Skype.jpg

Podmínkové věty - Lekce 24 obsahuje podmínková souvětí prvního, druhého a třetího typu

Podmínka uskutečnitelná, neuskutečnitelná a podmínka neuskutečněná v minulosti
online L24     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

A new flat    -     hledat v googlu: A new flat, obrázky v googlu: A new flat

Hi Marianne,

I have finally moved into my new flat which is on the fifth floor of a tall building. It has been refurbished recently. It is a bright and spacious flat which has high ceilings and wooden floors. The flat comprises of an extensive reception room, I would say 10 by 5 metres, with a well arranged open plan stylish kitchen on one side and a space for dining. There is a large balcony accessible from a reception room, a master bedroom with contemporary bathroom, the second bedroom and a small bathroom.

The flat is located in the heart of Notting Hill. It is a short walk from the shops and restaurants on Portobello Road. There are many fashionable boutiques and great cafés on Westbourne Grove which is very near. Do you remember Tom's deli where we had coffee about a month ago? I live nearby so we can go there for lunch when you arrive. They have a great selection of sandwiches and hot meals there.

By the way, the flat has 840 square feet (nearly 80 square metres).
I am enclosing a few photos.

Love Jenna
překlad do češtiny   on / off

Westone Home Refurbishment in Kensington
   -     hledat v googlu: Home refurbishment
   -     obrázky v googlu: Home refurbishment


We provide professional house and flat refurbishment throughout the city of London. Working with renowned designers and architects ensures that our projects have the highest standard. We will provide the best quality job within your budget.

All our specialists are very professional and experienced. We can offer you a high level of workmanship, reliability and efficiency. We can also advise and recommend the best materials for the job. We are a business built on reputation and customer satisfaction.

We provide the following:
Extensions and Conversions
Structural alterations
Painting
Wallpapering
Flooring
Plumbing
Heating
Electrical

We are based in Kensington, but we cover all London areas.
WESTONE HOME REFURBISHMENT  info@WestoneHomeRefurbishment.com
překlad do češtiny   on / off
skype_konverzacen.jpg


I´ve finally moved into my new flat.
The flat has been refurbished recently.
Is it situated on the ground floor?
It´s bright and spacious.
Where is it located?
Has he been there before?
Yes, he was there a month ago.
I´m enclosing a few photos.
How far is it from the park?
How long have they been living here?
They´ve been living here since 2003.
When did they move here?
They had lived in the City before they moved here.
There are excellent views of the river.
The flat comprises of two bedrooms and a bathroom.
všechny řádky on / off
     
Konečně jsem se nastěhovala do svého nového bytu.
Byt byl nedávno byl renovován.
Je umístěný v přízemí?
Je světlý a prostorný.
Kde je situovaný?
Už tam předtím byl?
Ano, byl tam před měsícem.
Přikládám několik fotek.
Jak je to daleko od parku?
Jak dlouho zde bydlí?
Bydlí zde od roku 2003.
Kdy se sem nastěhovali?
Bydleli v City než se sem nastěhovali.
Jsou zde vynikající výhledy na řeku.
Byt zahrnuje dvě ložnice a koupelnu.
všechny řádky on / off


We provide professional services.
We work with renowned designers and architects.
All our specialists are very experienced.
We can offer you reliability and efficiency.
Our business is built on customer satisfaction.
We cover all London areas.
How long have you been in operation?
When was your company established?
Where is your company based?
When did you start this job?
We´ve been working on it for two years.
It hasn´t been finished yet.
It´ll be finished in two months.
They had been working on it for two years.
It had been finished by the end of last year.
všechny řádky on / off
     
Poskytujeme profesionální služby.
Pracujeme s renomovanými návrháři a architekty.
Všichni naši odborníci jsou velmi zkušení.
Můžeme vám nabídnout spolehlivost a efektivitu.
Náš podnik je postaven na spokojenosti zákazníka.
Působíme ve všech oblastech Londýna.
Jak dlouho jste v provozu?
Kdy byla vaše firma založena?
Kde sídlí vaše firma?
Kdy jste začali tuto práci?
Pracujeme na tom dva roky.
Ještě to nebylo dokončeno.
Bude to dokončeno za dva měsíce.
Pracovali na tom dva roky.
Bylo to dokončeno koncem minulého roku.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Podmínkové větyPodmínková souvětí 1   -   if + present simple (vedlejší věta) … will (hlavní věta)
If there is not enough snow, we won't go skiing. Pokud nebude dost sněhu, nepojedeme lyžovat.
If I study hard, I will pass my English exam. Pokud budu pilně studovat, složím zkoušku z angličtiny.
If she has enough money, she will buy a new car. Pokud bude mít dost peněz, koupí si nové auto.
If we don't hurry up, we will be late. Pokud si nepospíšíme, přijdeme pozdě.
If you are late, I won't wait for you. Pokud přijdeš pozdě, nepočkám na tebe.
Will she pass her exam if she studies every day? Složí zkoušku, pokud bude studovat každý den?
If I get the money today, I will pay the bills. Pokud dnes dostanu peníze, zaplatím účty.
You'll be tired if you don't take a break. Budeš unaven, pokud si nedáš přestávku.
What will happen if I don't finish it? Co se stane, pokud to nedokončím?
If I find the information, I will let you know. Pokud zjistím tu informaci, dám ti vědět.
If it rains, we will stay home. Pokud bude pršet, zůstaneme doma.
We'll play tennis on Sunday if the weather is good. Budeme hrát v neděli tenis, pokud bude dobré počasí.
You will be late if you don't hurry. Přijdeš pozdě, pokud si nepospíšíš.
What will you do if you don't find your keys? Co budeš dělat, když nenajdeš svoje klíče?
I'll send it to you if you give me your address. Pošlu ti to, když mi dáš svou adresu.

Pokud souvětí začíná vedlejší větou (if), píšeme čárku před hlavní větou.
If I study hard, I will pass my English exam. Pokud budu pilně studovat, složím zkoušku z angličtiny.
I will pass my English exam if I study hard. Složím zkoušku z angličtiny, pokud budu pilně studovat.
If I find the information, I will let you know. Pokud zjistím tu informaci, dám ti vědět.
I will let you know if I find the information. Dám ti vědět, pokud zjistím tu informaci.


Podmínková souvětí 2   -   if + past simple (vedlejší věta) … would (hlavní věta)
If I had more money, I would buy a house. Kdybych měl víc peněz, koupil bych si dům.
If I knew about it, I would join you. Kdybych o tom věděl, přidal bych se k vám.
If it rained tomorrow, I would stay at home. Kdyby zítra pršelo, zůstal bych doma.
If I lived in England, I would soon learn English. Kdybych bydlel v Anglii, brzy bych se naučil anglicky.
What would you do if you had a lot of money? Co bys dělal, kdybys měl hodně peněz.
If they had time, would they go on holiday? Kdyby měli čas, jeli by na dovolenou?
If you exercised more, you would feel better. Kdybys více cvičil, cítil by ses lépe.
If it was nice tomorrow, I would go to the beach. Kdyby bylo zítra pěkně, jel bych na pláž.
If I had more time, I would help you. Kdybych měl více času, pomohl bych ti.
If I went to the market, I would buy some fruit. Kdybych šel na tržnici, koupil bych nějaké ovoce.
I would read more if I had more time. Četl bych více, kdybych měl více času.
If I didn't like it, I wouldn't go there. Kdyby se mi to nelíbilo, nešel bych tam.
I wouldn't do it if I didn't like it. Neudělal bych to, kdyby se mi to nelíbilo.
What would she do if they didn't come? Co bys dělal, kdyby nepřišla?
If you needed help, who would you ask? Kdybys potřeboval pomoc, koho by si požádal?

Pokud souvětí začíná vedlejší větou (if), píšeme čárku před hlavní větou.
If I had more time, I would help you. Kdybych měl více času, pomohl bych ti.
I would help you if I had more time. Pomohl bych ti, kdybych měl více času.
If she didn't like it, she wouldn't do it. Kdyby se jí to nelíbilo, neudělala by to.
She wouldn't do it if she didn't like it. Neudělala by to, kdyby se jí to nelíbilo.

Podmínkové věty se slovesem could ve větě hlavní.
If the weather was nice, we could go swimming. Kdyby bylo pěkné počasí, mohli bychom jít plavat.
I could go to the exhibition if I had some time. Mohl bych jít na výstavu, kdybych měl čas.
If it didn't rain, we could go for a walk after lunch. Kdyby nepršelo, mohli bychom jít po obědě na procházku.
I could get a better job if I spoke English fluently. Mohl bych získat lepší práci, kdybych hovořil plynule anglicky.
If Janet came, she could help me with my homework. Kdyby Janet přišla, mohla by mi pomoct s mým úkolem.

V podmínkových větách se sloveso were používá se zájmeny I, he, she, it namísto was.
If he were rich, he wouldn't have to work. Kdyby byl bohatý, nemusel by pracovat.
If I were you, I would phone her today. Kdybych byl tebou, zavolal bych jí dnes.
If I were you, I wouldn't buy a used computer. Kdybych byl tebou, nekoupil bych použitý počítač.
If he were rich, what would he do? Kdyby byl bohatý, co by dělal?
If I were you, I wouldn't do it. Kdybych byl tebou, nedělal bych to.


Podmínková souvětí 3   -   if + had (vedlejší věta) … would have (hlavní věta)
If he had been in Prague, he would have called. Kdyby byl v Praze, byl by zavolal.
If I had known him, I wouldn't have helped him. Kdybych ho znal, byl bych mu nepomohl.
I would have gone to the cinema if I hadn't felt so tired. Byl bych šel do kina, kdybych se necítil tak unaven.
If Pete had known about the party, he would have come. Kdyby Pete věděl o tom večírku, byl by přišel.
If it hadn't rained, we would have gone for a walk. Kdyby nepršelo, byli bychom šli na procházku.
If I had had a car, I would have taken you to the airport. Kdybych měl auto, byl bych tě odvezl na letiště.
If you had gone with me, you wouldn't have felt so alone. Kdybys šla se mnou, byla by ses necítila tak osamělá.
If I hadn't been so busy, I would have done it last week.

Kdybych nebyl tak zaměstnaný, byl bych to udělal minulý týden.
If the weather hadn't been so bad, we would have played tennis. Kdyby nebylo tak špatné počasí, byli bychom hráli tenis.

If we had come in time, we wouldn't have missed the train. Kdybychom přišli včas, byli bychom nezmeškali vlak.


nahoru  nahoru  nahoru


If there isn´t enough snow, we won´t go skiing.
If she has enough money, she will buy a new car.
If I get the money today, I will pay the bills.
You will be tired if you don´t take a break.
What will happen if I don´t finish it?
We will play tennis on Sunday if the weather is good.
You will be late if you don´t hurry.
What will you do if you don´t find your keys?
I will send it to you if you give me your address.
I will call you if I get home before ten.
If I study hard, I will pass my English exam.
I will let you know if I find the information.
If I knew about it, I would join you.
If I lived in England, I would soon learn English.
If they had time, would they go on holiday?
všechny řádky on / off
     
Pokud nebude dost sněhu, nepojedeme lyžovat.
Pokud bude mít dost peněz, koupí si nové auto.
Pokud dnes dostanu peníze, zaplatím účty.
Budeš unaven, pokud si nedáš přestávku.
Co se stane, pokud to nedokončím?
Budeme hrát v neděli tenis, pokud bude dobré počasí.
Přijdeš pozdě, pokud si nepospíšíš.
Co budeš dělat, když nenajdeš svoje klíče?
Pošlu ti to, když mi dáš svou adresu.
Zavolám ti, pokud se dostanu domů před desátou.
Pokud budu pilně studovat, složím zkoušku z angličtiny.
Dám ti vědět, pokud zjistím tu informaci.
Kdybych o tom věděl, přidal bych se k vám.
Kdybych bydlel v Anglii, brzy bych se naučil anglicky.
Kdyby měli čas, jeli by na dovolenou?
všechny řádky on / off


If you exercised more, you would feel better.
If it was nice tomorrow, I would go to the beach.
If I had extra money, I would go to Australia.
I wouldn´t do it if I didn´t like it.
If you needed help, who would you ask?
If I knew his phone number, I would call him.
I would read more if I had more time.
I wouldn´t come even if they invited me.
She wouldn´t do it if she didn´t like it.
If the weather was nice, we could go swimming.
I could go to the exhibition if I had some time.
If I were you, I wouldn´t buy a used computer.
If he were rich, he wouldn´t have to work.
If I had known him, I wouldn´t have helped him.
If I had had a car, I would have taken you to the airport.
všechny řádky on / off
     
Kdybys více cvičil, cítil by ses lépe.
Kdyby bylo zítra pěkně, jel bych na pláž.
Kdybych měl peníze navíc, jel bych do Austrálie.
Neudělal bych to, kdyby se mi to nelíbilo.
Kdybys potřeboval pomoc, koho by si požádal?
Kdybych znal jeho telefonní číslo, zavolal bych mu.
Četl bych více, kdybych měl více času.
Nepřišel bych, i kdyby mě pozvali.
Neudělala by to, kdyby se jí to nelíbilo.
Kdyby bylo pěkné počasí, mohli bychom jít plavat.
Mohl bych jít na výstavu, kdybych měl čas.
Kdybych byl tebou, nekoupil bych použitý počítač.
Kdyby byl bohatý, nemusel by pracovat.
Kdybych ho znal, byl bych mu nepomohl.
Kdybych měl auto, byl bych tě odvezl na letiště.
všechny řádky on / off

Doplňte pomocná slovesa nebo významová slovesa ve správném tvaru:
would 2x, wouldn't, won't, didn't, don't, like 2x, be 2x, take 2x, finish, lend, pay, find, go, live, call, miss, know, win, have, exercise, need, speak, pass, come, send, invite


If I study hard, I will ______ my English exam.

If you are late, I ______ wait for you.

If I get the money today, I will ______ the bills.
You´ll be tired if you don´t ______ a break.
What will happen if I don´t ______ it?

If I ______ the information, I will let you know.

You will be late if you ______ hurry.

I´ll ______ it to you if you give me your address.
If I had more money, I ______ buy a house.
If I ______ about it, I would join you.
If I ______ in England, I would soon learn English.
What would you do if you ______ a lot of money?
If you ______ more, you would feel better.
If it ______ nice tomorrow, I would go to the beach.
If I had more time, I ______ help you.


If I ______ to the market, I would buy some fruit.
If Czech team ______ the match, we would celebrate.
I wouldn´t do it if I didn´t ______ it.
If you ______ help, who would you ask?
If Nicol needed money, I would ______ it to her.
If I knew his phone number, I would ______ him.
What would you do if you ______ have to work?
If I didn´t ______ it, I wouldn´t go there.

I wouldn´t come even if they ______ me.
If I ______ you, I would phone her today.
I could get a better job if I ______ English fluently.
If Janet ______ , she could help me with my homework.
If he were rich, he ______ have to work.
If we had come in time, we wouldn´t have ______ the train.
If I had had a car, I would have ______ you to the airport.
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner