Skype.jpg

Předpřítomný čas prostý - Lekce 17 obsahuje předpřítomný čas - doplňte sloveso

Předpřítomný čas prostý se tvoří pomocí have nebo has + příčestí minulé
online L17     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

In a restaurant    -     hledat v googlu: Restaurant, obrázky v googlu: Restaurant

Susan:   This is a nice restaurant. Have you been here before?
Martin:   Yes, I have. They opened this place a couple of years ago. I have been                  here several times since then.
Susan:   I remember, I was here about five years ago, but it was a rather                  different place. It was an average pub. I haven't been here since that                  time. překlad do češtiny   on / off

Ordering meals    -     hledat v googlu: Meals, obrázky v googlu: Meals

Martin:   Let's have a look at the menu. What would you like to order?
Susan:   I think I will have chicken soup and what about you?
Martin:   Well, I will start with vegetable soup and then I will have a steak with                 potato chips. What are you going to have for the main course?
Susan:   I think I will have some fish, but I haven't decided yet.
Martin:   What would you like to drink? I will have beer.
Susan:   I think a glass of white wine will go well with fish.

Waiter:   Are you ready to order?
Susan:   I will have chicken soup.
Martin:   And for me vegetable soup.
Waiter:   All right.
Susan:   I will have salmon with potato for the main course and a glass of white                 wine.
Martin:   And steak for me with potato chips.
Waiter:   How would you like your steak?
Martin:   Well done.
Waiter:   Anything to drink?
Martin:   Yes, I will have beer. překlad do češtiny   on / off

In a café    -     hledat v googlu: In a café, obrázky v googlu: In a café

Waiter:   Good morning.
James:   Good morning. Can I have espresso and chocolate cake?
Waiter:   Sure. Is that all?
James:   Yes, and I think I will pay right now. Do you take credit cards?
Waiter:   Yes, that will be £3.75, please. překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


Have you ever been to this restaurant?
They opened it a couple of years ago.
It has been here for two years.
It has been here since 2007.
I have been here several times before.
Has she ever been here?
She has never been there.
We were here about five years ago.
I haven´t been here since that time.
What would you like to order?
We´ve waited for fifteen minutes.
What have you chosen?
I haven´t decided yet.
Would you like anything to drink?
I´ve already ordered some drinks.
všechny řádky on / off
     
Už jste někdy byl v této restauraci?
Otevřeli to před pár lety.
Je to zde dva roky.
Je to zde od roku 2007.
Byl jsem zde několikrát předtím.
Už tady někdy byla?
Ona tam nikdy nebyla.
Byli jsme zde asi před pěti lety.
Od té doby jsem zde nebyl.
Co byste si rád objednal?
Čekáme patnáct minut.
Co jste si vybral?
Ještě jsem se nerozhodl.
Dal byste si něco k pití?
Už jsem objednal nějaké nápoje.
všechny řádky on / off


What will you have?
I´ll have a sandwich.
Have you tasted it?
She´s recommended red wine.
How did she like it?
Has she ordered the meal?
They haven´t waited for long.
They haven´t waited for a long time.
He´s paid by credit card.
We´ve been here for an hour.
We were here last week.
They´ve just arrived.
Has she been to London?
She´s been in London for three months.
She was in London three months ago.
všechny řádky on / off
     
Co si dáte?
Dám si sendvič.
Už jste to ochutnal?
Ona doporučila červené víno.
Jak jí to chutnalo?
Objednala jídlo?
Nečekali dlouho.
Nečekali dlouhou dobu.
Zaplatil kreditní kartou.
Jsme zde hodinu.
Byli jsme zde minulý týden.
Právě přijeli.
Byla v Londýně?
Je v Londýně tři měsíce.
Byla v Londýně před třemi měsíci.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Předpřítomný čas prostý


1. Užívá se k vyjádření děje, který začal v minulosti a pokračuje do přítomnosti.
She has lived in London for five years. Bydlí v Londýně pět let.
She has lived in London since 2004. Bydlí v Londýně od roku 2004.

2. Také popisuje něčí životní zkušenosti, aktivity nebo zážitky (bez konkrétního časového údaje).
I have travelled all over the world. Cestoval jsem po celém světě.
Have you ever been to New York? Byl jsi někdy v New Yorku?

3. Také se užívá pro děj, který se odehrál v neurčité minulosti.
She has visited the exhibition. Navštívila tu výstavu.
Have you seen Nicol recently? Viděl jsi Nicol v poslední době?

4. Používáme také pro děj s časovým určením, např. today, this week nebo this year. Tato časová
určení se berou jako dosud neskončená doba.
She has phoned three times this morning. Dnes ráno volala třikrát.
I have had a holiday this month. Tento měsíc jsem měl dovolenou.

! Předpřítomný čas prostý se tvoří pomocí   have nebo has + příčestí minulé
Pravidelná slovesa mají v příčestí minulém koncovku -ed. Příčestí minulé u nepravidelných sloves se objeví po kliknutí na www.anglictinacz.com/anglicka-nepravidelna-slovesa/ V prním sloupci tabulky je infinitiv bez to, ve druhém slupci je minulý čas a ve třetím je příčestí minulé. Třetí sloupec, příčestí minulé, budete používat v předpřítomném a v předminulém čase nebo v trpném rodě.


Oznamovací věta

I've seen that film. Ten film jsem viděl.
You've travelled a lot. Hodně jsi cestoval.
He's been in New York for three weeks.. Je v New Yorku tři týdny.
She's bought new earrings.. Koupila si nové náušnice.
It's worked without difficulties. Funguje to bez problémů.
   
We've lived in Prague since 2001. Bydlíme v Praze od roku 2001.
You've learnt English for a few years. Učíte se angličtinu několik let.
They've just arrived. Právě přijeli.

Záporná věta

I haven't finished my homework. Nedokončil jsem svůj domácí úkol.
You haven't seen it yet Ještě jsi to neviděl.
He hasn't visited the gallery. Nenavštívil tu galerii.
She hasn't found her bracelet yet. Ještě nenašla svůj náramek.
It hasn't rained for two months. Dva měsíce nepršelo.
   
We haven't forgotten it. Nezapomněli jsme na to.
You haven't been there yet. Ještě jste tam nebyli.
They haven't gone to Italy. Neodjeli do Itálie.

Otázka

Have I done it? Udělal jsem to?
Have you seen Jane? Viděl jsi Jane?
Has he written the letter yet? Už napsal ten dopis?
Has she read the book? Četla tu knihu?
Has it stopped raining? Přestalo pršet?
   
Have we finished it? Dokončili jsme to?
Have you had lunch yet? Už jste obědvali?
Have they bought it? Koupili to?

Záporná otázka

Hasn't he talked to Jane? Nemluvil s Jane?
Hasn't she gone to the mountains? Neodjela na hory?
Haven't we seen each other before? Neviděli jsme se předtím?
Haven't you watched the tennis match? Nesledovali jste ten tenisový zápas?

Předpřítomný čas – stažený a plný tvar

Předpřítomný čas – stažený a plný tvar

I've finished I have finished I haven't finished I have not finished
you've lived you have lived you haven't lived you have not lived
he's written he has written he hasn't written he has not written
she's called she has called she hasn't called she has not called
it's been it has been it hasn't been it has not been
       
we've learnt we have learnt we haven't learnt we have not learnt
you've worked you have worked you haven't worked you have not worked
they've said they have said they haven't said they have not said

nahoru  nahoru  nahoru


They´ve been on holiday for two weeks.
She´s gone on holiday.
She´s been on holiday since Monday.
He hasn´t studied much this week.
They´ve been to England.
They´ve been in England for two weeks.
Have you talked to Jane?
I haven´t watched TV so far tonight.
Have you seen that film yet?
No, I haven´t seen it yet.
George has just come.
They´ve finished it.
I´ve bought some sandwiches.
She´s told him.
Have you finished reading that book?
všechny řádky on / off
     
Už jsou dva týdny na dovolené.
Odjela na dovolenou.
Je na dovolené od pondělí.
Tento týden moc nestudoval.
Oni už byli v Anglii.
Jsou v Anglii dva týdny.
Mluvil jsi s Jane?
Dnes večer jsem se zatím nedíval na TV.
Už jsi viděl ten film?
Ne, ještě jsem ho neviděl.
George právě přišel.
Oni to dokončili.
Koupil jsem nějaké sendviče.
Řekla mu to.
Dočetl jsi tu knihu?
všechny řádky on / off


We haven´t finished lesson six yet.
Haven´t you seen that performance yet?
Joanna hasn´t come yet.
Have they arrived? No, they haven´t.
I´ve just phoned him.
Have you talked to her yet?
Tom has never talked to her.
I´ve already been there.
We´ve been here since the morning.
We´ve known him for some time.
I haven´t seen her for a long time.
She´s done nothing so far.
How long have you had this CD player?
I´ve had it for a few months.
Have you ever been to Greece?
všechny řádky on / off
     
Ještě jsme lekci šestou nedokončili.
Ještě jste neviděl to představení?
Joanna ještě nepřišla.
Už přijeli? Ne, ještě ne.
Právě jsem mu zavolala.
Už jsi s ní hovořila?
Tom s ní nikdy nehovořil.
Už jsem tam byl.
Jsme zde od rána.
Známe ho už nějakou dobu.
Neviděl jsem jí dlouho.
Zatím nic neudělala.
Jak dlouho máte tento CD přehrávač?
Mám ho několik měsíců.
Byla jste někdy v Řecku?
všechny řádky on / off

Doplňte pomocné sloveso (have), nebo významové sloveso (příčestí minulé):
spend, visit, publish, write 2x, finish, have 2x, be 3x, live 2x, watch, wait, read, do, see, meet, go, drink, play, eat, arrive, rain, hear, buy, sell, learn, know


They ______ been to England.
She´s ______ on holiday since Monday.
She has ______ in London since 2000.
She´s ______ on holiday.
How long ______ you been married?
Have you ______ this book?
I haven´t ______ my homework yet.
How long have they ______ each other.
Have you ______ that film yet?
I haven´t ______ TV so far tonight.
Have you ______ the gallery.
The book has been ______ in 1997.
She has ______ for 20 minutes.
I have ______ reading it.
Who is she? I have never ______ her.

He hasn´t ______ English since July.
Have you ever ______ billiards.
The weather has ______ cold recently.
I´m hungry. I haven´t ______ anything.
They have just ______ at the airport.
Grass is dry. It hasn´t ______ for weeks.
I have ______ it on the radio.
Have you ever ______ in a foreign country?.
Have you ______ the letter?
They have ______ a lot of money.
He has ______ her a beautiful ring.
Have they ______ their house?
I have never ______ gin.
How many times has she ______ married?
Stephen King has ______ many books.
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner