Skype.jpg

Sloveso to have - Lekce 3 obsahuje sloveso have, have got a anglické předložky

Doplňte předložky do cvičení - lekce také obsahuje anglické časové předložky a místní předložky
online L3     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Sloveso to have

Sloveso to have - otázkaI have
you have
he has
she has
it has

we have
you have
they have

on / off


[ ai hæv]

[ ju: hæv]

[ hi: hæz]

[ ši: hæz]

[ it hæz]


[ wi: hæv]

[ ju: hæv]

[ ðei hæv]

on / off

mám
máš
má (on)
má (ona)
má (to)

máme
máte
mají

on / off

have I?
have you?
has he?
has she?
has it?

have we?
have you?
have they?

on / off


[ hæv ai]

[ hæv ju:]

[ hæz hi:]

[ hæz ši:]

[ hæz it]


[ hæv wi:]

[ hæv ju:]

[ hæv ðei]

on / off

mám?
máš?
má? (on)
má? (ona)
má? (to)

máme?
máte?
mají?

on / offSloveso to have - zápor

Sloveso to have - zápor - stažený tvarI have not
you have not
he has not
she has not
it has not

we have not
you have not
they have not

on / off


[ ai hæv not]

[ ju: hæv not]

[ hi: hæz not]

[ ši: hæz not]

[ it hæz not]


[ wi: hæv not]

[ ju: hæv not]

[ ðei hæv not]

on / off

nemám
nemáš
nemá (on)
nemá (ona)
nemá (to)

nemáme
nemáte
nemají

on / off

I haven´t
you haven´t
he hasn´t
she hasn´t
it hasn´t

we haven´t
you haven´t
they haven´t

on / off


[ ai ´hævnt]

[ ju: ´hævnt]

[ hi: ´hæznt]

[ ši: ´hæznt]

[ it ´hæznt]


[ wi: ´hævnt]

[ ju: ´hævnt]

[ ðei ´hævnt]

on / offon / off
skype_konverzacen.jpg

Sloveso to have got

Sloveso to have got - otázkaI´ve got
you´ve got
he´s got
she´s got
it´s got

we´ve got
you´ve got
they´ve got

on / off


[ aiv got]

[ ju:v got]

[ hi:z got]

[ ši:z got]

[ its got]


[ wi:v got]

[ ju:v got]

[ ðeiv got]

on / off

mám
máš
má (on)
má (ona)
má (to)

máme
máte
mají

on / off

have I got?
have you got?
has he got?
has she got?
has it got?

have we got?
have you got?
have they got?

on / off


[ hæv ai got]

[ hæv ju: got]

[ hæz hi: got]

[ hæz ši: got]

[ hæz it got]


[ hæv wi: got]

[ hæv ju: got]

[ hæv ðei got]

on / off

mám?
máš?
má? (on)
má? (ona)
má? (to)

máme?
máte?
mají?

on / offSloveso to have got - zápor

Sloveso to have got - záporná otázkaI haven´t got
you haven´t got
he hasn´t got
she hasn´t got
it hasn´t got

we haven´t got
you haven´t got
they haven´t got

on / off


[ ai ´hævnt got]

[ ju: ´hævnt got]

[ hi: ´hæznt got]

[ ši: ´hæznt got]

[ it ´hæznt got]


[ wi: ´hævnt got]

[ ju: ´hævnt]

[ ðei ´hævnt]

on / off

nemám
nemáš
nemá (on)
nemá (ona)
nemá (to)

nemáme
nemáte
nemají

on / off

haven´t I got?
haven´t you got?
hasn´t he got?
hasn´t she got?
hasn´t it got?

haven´t we got?
haven´t you got?
haven´t they got?

on / off


[ ´hævnt ai got]

[ ´hævnt ju: got]

[ ´hæznt hi: got]

[ ´hæznt ši: got]

[ ´hæznt it got]


[ ´hævnt wi: got]

[ ´hævnt ju: got]

[ ´hævnt ðei got]

on / off

nemám?
nemáš?
nemá? (on)
nemá? (ona)
nemá? (to)

nemáme?
nemáte?
nemají?

on / off

nahoru  nahoru  nahoru


Sloveso to have - větyMám psa.
Máš auto.
Má sestru. (on)
Má dva bratry. (ona)
Má čtyři velké místnosti. (to)
Máme dům.
Máte pěknou zahradu.
Mají velkou rodinu.

on / off

I have a dog. ( dog)
You have a car. ( ka:)
He has a sister. ( ´sistə)
She has two brothers. ( ´braðəz)
It has four large rooms. ( fo: la:dž ru:ms)
We have a house. ( haus)
You have a nice garden. ( nais ´ga:dn)
They have a large family. ( la:dž ´fæməli)

on / off


Nemá čas. (on)
Mají dúm v Praze.
Má krásné vlasy. (ona)
Má dceru? (on)
Má tři děti? (ona)
Mají dva psy a kočku.
Mám novou anglickou učebnici.
Nemají velkou rodinu?
Nemá zahradu? (ona)
Mám přítele v Anglii.
Máme nyní moc práce.
Má knihu ve své tašce. (on)
Má krásný dům. (ona)
Mají nyní lekci angličtiny.
Nemají žádný čas.

on / off

He hasn´t time. ( taim)
They have a house in Prague. ( pra:g)
She has a beautiful hair. ( ´bju:tifəl heə)
Has he a daughter? ( ´do:tə)
Has she three children? ( ´čildrən)
They have two dogs and a cat.
I have a new English textbook. ( ´iŋgliš ´tekstbuk)
Haven´t they got a large family? ( la:dž ´fæməli)
Hasn´t she got a garden? ( ´ga:dn)
I´ve got a friend in England. ( ´iŋglənd)
We´ve got much work now. ( mač wə:k nau)
He´s got a book in his bag. ( bæg)
She´s got a beautiful house. ( ´bju:tifəl haus)
They´ve got an English lesson now. ( ´lesn nau)
They haven´t got any time. ( ´eni taim)

on / off
PŘEDLOŽKY

Časové předložky

at
at eight o'clock v 8 hodin at noon v poledne
at half past 10 v půl jedenácté at night v noci
at about 11 asi v jedenáct at midnight o půlnoci
at weekend (on AmE) o víkendu at Christmas o vánocích
at the beginning of the week na začátku týdne at Easter o velikonocích

on
on Sunday v neděli on Friday 10th v pátek desátého
on Monday morning v pondělí ráno on time na čas, přesně
on Tuesday evening v úterý večer on my birthday na mé narozeniny
on 10 February desátého února on Christmas Day na Štědrý den
on July 6th šestého července on New Year's Day na Nový rok

in
in the morning ráno in July v červenci
in the afternoon odpoledne in 2005 v roce 2005
in the evening večer in time včas
in spring na jaře in three weeks za 3 týdny
in summer v létě in a month za měsíc

for
for the first time poprvé He's going to Paris for two weeks. (On) pojede do Paříže na dva týdny.
We are staying in London for a week. Zůstaneme týden v Londýně. I was waiting for twenty minutes. Čekal jsem dvacet minut.

from to
I work from nine to five. Pracuji od devíti do pěti. Opening hours are from four to ten. Otvírací hodiny jsou od čtyř do deseti.
We have summer school from June to August. Máme letní školu od června do srpna. He was working there from 1995 to 2000. Pracoval tam od roku 1995 do roku 2000.

until till
until now dosud You will have to wait until Friday. Budete muset počkat do pátku.
I will work until five. Budu pracovat do pěti. I will wait until she phones. Počkám dokud nezavolá.

by
I will send it by 15 March. Pošlu to do patnáctého března. It will be ready by next Monday. Bude to připraveno do příštího pondělí.
I'll call you by 6. Zavolám Vám do šesti. You'll get it by the end of the week. Obdržíte to do konce týdne.

Doplňte předložku

Can we meet ___ 9 o´clock?
The train came ___ time. (přesně)
Opening hours are from 7 ___ 12.
The train leaves for Prague ___ four.
They will arrive in London ___ Monday.
They got married ___11 March.
Will you be home ___ Monday morning?
The bus leaves ___ 2 o´clock. (ve)
The bus leaves ___ 2 hours. (za)
On Friday ___ the morning?
They played tennis ___ one hour.
I´m going to Paris ___ two weeks. (na)
I´m going to Paris ___ two weeks. (za)
I will be at work ___ 5 o´clock today. (do)
He must return it ___ next Friday. (do)

I get up ___ seven o´clock at weekends.
We´re going on holiday ___ February.
The plane is taking off ___ 10 minutes.
She is coming the day ___ tomorrow.
We´re going to Prague ___ 10 February.
Christmas is coming ___ three weeks.
What do you usually do ___ Christmas?
I stay home ___ New Year´s Day.
They are arriving ___ Christmas Day.
I´ll be home ___ Monday morning.
Will you be here ___ the weekend?
The bus arrives ___ twenty minutes.
Will they stay in Prague ___ Easter?
I usually have a holiday ___ August.
___ the beginning of next week.
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg

Místní předložky

at
at the cinema v kině at a meeting na schůzi
at the theatre v divadle at a party na večírku
at the supermarket v supermarketu at school ve škole
at the airport na letišti at home doma
at the station na stanici at work v práci

in
in the kitchen v kuchyni in the garden na zahradě
in the bottle v láhvi in the mountains na horách
in the sea v moři in the sky na obloze
in the armchair v křesle in the country na venkově
in the picture na obrázku in the street na ulici

on
on the wall na stěně on the other side na druhé straně
on the desk na psacím stole on the left side na levé straně
on the chair na židli on the farm na farmě
on the first floor v prvním patře on trip na výletě
on page ten na desáté straně on holiday na dovolené

at
A chair at the table. Židle u stolu. A pub at (on) the corner. Hospoda na rohu.
A bus stop at the crossroads. Zastávka autobusu na křižovatce. A party at Peter's place. Večírek u Petra.

by
A chair by the table. Židle u stolu. I go to work by car. Jezdím do práce autem.
A house by the sea. Dům u moře. A book by A.Christie. Kniha od A.Christie.

go to, come to, get to, bring to, move to, return to, take to
I go to school at seven o'clock. Chodím do školy v sedm hodin. We will get there on Friday. Dostaneme se tam v pátek.
I come to school at half past seven. Přicházím do školy v půl osmé. Bring your textbooks to school tomorrow. Přineste si vaše učebnice zítra do školy.
He is going to the cinema on Friday. (On) půjde do kina v pátek. They moved to a bigger flat. Přestěhovali se do většího bytu.
Go to next stop and get off. Jeďte na další zastávku a vystupte. They returned to Prague on 10 May. Vrátili se do Prahy desátého května.
How can I get to the square? Jak se mohu dostat na náměstí. She will take me to the airport in her car. Ona mě odveze na letiště svým autem.

from
I come from Prague. Pocházím z Prahy. How far is it from here? Jak je to odsud daleko?
He returned from England last week. Vrátil se z Anglie minulý týden. This is a letter from my girlfriend. Toto je dopis od mé přítelkyně.

into
Put into the bag. Dát do tašky. Get into the car. Nastoupit do auta.
Put into the pocket. Dát do kapsy. Come into the office. Vstoupit do kanceláře.

out of
Take out of the bag. Vyndat z tašky. Step out of the office. Vyjít z kanceláře.
Look out of the window. Podívat se z okna. Take out of the pocket. Vyndat z kapsy.

go to, come to, leave, leave for, arrive at, arrive in
We'll go to Italy in July. Pojedeme do Itálie v červenci. I arrive at work at eight. Přicházím do práce v osm.
She is going to work in ten minutes. (Ona) pojede do práce za deset minut. They'll come to Prague on Friday. (Oni) přijedou do Prahy v pátek.
We'll leave for Italy in July. Odjedeme do Itálie v červenci. They'll arrive in Prague on Friday. (Oni) přijedou do Prahy v pátek.
I leave school at four. Odcházím ze školy ve čtyři. He'll arrive in England on Monday. (On) přijede do Anglie v pondělí.
She comes to work at eight. (Ona) přichází do práce v osm. He'll leave for England on Monday. (On) odjede do Anglie v pondělí.Doplňte předložku

___ the bottom of the page.
The shop is ___ the end of the street.
They will arrive ___ London on Monday.
I usually arrive ___ school at 7.45.
What is the tallest building ___ the world?
I have read it ___ the newspaper.
I will be ___ work at 5 o´clock today.
We are going ___ Vienna next month.
You must turn right ___ the traffic lights.
She is waiting for the bus ___ the bus stop.
The book is ___ the desk.
Who are the people ___ the photograph?
We had a holiday ___ the mountains.
The café is ___ the corner. (na rohu)
There is an accident ___ the crossroads.

We´re going ___ London in February.
We couldn´t get ___ the bus. (vystoupit)
Our car broke down ___ the motorway.
We´re leaving ___ Prague on 10 April. (do)
Will they stay ___ Prague at Easter?
Is she going ___ Italy?
Our house is ___ the end of the street.
Do you live ___ the country?
What is ___ television tonight?
At 5 o´clock I will be ___ the train.
He is sitting ___ his desk. (u)
We will meet ___ the party.
The exercise is ___ page six.
They will not be ___ the meeting.
He is standing ___ the window. (u)
nahoru  nahoru  nahoru


AJ ONLINE MAGAZÍN


AJ Online Magazín - MARCH - obsahuje texty "Reading" z minulého měsíce
(4.2. - 10.2. / 2.2. - 17.2. / 18.2. - 24.2. / 25.2. - 3.3.)

AJ online magazín:
běžná velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online magazín

AJ online / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online / mobil PDA

Vocabulary:
běžná velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary

Vocab / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary / mobil PDAAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner