Skype.jpg

Přítomný čas prostý - Lekce 6 obsahuje přítomný čas prostý

Doplňte chybějící pomocné sloveso (do, does), nebo významové sloveso
online L6     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Thursday - morning    -     hledat v googlu: Thursday, obrázky v googlu: Thursday

It is 7 o'clock on Thursday morning. I am having breakfast now. I usually have a bowl of cereal and a glass of milk or juice. Sometimes I have tea and cookies. I am going to school today. I must go there every day. I am leaving school at 3.30 in the afternoon today, but I usually leave school at 5 p.m. on Tuesdays and Thursdays.

My sister is getting up now, but she needn't go to school now. She is going to school at 8.15. On Monday, Tuesday and Wednesday her classes start at 8. On Thursday and Friday her classes start at 8.30. She leaves school at 3 p.m. and she usually comes home at 3.30 p.m. She is going to the theatre today. She must do her homework in the afternoon. překlad do češtiny   on / off

Saturday - afternoon    -     hledat v googlu: Saturday, obrázky v googlu: Saturday

My mother is in the living room now. She is sitting in the armchair and she is reading a book. She usually drinks green tea when she reads.

My father is sitting on the chair at his desk. He is writing. He always writes or reads on Saturday afternoon. I'm in the kitchen and I can see him well. He has pens, pencils, books, magazines and newspapers on his desk. He has a cup of coffee, but he is not eating. It is only 5 o'clock. We are having dinner at 7 o'clock today.

We often go to the cinema or theatre on Saturday, but today we are staying at home. My uncle and aunt are coming this evening. překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


Where do you work?
What do you do?
What time do you get up?
He doesn´t get up at seven.
What time do you leave school?
The classes start at eight.
He usually comes home at four.
I don´t speak English. I speak Czech.
Do you go there every day?
When does she go to work?
She leaves school at three.
What time does she come home?
How often do you go to the cinema?
I never go to the theatre.
We seldom go to the country.
všechny řádky on / off
     
Kde pracujete?
Co děláte?
V kolik hodin vstáváte?
On nevstává v sedm.
V kolik hodin odcházíš ze školy?
Výuka začíná v osm.
On obvykle přichází domů ve čtyři.
Nehovořím anglicky. Hovořím česky.
Chodíte tam každý den?
Kdy chodí do práce?
Ona odchází ze školy ve tři.
V kolik hodin ona přichází domů?
Jak často chodíte do kina?
Nikdy nechodím do divadla.
Málokdy jezdíme na venkov.
všechny řádky on / off


When do your classes start?
Our classes start at nine every day.
I usually go to school at eight.
She comes to school at nine.
I have English every Tuesday.
What music do you like?
She likes listening to pop music.
He doesn´t work on Friday afternoon.
They like watching sports on television.
Does she like reading books?
He never drinks tea in the morning.
I always go out on Friday evening.
Where do you go at weekends?
What time do you have breakfast?
We often go to the cinema.
všechny řádky on / off
     
Kdy začíná vaše výuka?
Naše výuka začíná v devět každý den.
Obvykle chodím do školy v osm.
Ona přichází do školy v devět.
Mám angličtinu každé úterý.
Jakou hudbu máš rád?
Ona ráda poslouchá populární hudbu.
On nepracuje v pátek odpoledne.
Oni rádi sledují sport v televizi.
Čte ráda knihy?
On nikdy nepije ráno čaj.
Vždy chodím ven v pátek večer.
Kam jezdíte o víkendech?
V kolik hodin snídáte?
Často chodíme do kina.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

facebook_profil_AJ.jpg

Přítomný čas prostý


1. Vyjadřuje děj, který je vždy nebo dlouhodobě pravdivý.
I come from London. Pocházím z Londýna.
He works in a bank. Pracuje v bance.

2. Vyjadřuje děj, který se pravidelně, někdy, často, obvykle opakuje.
I watch television every day. Sleduji televizi každý den.
Do you usually play tennis at weekends? Hrajete obvykle tenis o víkendu?

U přítomného času prostého se zpravidla používají následující časová příslovce.
   Před významovým slovesem                                     Na konci věty
always vždy on Fridays v pátek
often často at weekends o víkendu
usually obvykle in spring na jaře
seldom málokdy every day každý den
never nikdy every week každý týden
sometimes někdy every year každý rok

Třetí osoba jednotného času (he, she, it) přibírá koncovku -s nebo -es.

Většina sloves přibírá -s:
live lives
work works
! slovesa go a do mají odlišnou koncovku – goes, does

Pokud sloveso končí na sykavku přidáme -es:
watch watches
finish finishes

Pokud sloveso končí na souhlásku + y, toto y změníme -ies:
study studies
worry worries

Pokud sloveso končí na samohlásku + y, pouze přidáme -s:
play plays
stay staysOznamovací věta

Záporná věta

I learn. Učím se. I do not listen to music. Neposlouchám hudbu.
You write. Píšeš. You do not like it. Nelíbí se ti to.
He works. Pracuje. He does not walk to work. Nechodí pěšky do práce.
She speaks. Hovoří. She does not drink beer. Nepije pivo.
It rains. Prší. It does not take long. Netrvá to dlouho.
       
We read. Čteme. We do not often go out. Nechodíme často ven.
You wait. Čekáte. You do not want it. Vy to nechcete.
They go. Jdou. They do not watch TV. Nesledují TV.


Otázka

Záporná věta - stažený tvar

Do I need it? Potřebuji to? I don't need it. Nepotřebuji to.
Do you speak English? Hovoříš anglicky? You don't speak English. Nehovoříš anglicky.
Does he work in a bar? Pracuje v baru? He doesn't work in a bar. Nepracuje v baru.
Does she know about it? Ví o tom? She doesn't know about it. Neví o tom.
Does it rain every day? Prší každý den? It doesn't rain every day. Neprší každý den.
       
Do we study hard? Studujeme pilně? We don't study hard. Nestudujeme pilně.
Do you often play tennis? Hrajete často tenis? You don't play tennis. Nehrajete často tenis.
Do they like sports? Mají rádi sport? They don't like sports. Nemají rádi sport.


Záporná otázka

Doesn't he teach at university? Neučí na univerzitě?
Doesn't she drink tea for breakfast? Nepije čaj k snídani?
Don't you think it's all right? Nemyslíš, že je to v pořádku?
Don't they leave work at 7 pm? Neodcházejí z práce v 7 večer?

nahoru  nahoru  nahoru


He lives in a flat.
I never get up early.
Who do you know there?
Where do they live?
I want to do it now.
She doesn´t remember it.
What time does the film begin?
I don´t know anything about it.
I don´t believe it.
Do you know Martin and his brother?
Which street do you live in?
I always forget my homework.
What country do you come from?
Who do you want to speak to?
Where does she come from?
všechny řádky on / off
     
Bydlí v bytě.
Nikdy nevstávám brzy.
Koho tam znáte?
Kde oni bydlí?
Chci to nyní udělat.
Ona si to nepamatuje.
V kolik hodin začíná film?
Nic o tom nevím.
Já tomu nevěřím.
Znáte Martina a jeho bratra?
V které ulici bydlíte?
Vždy zapomínám svoje domácí úkoly.
Z které země pocházíte?
S kým chcete hovořit?
Odkud pochází?
všechny řádky on / off


Does she like it?
Do you travel a lot?
What do you do in your free time?
Where does your best friend live?
Do you understand?
How much does it cost?
Do they go on holiday in winter?
Do you go out on Friday evenings?
What time does Pete leave school?
Do you want something to drink?
I rarely see him these days.
I study English twice a week.
She studies maths at university.
She doesn´t know where it is.
I don´t understand this word.
všechny řádky on / off
     
Líbí se jí to?
Cestujete hodně?
Co děláte ve svém volném čase?
Kde bydlí tvůj nejlepší přítel?
Rozumíte?
Kolik to stojí?
Jezdí na dovolenou v zimě?
Chodíš ven v pátek večer?
V kolik hodin odchází Pete ze školy?
Chceš něco k pití?
V současnosti ho málokdy vídám.
Studuji angličtinu dvakrát týdně.
Ona studuje matematiku na univerzitě.
Ona neví kde to je.
Nerozumím tomuto slovu.
všechny řádky on / off

Doplňte chybějící pomocné sloveso (do, does), nebo významové sloveso (! 3.os.j.č. má koncovku -s):
like 2x, go 2x, speak 2x, live 3x, read, study, sleep, watch, take, go, drink, do, come, arrive, get, eat, call, teach


What ______ you do?
Where ______ she work?
He ______ in a flat.
I ______ English quite well.
When does she ______ to work?
What time ______ she come home?
He ______ TV every day.
He never ______ tea in the morning.
What music do you ______?
______ it rain every day?
She ______ at university.

I want to ______ it now.
She ______ listening to pop music.
Where does she ______ from?
Where ______ your best friend live?

She ______ three languages.
She ______ mathematics at university.
How much ______ it cost?
They ______ on holiday every winter
______ you smoke?
He ______ at school at 7.30 every day.
They ______ in a suburb.
He ______ up at 6.30 every morning.
Which street do you ______ in?
We often ______ to the cinema.
She´s a vegetarian. She doesn´t ______ meat.
______ me at number 603 504 2861.
He usually ______ eight hours a day.
It ______ me 20 minutes to get to work.
I ______ emails first thing in the morning.
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpgAJ ONLINE MAGAZÍN


AJ Online Magazín - MARCH - obsahuje texty "Reading" z minulého měsíce
(4.2. - 10.2. / 2.2. - 17.2. / 18.2. - 24.2. / 25.2. - 3.3.)

AJ online magazín:
běžná velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online magazín

AJ online / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online / mobil PDA

Vocabulary:
běžná velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary

Vocab / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary / mobil PDAAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner