Skype.jpg

Přítomný čas průběhový - Lekce 5 obsahuje přítomný čas průběhový - doplňte sloveso

Doplňte chybějící sloveso to be (am, is, are), tvořte otázky a záporné věty
online L5     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Friday - afternoon    -     hledat v googlu: Friday, obrázky v googlu: Friday

Hi, I am Peter. I am at school now and I am learning English. I'm sitting at my desk and I'm writing. The teacher is talking about homework. He's speaking in English and we're listening to him.

My sister isn't at school now. She isn't learning. She hasn't classes on Friday afternoon.

My father is an architect. Today he is working in the centre of the town. He is coming home at 7 o'clock today.

My mother is a teacher. She's at school and she's teaching now. She teaches on every Friday afternoon. She's leaving school at 3 o'clock and she's coming home at 4. překlad do češtiny   on / off

Sunday    -     hledat v googlu: Sunday, obrázky v googlu: Sunday

It is Sunday morning. I'm watching television. I needn't go to school today. I'm sitting and drinking tea.

My sister is at home, but she isn't watching television. She's in her room and she's listening to music.

My father needn't go to work on Sunday. He's in the garden, but he isn't working. He is only sitting there at the table and talking to our neighbour. They are drinking coffee.

My mother is in the kitchen now and she is making sandwiches. I am watching television, but I must help her.

I mustn't go out today. My uncle and aunt are coming this afternoon. We're having dinner at 7 o'clock. We're all going to the cinema tonight.
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


I am learning English.
He is sitting at his desk.
What are you doing?
What is he talking about?
The teacher is talking about homework.
He is speaking in English now.
Is your father working today?
Where are you going?
She isn´t working. She is at home.
Isn´t she going home now?
Is your sister doing homework?
Why aren´t they going to school?
She is listening to music.
What time is he coming?
My mother is leaving school at three.
všechny řádky on / off
     
Učím se angličtinu.
Sedí u svého pracovního stolu.
Co děláš?
O čem hovoří?
Učitel hovoří o domácím úkolu.
On nyní mluví anglicky.
Pracuje dnes tvůj otec?
Kam jdete?
Ona nepracuje. Ona je doma.
Nejde nyní domů?
Dělá tvá sestra domácí úkol?
Proč nejdou do školy?
Ona poslouchá hudbu.
V kolik hodin příjde?
Moje matka odchází ze školy ve tři.
všechny řádky on / off


What are you reading?
Where are they?
They are sitting in the garden.
Who is he talking to?
Is he talking about work?
Are you drinking coffee now?
What is your mother doing now?
She is making sandwiches.
We are having dinner now.
What are you doing this weekend?
We are going to the country.
They are coming this afternoon.
Who is coming?
When are they coming?
We are going to the cinema tonight.
všechny řádky on / off
     
Co čtete?
Kde jsou?
Oni sedí na zahradě.
S kým hovoří?
Hovoří o práci?
Pijete nyní kávu?
Co dělá nyní tvá matka?
Ona dělá sendviče.
Nyní večeříme.
Co budete dělat tento víkend?
Pojedeme na venkov.
Oni přijedou dnes odpoledne.
Kdo přijede?
Kdy přijedou?
Půjdeme dnes večer do kina.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

facebook_profil_AJ.jpg


Přítomný čas průběhový


1. Užívá se k vyjádření děje, který právě probíhá.
I'm learning English. Učím se angličtinu.
She's reading now. Ona nyní čte.

2. Také s v blízké budoucnosti.
We are going to the cinema tonight. Dnes večer jdeme do kina.
What are you doing tomorrow? Co budete dělat zítra?

3. Také se užívá pro děj, který probíhá v přítomné době (nemusí to být právě v této chvíli).
I'm attending an English course this year. Navštěvuji letos kurz angličtiny.
He's studying maths at university. Studuje matematiku na univerzitě.

Většinou za sloveso přidáme příponu -ing:
read reading
work working
look looking
go going

Pokud končí sloveso na písmeno -e, toto -e nahradíme příponou -ing:
come coming
give giving
take taking
write writing

U jednoslabičných sloves se koncová souhláska zdvojuje (jestliže je před ní jedna samohláska):
sit sitting
get getting
put putting
jog joggingOznamovací věta

Záporná věta

I am reading now. Nyní čtu. I am not reading a book. Nečtu knihu.
You are speaking Czech. Hovoříš česky. You are not playing. Nehraješ.
He is writing a letter. Píše dopis. He is not using it. Nepoužívá to
She is waiting for me. Čeká na mě. She is not looking for it. Nehledá to.
It is working. Funguje to. It is not going well. Nejde to dobře.
       
We are sitting now. Nyní sedíme. We are not watching TV. Nesledujeme TV.
You are thinking. Přemýšlíte. You are not drinking tea. Nepijete čaj.
They are coming here. Přichází sem. They are not doing it. Nedělají to.

Oznamovací věta - stažený tvar

Záporná věta - stažený tvar

I'm thinking about it. Přemýšlím o tom. I'm not reading a book.   * Nečtu knihu.
You're playing tennis. Hraješ tenis. You're not playing. Nehraješ.
He's giving her a present. Dává jí dárek. He's not using it. Nepoužívá to.
She's looking at it. Dívá se na to. She's not looking for it. Nehledá to.
It's going to be all right. Bude to v pořádku. It's not going well. Nejde to dobře.
       
We're helping them. Pomáháme jim. We're not watching TV. Nesledujeme TV.
You're having lunch. Obědváte. You're not drinking tea. Nepijete čaj.
They're leaving home. Odcházejí z domu. They're not doing it. Nedělají to.

Otázka

Záporná otázka

Am I listening? Poslouchám? Am I not listening?   ** Neposlouchám?
Are you cooking dinner? Vaříš večeři? Aren't you cooking? Nevaříš večeři?
Is he listening to us? Poslouchá nás? Isn't he listening to us? Neposlouchá nás?
Is she teaching now? Učí nyní? Isn't she teaching now? Neučí nyní?
Is it leaving on time? Odjíždí přesně? Isn't it leaving on time? Neodjíždí přesně?
       
Are we going to bed? Jdeme spát? Aren't we going to bed? Nejdeme spát?
Are you expecting us? Očekáváte nás? Aren't you expecting us? Neočekáváte nás?
Are they working late? Pracují pozdě? Aren't they working late? Nepracují pozdě?

  *
I'm not má pouze jeden stažený tvar
you're not nebo        you aren't
he's not nebo        he isn't
she's not nebo        she isn't
it's not nebo        it isn't
   
we're not nebo        we aren't
you're not nebo        you aren't
they're not nebo        they aren't

  **am I not = aren't I (je to záporný stažený tvar pro 1 os.j.č.)
nahoru  nahoru  nahoru


We´re going to the cinema.
Are you working?
The phone isn´t working.
She is just coming.
Is George going home?
I´m sitting and learning English.
What are you doing?
I´m reading a book about England.
They´re not watching television.
Who´s coming?
I´m reading a magazine now.
Are they going home?
Where are you going?
Aren´t they coming?
Jane is reading it just now.
všechny řádky on / off
     
Jdeme do kina.
Pracujete?
Telefon nefunguje.
Právě přichází.
Jde George domů?
Sedím a učím se anglicky.
Co děláš?
Čtu knihu o Anglii.
Oni nesledují televizi.
Kdo přichází?
Nyní čtu časopis.
Jdou domů?
Kam jdete?
Oni nepříjdou?
Jane to právě teď čte.
všechny řádky on / off


What is Peter doing this afternoon?
What are you doing tomorrow?
Are they coming today?
I´m reading a book in English.
Is she going to the theatre?
She isn´t coming with us.
What is he wearing?
Are you having a good time?
What is John doing?
He´s listening to the radio.
He´s talking to Bill in Czech.
What is she talking about?
I´m reading a good book by J. Gleeson.
What are they looking for?
I´m looking for my glasses.
všechny řádky on / off
     
Co dělá Peter dnes odpoledne?
Co děláš zítra?
Příjdou dnes?
Čtu knihu v angličtině.
Jde do divadla?
Ona nejde s námi.
Co má na sobě?
Bavíte se dobře?
Co dělá John?
Poslouchá rádio.
On mluví s Billem česky.
O čem ona hovoří?
Čtu dobrou knihu od J. Gleeson.
Co hledají?
Hledám své brýle.
všechny řádky on / off

Doplňte chybějící sloveso to be (am, is, are), nebo dopište koncovku -ing ke slovesům:
play, wait, work, stay, come, go 2x, do 2x, look, listen, think, speak, watch, write, make, leave, sit


I ______ learning English.
What ______ he talking about?
She ______ not working.
What are you ______?
He ______ drinking tea.
They are ______ tennis.
______ you listening to me?
They´re ______ television.
I´m ______ to bed now.
He is ______ Czech now.
She is ______ a letter.
What ______ you saying?
She is ______ coffee now.
______ it raining?
We are ______ school at 3 pm today.

I am ______ and reading.
Who ______ coming?
______ he talking about work?
We ______ going to the country.
Where are you ______?
Are you ______ homework?
She is ______ to music.
It is not ______.
Where ______ they?
What ______ you doing tomorrow?
What are you ______ about?
I´m ______ for my glasses.
We are ______ at home this weekend.
The Jones are ______ at 7 pm.
They are ______ for the bus.
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpgAJ ONLINE MAGAZÍN


AJ Online Magazín - MARCH - obsahuje texty "Reading" z minulého měsíce
(4.2. - 10.2. / 2.2. - 17.2. / 18.2. - 24.2. / 25.2. - 3.3.)

AJ online magazín:
běžná velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online magazín

AJ online / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online / mobil PDA

Vocabulary:
běžná velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary

Vocab / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary / mobil PDAAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner