Skype.jpg

Předminulý čas - Lekce 21 obsahuje předminulý čas prostý a předminulý čas průběhový

Porovnejte prostý a průběhový čas - doplňte sloveso ve správném tvaru
online L21     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Job advertisement    -     hledat v googlu: Job advertisement
                                       -     obrázky v googlu: Job advertisement


An international cosmetics company is looking for sales representatives.
Duties / Responsibilities
- development of the company on the Czech market
- planning and coordinating new products
- monitoring products of other companies
- preparation of monthly report and presentation
Qualifications
- excellent communication skills
- at least 2 years experience as a sales representative
- fluent in Czech and English
- good PC and MS Office skills
- valid driving licence
We offer
- a company car
- good salary + commission
Please send your application and CV to email: hr.job@kosmetika.org.cz
překlad do češtiny   on / off

Job application    -     hledat v googlu: Job application
                                 -     obrázky v googlu: Job application


I am replying to your company advertisement in HN (9 July 2008) for the post of a sales representative.

At present I am working for a wholesaler selling office supplies. I have been working here for four years. I started working here four years ago. Before I started this job, I had worked in the department store, in a personnel department. Nowadays I am responsible for distribution of goods and scheduling. We supply retailers in the Czech Republic and Slovakia. We have several warehouses so I have to use the company car every day.

I am reliable, flexible, communicative and a team player. I have good planning skills. I can meet deadlines, work under pressure and coordinate work. I am open to new challenges.

I would like to use my skills and experience in an international cosmetics company. I am fluent in Czech and English and I have basic knowledge of German language. I have good PC skills and I can use all available computer software, not only MS Office. Other information and personal data are on the enclosed CV.

Yours sincerely,
Jana Sheiderová
jana.sheiderova@office.supplies.cz
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


We´re looking for sales representatives.
What are you responsible for?
Your duties will include...
What are your qualifications?
We require at least two years experience.
Has she any experience in this field?
She´s been working in the same field for four years.
Have you ever made assessment of products?
We can offer you a good commission.
Their sales representatives work on commission only.
Commission is set at 15 percent.
Has she sent her application yet?
She´s already sent it.
She sent her application last week.
Has she had a job interview yet?
všechny řádky on / off
     
Hledáme obchodní zástupce.
Za co jste zodpovědný?
Vaše povinnosti budou zahrnovat...
Jaké jsou vaše odborné předpoklady?
Požadujeme minimálně dvouletou praxi.
Má nějaké zkušenosti v tomto oboru?
Pracuje ve stejném oboru čtyři roky.
Už jste někdy hodnotila výrobky?
Můžeme vám nabídnout dobrou provizi.
Jejich obchodní zástupci pracují pouze za provizi.
Provize je stanovena na 15 procent.
Už poslala svou žádost?
Už to poslala.
Poslala žádost minulý týden.
Už měla pracovní pohovor?
všechny řádky on / off


I´m replying to your company advertisement.
I´ve found your advertisement in HN.
At present I am working for a wholesaler.
How long has she been working there?
She´s been working there for four years.
When did she start working there?
She started working there four years ago.
Where did you work in 2000?
She´d worked in a shop before she started this job.
What is she responsible for?
Nowadays she´s responsible for scheduling.
She´s fluent in Czech and English.
Personal data are on the enclosed CV.
She started in 2005. She´d worked in the shop before.
She came to USA in 2000. She´d lived in Italy before.
všechny řádky on / off
     
Reaguji na inzerát vaší firmy.
Našla jsem váš inzerát v HN.
V současnosti pracuji pro velkoobchodníka.
Jak dlouho tam pracuje?
Pracuje tam čtyři roky.
Kdy tam začala pracovat?
Začala tam pracovat před čtyřmi lety.
Kde jste pracovala v roce 2000?
Pracovala v obchodě předtím než začala tuto práci.
Za co je zodpovědná?
V současnosti je zodpovědná za plánování.
Hovoří plynule česky a anglicky.
Osobní údaje jsou na přiloženém CV.
Začala v roce 2005. Předtím pracovala v obchodě.
Přijela do USA v roce 2000. Předtím žila v Itálii.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Předminulý čas


! Předminulý čas vyjadřuje děj nebo činnost, která předcházela před jiným dějem minulým nebo skončila před uvedenou dobou.

! Předminulý čas prostý se tvoří pomocí   had + příčestí minulé
Pravidelná slovesa mají v příčestí minulém koncovku -ed. Příčestí minulé u nepravidelných sloves se objeví po kliknutí na www.anglictinacz.com/anglicka-nepravidelna-slovesa/ V prním sloupci tabulky je infinitiv bez to, ve druhém slupci je minulý čas a ve třetím je příčestí minulé. Třetí sloupec, příčestí minulé, budete používat v předpřítomném a v předminulém čase nebo v trpném rodě.


Oznamovací věta

When I met her I knew that I had seen her somewhere before. Když jsem se s ní setkal věděl jsem, že jsem jí už někde viděl.
When you arrived at the party, George had gone home. George odešel domů předtím, než jsi přišel na večírek.
He was nervous before the test. He had studied for only an hour. Byl nervózní před testem. Učil se jen jednu hodinu.

She had just arrived home when I phoned her. Ona zrovna přišla domů, když jsem ji zavolal.
It was different. It had changed a lot. Bylo to jiné. Hodně se to změnilo.
   
We finished it in May. We had worked on it for a year. Dokončili jsme to v květnu. Pracovali jsme na tom rok.
You passed the exam easily because you had studied
a lot.
Složili jste zkoušku snadno, protože jste se hodně učili.

They were friends. They had known each other for many years. Byli přátelé. Znali se mnoho let.Záporná věta

I didn't know who she was. I'd never seen her before. Nevěděl jsem kdo to je. Nikdy jsem ji předtím neviděl.
You failed the exam because you hadn't studied hard. Nesložil jsi zkoušku, protože jsi nestudoval pilně.
He was nervous. He had never talked to an audience before. Byl nervózní. Nikdy předtím nemluvil před obecenstvem.

She hadn't studied English before she moved to London.

Nestudovala angličtinu předtím, než se přestěhovala do Londýna.
Everything was dry. It hadn't rained for four weeks. Vše bylo suché. Nepršelo čtyři týdny.
   
Before we moved to London, we hadn't lived anywhere abroad. Než jsme se přestěhovali do Londýna, nebydleli jsme nikde v cizině.
You lost the match because you hadn't trained much before. Prohráli jste ten zápas, protože jste předtím moc netrénovali.

They came late. They hadn't seen the beginning of the concert. Přišli pozdě. Neviděli začátek koncertu.Otázka

Had you studied English before you moved to London?

Učil jste se anglicky předtím, než jste se přestěhoval do Londýna?
Had he left for work when Ann arrived home? Odešel do práce dříve než Ann přišla domů.?
Had she visited New York before her business trip in June 2007? Navštívila New York před její obchodní cestou v červnu 2007?
Had the train left before they arrived at the station? Odjel vlak dříve než oni přišli na stanici?


Záporná otázka

Hadn't you studied English before you moved to London?

Neučil jste se anglicky předtím, než jste se přestěhoval do Londýna?
Hadn't he already left for work when Ann arrived home? Neodešel do práce dříve než Ann přišla domů.?
Hadn't she visited New York before her trip in June 2007?

Nenavštívila New York před její obchodní cestou v červnu 2007?
Hadn't the train left before they arrived at the station? Neodjel vlak dříve než oni přišli na stanici?


Předminulý čas – stažený a plný tvar

Předminulý čas – stažený a plný tvar

I'd finished I had finished I hadn't finished I had not finished
you'd lived you had lived you hadn't lived you had not lived
he'd written he had written he hadn't written he had not written
she'd called she had called she hadn't called she had not called
it'd been it had been it hadn't been it had not been
       
we'd learnt we had learnt we hadn't learnt we had not learnt
you'd worked you had worked you hadn't worked you had not worked
they'd said they had said they hadn't said they had not said


Porovnejte:

minulý čas prostý + minulý čas prostý
When Paul got home, his wife cooked dinner.

Paul přišel domů a poté jeho žena vařila večeři.
minulý čas prostý + minulý čas průběhový
When Paul got home, his wife was cooking dinner.

Paul přišel domů a jeho žena zrovna vařila večeři.
minulý čas prostý + předminulý čas prostý
When Paul got home, his wife had cooked dinner.

Paul přišel domů a jeho žena už měla uvařenou večeři.
   
minulý čas prostý + minulý čas prostý
When she arrived at the party, George went home.

Ona přišla na večírek a poté George šel domů.
minulý čas prostý + minulý čas průběhový
When she arrived at the party, George was going home.

Ona přišla na večírek a George zrovna odcházel domů.
minulý čas prostý + předminulý čas prostý
When she arrived at the party, George had gone home.

Ona přišla na večírek a George předtím odešel domů.Předminulý čas průběhový


I was tired when I arrived home. I'd been working hard all day. Byl jsem unaven, když jsem přišel domů. Pracoval jsem usilovně celý den.
Had you been learning English before you came to England? Studoval jsi angličtinu předtím, než jsi přijel do Anglie?

Before he came to Oxford, he'd been studying in London. Než přijel do Oxfordu, studoval v Londýně.
She was tired. She'd been driving for four hours. Byla unavená. Řídila čtyři hodiny.
It was wet. It had been raining. Bylo mokro. Pršelo.
   
We'd been playing tennis for half an hour when it started to rain. Hráli jsme tenis půl hodiny, když začalo pršet.

Had you been living in London before you moved to Prague? Bydlel jsi v Londýně předtím, než jsi se přestěhoval do Prahy?
They were tired. They'd been walking for three hours. Byli unaveni. Procházeli se tři hodiny.


Předminulý čas průběhový – stažený a plný tvar

Předminulý čas průběhový – stažený a plný tvar

I'd been living I had been living I hadn't been living I had not been living
you'd been waiting you had been waiting you hadn't been waiting you had not been waiting
he'd been writing he had been writing he hadn't been writing he had not been writing
she'd been speaking she had been speaking she hadn't been speaking she had not been speaking
it'd been raining it had been raining it hadn't been raining it had not been raining
       
we'd been learning we had been learning we hadn't been learning we had not been learning
you'd been working you had been working you hadn't been working you had not been working
they'd been playing they had been playing they hadn't been playing they had not been playing

nahoru  nahoru  nahoru


When I met her I knew that I´d seen her somewhere before.
When she arrived at the party, George had gone home.
He was nervous before the test. He hadn´t studied much.
She´d just arrived home when I phoned her.
Mr Velt was in hospital because he had had an accident.
We finished it in May. We´d worked on it for a year.
She passed the exam easily because she´d studied a lot.
They were friends. They´d known each other for many years.
I didn´t know who she was. I´d never seen her before.
You failed the exam because you hadn´t studied hard.
He was nervous. He´d never talked to an audience before.
She hadn´t studied English before she moved to London.
Everything was dry. It hadn´t rained for four weeks.
Before we moved to London, we hadn´t lived anywhere abroad.
We lost the match because we hadn´t played much before.
všechny řádky on / off
     
Když jsem se s ní setkal věděl jsem, že jsem jí už někde viděl.
Když přišla na večírek, George už odešel domů.
Byl nervózní před testem. Moc nestudoval.
Ona zrovna přišla domů, když jsem ji zavolal.
Pan Velt byl v nemocnici, protože měl nehodu.
Dokončili jsme to v květnu. Pracovali jsme na tom rok.
Složila zkoušku snadno, protože se hodně učila.
Byli přátelé. Znali se mnoho let.
Nevěděl jsem kdo to je. Nikdy jsem ji předtím neviděl.
Nesložil jsi zkoušku, protože jsi nestudoval pilně.
Byl nervózní. Nikdy předtím nemluvil před obecenstvem.
Nestudovala angličtinu předtím, než se přestěhovala do Londýna.
Vše bylo suché. Nepršelo čtyři týdny.
Než jsme se přestěhovali do Londýna, nebydleli jsme nikde v cizině.
Prohráli jste ten zápas, protože jste předtím moc nehráli.
všechny řádky on / off


They came late. They hadn´t seen the beginning of the concert.
Had you studied English before you moved to London?
Had he left for work when Ann arrived home?
She was in New York in 2007. Had she visited it before?
Had the train left before they arrived at the station?
They divorced in July. They´d been married for five years.
She didn´t enjoy the mountains. She´d never skied before.
Joe sold his old car last week. He´d had it for five years.
Had you been learning English before you came to England?
Before she came to Oxford, she´d been studying in London.
I was tired. I´d been driving for four hours.
It was wet. It had been raining.
We´d been playing tennis for an hour when it started to rain.
Had you been living in London before you moved to Prague?
They were tired. They´d been walking for three hours.
všechny řádky on / off
     
Přišli pozdě. Neviděli začátek koncertu.
Učil jste se anglicky předtím, než jste se přestěhoval do Londýna?
Odešel do práce dříve než Ann přišla domů.?
Byla v New Yorku v roce 2007. Navštívila ho již předtím?
Odjel vlak dříve než oni přišli na stanici?
Rozvedli se v červenci. Byli manželé 5 let.
Nelíbilo se jí na horách. Nikdy předtím nelyžovala.
Joe prodal své auto minulý týden. Měl ho pět let.
Studoval jsi angličtinu předtím, než jsi přijel do Anglie?
Než přijela do Oxfordu, studovala v Londýně.
Byl jsem unaven. Řídil jsem čtyři hodiny.
Bylo mokro. Pršelo.
Hráli jsme tenis hodinu, když začalo pršet.
Bydlel jsi v Londýně předtím, než jsi se přestěhoval do Prahy?
Byli unaveni. Procházeli se tři hodiny.
všechny řádky on / off

Doplňte sloveso ve správném tvaru:
be 4x, leave 2x, find 2x, have 2x, cook 3x, clean, play, drive, change, arrange, begin, move, know, work, watch, paint, fail, study, lose, wait, rain


When I got home, my wife ______ dinner.

When I got home, my wife was ______ dinner.
When I got home, my wife had ______ dinner.

When I arrived at work, I ______ that Jean had gone home.
I didn´t want to go to the cinema. I´d ______ the film before.
We weren´t hungry. We´d just ______ lunch.

The house was dirty. They hadn´t ______ it for weeks.
He wasn´t very good. He´d never ______ tennis before.
By four o´clock everybody had ______.

It was our first time in London. We´d never ______ there before.
It wasn´t the same as before. It had ______ a lot.
She couldn´t come. She had ______ to do something else.
I arrived at the cinema late. The film had already ______.
We arrived at the station after the train had ______.
They divorced in July. They had ______ married for many years.

We were good friends. We had ______ each other for many years.
The students talked about the film they had ______.
We admired the picture that Janet had ______.
I was very tired. I´d been ______ hard all day.

I had ______ English before I moved to New York.
I did not have any money because I had ______ my wallet.
We had ______ that car for ten years before it broke down.
He ______ the wallet he had lost.

When I got there, he had ______ waiting for me for an hour.
He was tired. He had been ______ his car for hours.
It ______ wet. It had been raining.

Everything was dry. It hadn´t ______ for four weeks.
Before we ______ to London, we hadn´t lived anywhere abroad.
You ______ the exam because you hadn´t studied hard.
At last the bus came. I´d been ______ for 25 minutes.
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner