Skype.jpg

Trpný rod - Lekce 22 obsahuje trpný rod - tvoří se pomocí slovesa to be + příčestí minulé

Porovnejte věty v činném a trpném rodě - doplňte slovesa
online L22     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Visit our fitness and wellness centre    -     hledat v googlu: Fitness centre
                                                                         -     obrázky v googlu: Fitness centre

Welcome to our centre and discover a new experience of fitness and wellness. We can also offer you a unique spa, beauty treatments and advanced therapies. Relax your mind and body after work or your workout.
Our sports facilities include gym, pool, personal training, spa and café with Internet access. So don't hesitate and become a member of our sports club.

Gym
After investing several million pounds in refurbishment, our club now provides the most advanced sports environment in the world. Our state-of-the-art facilities include all of the latest technology equipment, free weights section as well as countless other specialist exercise areas to give you the workout of your lifetime. We wanted to create a pleasant environment, and above all, offer excellent value for money.

Pool
Swimming is one of the best exercises you can do to strengthen and tone your entire body without putting any stress on your joints. You can start with Pool Aerobics Class. If you are looking to improve your swimming technique, sign up for some lessons from our qualified swimming instructors. We offer both indoor and outdoor olympic size swimming pools. Our pools have the highest standards of cleanliness and safety. překlad do češtiny   on / off

Personal training
A workout with a personal trainer allows you to focus on your specific needs. We use innovative and proven methods to get results that are difficult to achieve on your own. Our personal trainers are accredited and have international training certificates.

Spa
Use our hydrotherapy spa, before or after your workout. Relax your muscles in unique surroundings with whirlpool, sauna and steam rooms.

Café with Internet access
Refresh after a hard workout and unwind. Try tasty snacks from our café. You can choose from a range of nutritious snacks and juices, but you can also have coffee and some really unhealthy sweets. Just relax and talk to your friends or browse through magazines and daily newspapers. We also have Internet connection and Wi-Fi access available free of charge for all members.
překlad do češtiny   on / off
skype_konverzacen.jpg


Welcome to our sports centre.
Our sports facilities include gym, pool and spa.
All facilities are included in the price.
Fees for personal trainers are extra.
They are excluded.
Don´t hesitate and become a member.
The club has been completely refurbished.
It was refurbished six months ago.
It provides the most advanced sports equipment.
We wanted to create a pleasant environment.
She´s improved her swimming technique.
Relax after a hard workout.
Have you tried our unique spa?
How long have you been attending this club?
When did you join this sports centre?
všechny řádky on / off
     
Vítejte v našem sportovním centru.
Sportovní zařízení zahrnují tělocvičnu, bazén a lázně.
Všechna zařízení jsou zahrnuta v ceně.
Poplatky za osobního trenéra jsou zvlášť.
Nejsou zahrnuty.
Neváhejte a staňte se členem.
Klub byl kompletně renovován.
Byl renovován před šesti měsíci.
Poskytuje nejmodernější sportovní nářadí.
Chtěli jsme vytvořit příjemné prostředí.
Zlepšila si svou techniku plavání.
Odpočiňte si po náročném cvičení.
Vyzkoušel jste naše jedinečné lázně?
Jak dlouho navštěvujete tento klub?
Kdy jste se přihlásil do tohoto sportovního centra?
všechny řádky on / off


How long have you been here?
I´ve been here all morning.
I´ve never seen anything like it.
He´s a member of this sports centre, isn´t he?
He joined this club three months ago.
All our personal trainers are accredited.
We use innovative and proven methods.
Has it been improved?
Hydrotherapy has become very popular.
She´s been attending this club for a long time.
She comes here every other day.
He´s been a member for three months.
I´ve been coming here regularly.
They have been here recently.
Internet is available free of charge for all members.
všechny řádky on / off
     
Jak dlouho jste tady?
Jsem tady celé ráno.
Nikdy jsem nic takového neviděl.
Je členem tohoto sportovního centra, že?
Přihlásil se do tohoto klubu před třemi měsíci.
Všichni naši osobní trenéři jsou akreditovaní.
Používáme inovační a osvědčené metody.
Bylo to zlepšeno?
Vodoléčba se stala velmi populární.
Navštěvuje tento klub dlouhou dobu.
Chodí sem každý druhý den.
Je členem tři měsíce.
Chodím sem pravidelně.
Nedávno zde byli.
Internet je k dispozici bezplatně pro všechny členy.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Trpný rod! Používáme trpný nebo činný rod podle toho, jestli chceme klást důraz na podmět nebo předmět.

! Trpný rod se tvoří pomocí slovesa   be + příčestí minulé
Pravidelná slovesa mají v příčestí minulém koncovku -ed. Příčestí minulé u nepravidelných sloves se objeví po kliknutí na www.anglictinacz.com/anglicka-nepravidelna-slovesa/ V prním sloupci tabulky je infinitiv bez to, ve druhém slupci je minulý čas a ve třetím je příčestí minulé. Třetí sloupec, příčestí minulé, budete používat v předpřítomném a v předminulém čase nebo v trpném rodě.

Porovnejte věty v činném a trpném rodě:

Přítomný čas průběhový - činný rod

Přítomný čas průběhový - trpný rod

They are repairing my car.

Opravují moje auto.

My car is being repaired.

Moje auto se opravuje.

They are building a new bridge. Staví nový most.

A new bridge is being built.

Nový most se staví.

They are cleaning the carpet in the office. Čistí koberec v kanceláři.

The carpet in the office is being cleaned. Koberec v kanceláři se čistí.

They are working on a new product. Pracují na novém produktu.

A new product is being worked on. Pracuje se na novém produktu.
She is preparing dinner.

Připravuje večeři.

Dinner is being prepared.

Připravuje se večeře.

They are testing a new software. Testují nový software.

A new software is being tested. Nový software je testován.

! Trpný rod se vyskytuje mnohem častěji v angličtině než v češtině. Věty v trpném rodě se někdy obtížně překládají do češtiny.

Porovnejte věty v činném a trpném rodě:

Minulý čas průběhový - činný rod

Minulý čas průběhový - trpný rod

They were repairing my car on Monday. Opravovali moje auto v pondělí. My car was being repaired on Monday. Moje auto se opravovalo v pondělí.
They were building a new bridge. Stavěli nový most.

A new bridge was being built. Stavěl se nový most.

They were cleaning the carpet in the office. Čistili koberec v kanceláři.

The carpet in the office was being cleaned. Čistil se koberec v kanceláři.
They were working on a new product. Pracovali na novém produktu. A new product was being worked on. Na novém produktu se pracovalo.
She was preparing dinner all afternoon. Připravovala večeři celé odpoledne. Dinner was being prepared all afternoon. Večeře se připravovala celé odpoledne.
They were testing a new software for a month. Testovali měsíc nový software. A new software was being tested for a month. Nový software se měsíc testoval.
! Trpný rod se vyskytuje mnohem častěji v angličtině než v češtině. Věty v trpném rodě se někdy obtížně překládají do češtiny.

Porovnejte věty v činném a trpném rodě:

Přítomný čas prostý - činný rod

Přítomný čas prostý - trpný rod

We paint our fence every year. Natíráme náš plot každý rok.

Our fence is painted every year. Náš plot je natírán každý rok.
They make this vase from porcelain. Vyrábějí tuto vázu z porcelánu. This vase is made of porcelain. Tato váza je vyrobena z porcelánu.
They clean our office every day. Uklízí naši kancelář každý den. Our office is cleaned every day. Naše kancelář je uklízena každý den.
They make Skoda cars in the Czech Republic. Vyrábějí Škodovky v České republice. Skoda cars are made in the Czech Republic. Škodovky se vyrábějí v České republice.
I mow our lawn every week.

Sekám náš trávník každý týden. Our lawn is mowed every week. Náš trávník je posekán každý týden.
People speak English all over the world. Lidé hovoří anglicky po celém světě. English is spoken all over the world. Anglicky se hovoří po celém světě.
! Trpný rod se vyskytuje mnohem častěji v angličtině než v češtině. Věty v trpném rodě se někdy obtížně překládají do češtiny.

Porovnejte věty v činném a trpném rodě:

Minulý čas prostý - činný rod

Minulý čas prostý - trpný rod

When did they build this bridge? Kdy postavili tento most?

When was this bridge built?

Kdy byl tento most postaven?
Somebody stole my car on Friday. Někdo mi v pátek ukradl auto. My car was stolen on Friday.

Moje auto bylo ukradeno v pátek.
They invited us to the party yesterday. Pozvali nás včera na večírek. We were invited to the party yesterday. Byli jsme včera pozváni na večírek.
They made Tatraplan cars in Czechoslovakia. Vyráběli Tatraplan v Československu. Tatraplan cars were made in Czechoslovakia. Tatraplan se vyráběl v Československu.
I mowed our lawn every week in summer. Sekal jsem náš trávník v létě každý týden. Our lawn was mowed every week in summer. Náš trávník se sekal každý týden v létě.
People used German more often in Bohemia in the past. Lidé užívali němčinu častěji v Čechách v minulosti.

German was used more often in Bohemia in the past. Němčina se užívala častěji v Čechách v minulosti.

! Trpný rod se vyskytuje mnohem častěji v angličtině než v češtině. Věty v trpném rodě se někdy obtížně překládají do češtiny.

Porovnejte věty v činném a trpném rodě:

Předpřítomný čas - činný rod

Předpřítomný čas - trpný rod

They haven't finished it yet.

Ještě to nedokončili.

It hasn't been finished yet.

Ještě to nebylo dokončeno.

Somebody has stolen my car. Někdo mi ukradl auto.

My car has been stolen.

Moje auto bylo ukradeno.

We have wallpapered the living room. Vytapetovali jsme obývací pokoj. The living room has been wallpapered. Obývací pokoj byl vytapetován.
Have they invited Tom to the party? Pozvali Toma na večírek?

Has Tom been invited to the party? Byl Tom pozván na večírek.?

They have built a new bridge. Postavili nový most.

A new bridge has been built. Nový most byl postaven.

Have they repaired my car yet? Už opravili moje auto?

Has my car been repaired yet? Už bylo moje auto opraveno?
! Trpný rod se vyskytuje mnohem častěji v angličtině než v češtině. Věty v trpném rodě se někdy obtížně překládají do češtiny.

Porovnejte věty v činném a trpném rodě:

Předminulý čas - činný rod

Předminulý čas - trpný rod

She told me that they hadn't finished it yet. Řekla mi, že to ještě nedokončili. She told me that it hadn't been finished yet. Řekla mi, že to ještě nebylo dokončeno.
He said that somebody had stolen his car. Řekl, že mu někdo ukradl auto. He said that his car had been stolen. Řekl, že jeho auto bylo ukradeno.
The carpet was clean. I had hoovered it. Koberec byl čistý. Vysál jsem ho. The carpet was clean. It had been hoovered. Koberec byl čistý. Vysávalo se.
Meat was tender. I had been cooking it for two hours. Maso bylo jemné. Vařil jsem ho dvě hodiny. Meat was tender. It had been cooked for two hours. Maso bylo jemné. Vařilo se dvě hodiny.
The bridge was closed. People had been using it for 80 years. Most byl uzavřen. Lidé ho používali 80 let.

The bridge was closed. It had been in use for 80 years. Most byl uzavřen. Byl používán 80 let.

I sold my car. I hadn't been using it much. Prodal jsem auto. Moc jsem ho nevyužíval. The car was sold. It hadn't been used much. Auto bylo prodáno. Nebylo moc využíváno.
! Trpný rod se vyskytuje mnohem častěji v angličtině než v češtině. Věty v trpném rodě se někdy obtížně překládají do češtiny.


Pokud chceme sdělit kdo vykonal danou činnost nebo původce děje, použijeme předložku   by .

She was invited by her friend. Byla pozvána svou kamarádkou.
This building was designed by a renowned architect. Tato budova byla navržena renomovaným architektem.
The book was written by Dan Brown. Kniha byla napsána D. Brownem.
The printing press was invented by Johannes Gutenberg. Knihtisk byl vynalezen J. Gutenbergem.
America was discovered by Christopher Columbus. Amerika byla objevena K. Kolumbem.
Mona Lisa was painted by Da Vinci. Mona Lisa byla namalována Da Vincim.


will, won't, have to, can't, must, may not, could

Everything will be paid in time. Vše bude zaplaceno včas.
They won't be invited to the party. Nebudou pozváni na večírek.
The office will be cleaned tomorrow. Kancelář se bude zítra uklízet.
The car has to be repaired. Auto musí být opraveno.
I think that it will be finished next week. Myslím, že to bude dokončeno příští týden.
This computer can't be repaired. Tento počítač nemůže být opraven.
It must be done as soon as possible. Musí to být uděláno co nejdříve.
A new bridge had to be built. Musel být postaven nový most.
It may not be paid tomorrow. Možná to nebude zítra zaplaceno.
It could be done by next Friday. Mohlo by to být uděláno do příštího pátku.


going to, must, have to, will, can, could, would, should, may, could have been, would have been, should have been, may have been

The goods are going to be delivered on Monday. Zboží bude doručeno v pondělí.
The goods must be delivered on Monday. Zboží musí být doručeno v pondělí.
The goods have to be delivered on Monday. Zboží musí být doručeno v pondělí.
The goods had to be delivered last week. Zboží muselo být doručeno minulý týden.
The goods will be delivered on Monday. Zboží bude doručeno v pondělí.
The goods won't be delivered on Monday. Zboží nebude doručeno v pondělí.
The goods can be delivered on Monday. Zboží může být doručeno v pondělí.
The goods could be delivered on Monday. Zboží by mohlo být doručeno v pondělí.
The goods would be delivered on Monday. Zboží by bylo doručeno v pondělí.
The goods should be delivered on Monday. Zboží by mělo být doručeno v pondělí.
The goods may be delivered on Monday. Zboží možná bude doručeno v pondělí.
The goods could have been delivered last week. Zboží mohlo být doručeno minulý týden.
The goods would have been delivered last week. Zboží by bylo doručeno minulý týden.
The goods should have been delivered last week. Zboží mělo být doručeno minulý týden.
The goods may have been delivered last week. Zboží možná bylo doručeno minulý týden.

nahoru  nahoru  nahoru


The company was established in 1887.
This church was built in the 9th century.
The yacht was damaged in the storm.
This car was made in Germany.
English is spoken all over the world.
My car is being repaired.
Dinner is being prepared.
This vase is made of porcelain.
When was this bridge built?
His car was stolen on Friday.
The goods can be delivered on Monday.
The goods could be delivered on Monday.
The goods would be delivered on Monday.
The goods should be delivered on Monday.
The goods may be delivered on Monday.
všechny řádky on / off
     
Společnost byla založena v roce 1887.
Tento kostel byl postaven v 9. století.
Jachta byla poškozena v bouřce.
Toto auto bylo vyrobeno v Německu.
Anglicky se hovoří po celém světě.
Moje auto se opravuje.
Připravuje se večeře.
Tato váza je vyrobena z porcelánu.
Kdy byl tento most postaven?
Jeho auto bylo ukradeno v pátek.
Zboží může být doručeno v pondělí.
Zboží by mohlo být doručeno v pondělí.
Zboží by bylo doručeno v pondělí.
Zboží by mělo být doručeno v pondělí.
Zboží možná bude doručeno v pondělí.
všechny řádky on / off


It hasn´t been finished yet.
Has my car been repaired yet?
Everything will be paid in time.
They won´t be invited to the party.
The office will be cleaned tomorrow.
The car has to be repaired.
This computer can´t be repaired.
It must be done as soon as possible.
A new bridge had to be built.
It may not be paid tomorrow.
It could be done next week.
She was invited by her friend.
The book was written by D. Brown.
America was discovered by Ch. Columbus.
Mona Lisa was painted by Da Vinci.
všechny řádky on / off
     
Ještě to nebylo dokončeno.
Už bylo moje auto opraveno?
Vše bude zaplaceno včas.
Nebudou pozváni na večírek.
Kancelář se bude zítra uklízet.
Auto musí být opraveno.
Tento počítač nemůže být opraven.
Musí to být uděláno co nejdříve.
Musel být postaven nový most.
Možná to nebude zítra zaplaceno.
Mohlo by to být uděláno příští týden.
Byla pozvána svou kamarádkou.
Kniha byla napsána D. Brownem.
Amerika byla objevena K. Kolumbem.
Mona Lisa byla namalována Da Vincim.
všechny řádky on / off

Doplňte sloveso ve správném tvaru:
paint 2x, be 4x, make 2x, pay, build, invent, decorate, write, finish, mow, speak, include, send, translate, discover repair, expect, serve, damage, do, ship, have, clean, pronounce, invite


The project hasn´t been ______ yet.
The living room has been ______.
A new bridge has been ______.
Has my car been ______ yet?
Skoda cars are ______ in the Czech Republic.
Our lawn is ______ every week.
A new product is ______ worked on.
Our fence is ______ every year.
English is ______ all over the world.

My car is ______ repaired today.
The carpet in the office is being ______.
The bills will be ______ in time.
This damaged computer can´t ______ repaired.
This vase is ______ of porcelain.
Dinner is being ______.

It must be ______ as soon as possible.
The goods have to be ______ on Monday.
The goods ______ to be delivered last week.
How is this word ______.
The dam was ______ during the storm.

Shipping fee is ______ in the price.
The book was ______ into 20 languages.
Shakespeare ______ born in 1564.
The letter was ______ to your address last week.
They are ______ to arrive at 9 pm.
She was ______ to the party by John.
The book was ______ by D. Brown.
The printing press was ______ by J. Gutenberg.
America was ______ by Ch. Columbus.
Mona Lisa was ______ by Da Vinci.
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner