Skype.jpg

Předpřítomný čas průběhový - Lekce 18 předpřítomný čas - doplňte chybějící sloveso

Předpřítomný čas průběhový se tvoří pomocí have been / has been + sloveso s koncovkou -ing
online L18     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

British Museum    -     hledat v googlu: British Museum
                                 -     obrázky v googlu: British Museum


The British Museum in London is a museum of human history. Its collections are among the largest in the world. There are over thirteen million objects there. They represent the story of human culture from its beginning to the present.

The British Museum was founded in 1753, more than 250 years ago. It has been opened to the public since 1759.

The Round Reading Room, which is in the centre of Great Court, opened in 1857. Many famous writers have studied there since then.

Popular departments:
Department of Ancient Egypt and Sudan
Department of Greek and Roman Antiquities
Department of the Middle East

The main entrance to the British Museum is on Great Russell Street.

Admission is free. A charge may be made for some special exhibitions.
Open every day 10.00 – 17.30. Open late on Thu and Fri.
překlad do češtiny   on / off

National Gallery    -     hledat v googlu: National Gallery
                                 -     obrázky v googlu: National Gallery


The National Gallery was founded in 1824. One of the greatest collections of Western European paintings in the world from 1250 to 1900 are housed there.

Many famous paintings have been published online. The Picture Library have been a very popular part of National Gallery website since its beginning.

The National Gallery is located in Trafalgar Square in London.

Entrance to main collection is free of charge. Entry fee is for special exhibitions.
Opening hours: Daily 10am-6pm / Wednesday 10am-9pm
překlad do češtiny   on / off

Tate Modern    -     hledat v googlu: Tate Modern, obrázky v googlu: Tate Modern

The Tate Modern in London is Britain's national museum of international modern art. The galleries are housed in the former Bankside Power Station, which closed in 1981.

Since the opening of the museum in May 2000, it has become a destination for Londoners and tourists.

The collections in the Tate Modern include works of Surrealism, Abstract Expressionism, Pop Art, and contemporary art.

Location: Bankside, London

Entry is free except for major exhibitions.
Opening hours: Sun – Thu 10am-6pm / Fri – Sat 10am-10pm
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


When was the museum founded?
The museum was founded in 1753.
It´s been opened to the public since 1759.
It was founded more than 250 years ago.
It´s been here for many years.
The Reading Room opened in 1857.
How long have you been reading this book?
Many famous writers have studied there since then.
I haven´t finished reading it yet.
I visited the library on Monday.
Have you seen it?
She´s never been there.
Has she found it yet?
She hasn´t found it yet?
She´s been looking for it for an hour.
všechny řádky on / off
     
Kdy bylo to muzeum založeno?
Muzeum bylo založeno v roce 1753.
Je otevřeno pro veřejnost od roku 1759.
Bylo založeno před více než 250 lety.
Je zde mnoho let.
Čítárna byla otevřena roce 1857.
Jak dlouho čtete tuto knihu?
Mnoho známých spisovatelů tam studovalo od té doby.
Ještě jsem to nedočetl.
Navštívil jsem knihovnu v pondělí.
Už jste to viděl?
Ona tam nikdy nebyla
Už to našla?
Ona to ještě nenašla?
Hledá to hodinu.
všechny řádky on / off


The gallery was founded in 1824.
There is one of the greatest collections there.
Many paintings have been published online.
These paintings date from 1250 to 1900.
I´ve been visiting it regularly since 2000.
Where is it located?
It´s located in London.
It´s free of charge.
It has become very popular.
We´ve been watching it for thirty minutes.
How long has she known him?
They met five years ago.
They´ve known each other for five years.
They´ve known each other since 2004.
It was built in 2000.
všechny řádky on / off
     
Galerie byla založena v roce 1824.
Je tam jedna z největších sbírek.
Mnoho obrazů bylo publikováno online.
Tyto obrazy se datují od roku 1250 do 1900.
Navštěvuji to pravidelně od roku 2000.
Kde je to situováno?
Je to situováno v Londýně.
Je to zdarma.
Stalo se to velmi populární.
Sledujeme to třicet minut.
Jak dlouho ho zná?
Potkali se před pěti lety.
Znají se pět let.
Znají se od roku 2004.
Bylo to postaveno v roce 2000.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Předpřítomný čas průběhový


1. Užívá se k vyjádření děje, který začal v minulosti, pokračuje do přítomnosti a předpokládáme,
že děj bude pokračovat v budoucnosti.
I've been learning English for many years. Učím se angličtinu hodně let.
How long have you been waiting? Jak dlouho čekáte?

! Předpřítomný čas průběhový se tvoří pomocí  have been / has been  + sloveso s koncovkou -ing.

2. Děj probíhal do nedávné doby a můžeme vidět nebo pozorovat následky.
I'm tired because I have been running. Jsem unaven, protože jsem běhal
Look the streets are wet. It has been raining. Podívej ulice jsou mokré. Pršelo.

! Předpřítomný prostý nebo předpřítomný průběhový se často používá bez rozdílu.
We have lived in Prague since 1999. Bydlíme v Praze od roku 1999.
We have been living in Prague since 1999. Bydlíme v Praze od roku 1999.
How long have you worked here? Jak dlouho zde pracuješ?
How long have you been working here? Jak dlouho zde pracuješ?

! Běžně předpřítomný prostý čas popisuje děj, který skončil. V češtině tomu odpovídá sloveso
dokonavé. Naopak předpřítomný průběhový čas popisuje děj, který ještě neskončil..
I have been learning all day. Učím se celý den.
I have learnt 30 new English words. Naučil jsem se 30 nových anglických slov.
I have been studying English for one year. Studuji angličtinu jeden rok.
I have finished lesson 9. Dokončil jsem lekci devátou.


Oznamovací věta

I've been living in London since 1998. Bydlím v Londýně od roku 1998.
You've been waiting for them for twenty minutes. Čekáš na ně dvacet minut.
He's been writing the report since morning. Píše tu zprávu od rána.
She's been watching television all day. Sleduje televizi celý den.
It's been raining for a week. Prší už týden.
   
We've been learning English for a few years. Učíme se angličtinu několik let.
You've been working on it since Tuesday. Pracuješ na tom od úterý.
They've been playing volleyball for two hours. Hrají volejbal dvě hodiny.

Záporná věta

I haven't been living here for long. Nebydlím zde dlouho.
You haven't been doing it carefully. Neděláš to pečlivě.
He hasn't been studying maths for a year. Už rok nestuduje matematiku.
She hasn't been feeling well recently. Necítí se v poslední době dobře.
It hasn't been raining for three months. Neprší už tři měsíce.
   
We haven't been talking to each other for a long time. Už spolu nehovoříme dlouho.
You haven't been attending the course for long. Nenavštěvujete ten kurz dlouho.
They haven't been watching news on TV lately. Poslední dobou nesledují zprávy v televizi.

Otázka

Have I been learning English since 2000? Už se učím angličtinu od roku 2000?
Have you been reading that book all day? Čteš tu knihu celý den?
Has he been collecting stamps for many years? Sbírá známky hodně let?
Has she been living in New York since 1999? Bydlí v New Yorku od roku 1999?
Has it been raining all afternoon? Prší celé odpoledne?
   
Have we been doing it carefully? Děláme to pečlivě?
Have you been waiting for a long time? Čekáte dlouho?
Have they been playing tennis since one o'clock? Hrají tenis od jedné hodiny?

Záporná otázka

Hasn't he been watching TV for five hours? Nesleduje TV už pět hodin?
Hasn't it been raining for too long? Neprší už moc dlouho?
Hasn't she been running? Neběhala?
Haven't they been playing tennis since morning? Nehrají tenis od rána?

Předpřítomný čas průběhový – stažený a plný tvar

Předpřítomný čas průběhový – stažený a plný tvar

I've been living I have been living I haven't been living I have not been living
you've been waiting you have been waiting you haven't been waiting you have not been waiting
he's been writing he has been writing he hasn't been writing he has not been writing
she's been speaking she has been speaking she hasn't been speaking she has not been speaking
it's been raining it has been raining it hasn't been raining it has not been raining
       
we've been learning we have been learning we haven't been learning we have not been learning
you've been working you have been working you haven't been working you have not been working
they've been playing they have been playing they haven't been playing they have not been playing

nahoru  nahoru  nahoru


She´s been writing this report since yesterday.
I´ve been reading chapter ten all morning.
How long have you been reading this book?
How long has she been doing this job?
What have you been doing recently?
He´s been lying all day.
Have they been playing tennis for two hours?
We´ve been learning English since September.
How long have they been waiting?
I haven´t been waiting long.
We´ve been waiting for an hour.
The streets are wet. It´s been raining.
We´ve been waiting here for four hours.
I´m tired because I´ve been running.
How long has he been trying to find a job?
všechny řádky on / off
     
Píše tuto zprávu od včerejška.
Čtu kapitolu desátou celé ráno.
Jak dlouho čtete tuto knihu?
Jak dlouho dělá tuto práci?
Co děláte poslední dobou?
Leží celý den.
Hrají tenis dvě hodiny?
Učíme se angličtinu od září.
Jak dlouho čekají?
Nečekám dlouho.
Čekáme už hodinu.
Ulice jsou mokré. Pršelo.
Čekáme zde čtyři hodiny.
Jsem unaven, protože jsem běhal.
Jak dlouho se snaží najít práci?
všechny řádky on / off


I´ve been living in Prague for two years.
He´s been cooking dinner for an hour.
How long have you been waiting?
Ann hasn´t been feeling well lately.
How long have you been working here?
Have you been waiting long?
How long has it been raining?
Have you been living here for a long time?
How long have you been learning English?
I´ve been studying hard lately.
He´s been looking for his glasses for hours.
We´ve been going to Croatia for years.
She´s been working on it since July.
We´ve been expecting you.
He´s been collecting coins since he was ten.
všechny řádky on / off
     
Žiji v Praze dva roky.
Už hodinu vaří věčeři.
Jak dlouho čekáte?
Ann se necítí dobře poslední dobou.
Jak dlouho zde pracujete?
Čekáte dlouho?
Jak dlouho prší?
Žijete zde dlouhou dobu?
Jak dlouho se učíte anglicky?
Poslední dobou se pilně učím.
Už hodiny hledá své brýle.
Jezdíme do Chorvatska už léta.
Pracuje na tom od července.
Očekáváme vás.
Sbírá mince od svých deseti let.
všechny řádky on / off

Doplňte chybějící pomocné sloveso (have, has, been), nebo dopište koncovku -ing k významovým slovesům:
do 2x, travel, learn, write, work, live 2x, study 2x, play, read, think, watch, wait 2x, drink, look, collect, drive, attend, shop, listen, stay


She´s been ______ in Paris since 1989.
It ______ been raining for three days.
I´ve been ______ for you since 1.30.
I´ve been ______ for the test since
They´ve been ______ tennis for 2 hours.
How long have you been ______ English?
He´s been ______ TV all day.
How long has she been ______ this job?
I´ve been ______ this novel for 3 weeks.
She´s been ______ in Africa for months.
She´s been ______ this report for hours.
How long have you been ______ the homework?
We´ve ______ expecting you.
She´s been ______ the course since May.
I´ve been ______ in this firm since June.


She´s been ______ coffee all morning.
It´s ______ taking too long.
What ______ you been doing?
We´ve been ______ to music for hours.
How long have you been ______?
How long have you been ______ in Prague?
______ you been using this PC for long?
He´s been ______ stamps since 1950s.
I´ve been ______ the same car for four years.
I have been ______ a lot about the idea.
We have been ______ at the Park Hotel.
It´s ______ working perfectly for 5 years.

She has a new dress. She´s been ______.
She´s been ______ for her glasses all day.
She´s passed the exam. She´s been ______ hard.
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner