pretty ´priti
pěkná, hezká
expensive ik´spensiv
drahý, nákladný
cheap či:p
levný
main mein
hlavní
large la:dž
velký, rozsáhlý
on

off
short šo:t
krátký
foreign ´foriŋ
cizí,
zahraniční
little ´litl
malý
average ´ævridž
průměrný
clean kli:n
čistý
dirty ´də:ti
špinavý
right rait
pravý
left left
levý
on

off
rich rič
bohatý
different ´difrənt
jiný,
odlišný
noisy ´noizi
hlučný
quiet ´kwaiət
tichý
famous ´feiməs
slavný
better ´betə
lepší
best best
nejlepší
bright brait
bystrý
on

off
difficult ´difikəlt
obtížný,
těžký
hard ha:d
tvrdý,
obtížný
easy ´i:zi
snadný,
lehký
cheerful ´čiəfəl
radostný, veselý
favourite ´feivərit
oblíbený
strong stroŋ
silný
slim slim
štíhlý
sweet swi:t
sladký
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off

nahoru  nahoru  nahoru
Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner