Skype.jpg

Going to - Lekce 10 obsahuje vazbu going to - budoucnost pomocí vazby going to

Rozdíl mezi going to a will - doplňte chybějící sloveso to be (am, is, are), nebo významové sloveso
online L10     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Cycling at weekend    -     hledat v googlu: Cycling, obrázky v googlu: Cycling

I am going cycling with my family next weekend. We are going to visit Písek. It is a beautiful town in South Bohemia. I must prepare everything for our two children, Peter and Nicol. We are going to take our bikes and everything that is necessary. We are going to travel by car. I sometimes drive, but my husband is going to drive this time. We are going to stay in a small family hotel. The rooms have a nice view of Kamenný most which is the oldest bridge in middle Europe. It is older than Charles Bridge.

We're going to leave Prague at 11 o'clock on Friday morning. Písek is about 120 kilometres south of Prague. The way is going to take 2 1/2 hours. We're going to stop in town Příbram on the way there. We don't want to stay in Příbram for long. We can have something to eat and drink there. We're going to leave Příbram at about 1 p.m. and arrive in Písek at 1.30 p.m. překlad do češtiny   on / off

A cycling tour    -     hledat v googlu: Cycling tour, obrázky v googlu: Cycling tour

We're going on a cycling tour on Saturday. The tour is 42 kilometres long. We're going to start in Písek at 9 o'clock in the morning. We're going to cycle through picturesque countryside and nice villages. We're going to visit an old little fort from the 13th century in Kestřany which is about 10 kilometres south-west of town Písek. It's a very nice place near the Otava River. We're going to have a picnic and spend the whole afternoon there. It's going to be great.
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


Where are you going this weekend?
Are you going to visit your friends?
I must prepare everything.
We´re going to take our bikes.
Are you going to travel by car?
My husband is going to drive this time.
Where are you going to stay?
We´re going to stay in a small family hotel.
How far is it from Prague?
It´s about 120 kilometres south of Prague.
When are you going to leave Prague?
What time are you going to leave?
When are you going to arrive in Písek?
We´re going to arrive there at half past one.
Are you going to stay there for long?
všechny řádky on / off
     
Kam pojedete tento víkend?
Navštívíte svoje přátelé?
Musím vše připravit.
Vezmeme si svá kola.
Budete cestovat autem?
Tentokrát bude řídit můj manžel.
Kde budete ubytovaní?
Budeme ubytovaní v malém rodinném hotelu.
Jak je to daleko od Prahy?
Je to asi 120 kilometrů jižně od Prahy.
Kdy odjedete z Prahy?
V kolik hodin odjedete?
Kdy přijedete do Písku?
Přijedeme tam v půl druhé.
Zůstanete tam dlouho?
všechny řádky on / off


The tour is 42 kilometres long.
How long is it going to take?
What places are they going to visit?
Where are you going to stop?
We´re going to start at nine o´clock in the morning.
When are you going to return to the hotel?
We aren´t going to return before five o´clock.
We´re going to cycle through the nice countryside.
Are you going to visit any interesting places?
We´re going to visit an old fort.
It´s 10 kilometres south-west of town Písek.
They´re going to have a picnic there.
They´re going to spend the whole afternoon there.
It´s going to be great.
Are you going to be tired in the evening?
všechny řádky on / off
     
Cesta je dlouhá 42 kilometrů.
Jak dlouho to bude trvat?
Jaká místa navštíví?
Kde zastavíte?
Vyjedeme v devět hodin ráno.
Kdy se vrátíte do hotelu?
My se nevrátíme před pátou hodinou.
Pojedeme na kole pěknou krajinou.
Navštívíte nějaká zajímavá místa?
Navštívíme starou pevnost.
Je to 10 kilometrů jihozápadně od města Písku.
Oni tam budou mít piknik.
Oni tam stráví celé odpoledne.
Bude to skvělé.
Budete večer unaveni?
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Budoucí čas - going to


1. Vyjádřuje budoucí děj, který byl již dříve naplánován nebo zamýšlen.
We are going to visit the gallery today. Dnes navštívíme galerii.
When are you going to finish it? Kdy to dokončíte.

2. Na základě pozorování vidíme nebo jsme si jisti, že se něco stane.
Look at the clouds. It's going to rain. Podívej se na ty mraky. Bude pršet.
Look! That glass is going to fall off the table. Podívej! Ta sklenice spadne ze stolu.

! Se slovesy go a come obvykle nepoužíváme tvar going to, ale přítomný čas průběhový:
- We are going to the country this weekend (nepoužívá se going to go).
- They are coming in the afternoon (nepoužívá se going to come).

! Vazba going to pro vyjádření budoucího času se často překládá do češtiny jako:
- plánovat, hodlat, mít v úmyslu nebo chtít

Rozdíl mezi going to a will (will je v předcházející lekci – L 9).
He will visit his mother this Saturday. On navštíví svou matku v sobotu.
I will have chicken with rice, please. Dám si kuře s rýží.
He is going to visit his mother this Saturday. On navštíví svou matku v sobotu.
I am going to cook chicken for lunch today. Uvařím dnes k obědu kuře.

I will have chicken with rice, please.

Jsem v restauraci a podle menu si objednávám. Neplánuji, rozhoduji se v retauraci.
He will visit his mother this Saturday.

Není to jeho plán nebo záměr. Možná se tak rozhodl po telef. rozhovoru.
He is going to visit his mother this Saturday.
Je to již dříve plánovaná akce nebo činnost.
I am going to cook lunch today.


Toto je také dříve plánovaná činnost. Plánuji předem, že uvařím kuře. Koupil jsem ingredience nebo vše připravil.


Oznamovací věta

I'm going to call you in the afternoon. Budu (chystám se) ti zavolat odpoledne.
You're going to have a holiday. Budete mít dovolenou.
He's going to borrow that book from her. On si hodlá (chce) od ní půjčit tu knihu.
She's going to visit him tonight. Chce (hodlá) ho dnes večer navštívit.
It's going to rain today. Bude pršet.
   
We're going to fly to London next week. Poletíme příští týden do Londýna.
You're going to travel round the world. Budete cestovat kolem světa.
They're going to leave on Monday. Odjedou (plánují odjet) v pondělí.

Záporná věta

I'm not going to stay until Sunday.   * Nezůstanu (neplánuji zůstat) do neděle.
You're not going to finish it by Friday. Do pátku to nedokončíte.
He's not going to read that book this weekend. Nebude (nechystá se) číst tu knihu tento víkend.
She's not going to cook dinner tonight. Nebude dnes vařit večeři.
It's not going to fall off the table. Nespadne to ze stolu.
   
We're not going to study French. Nebudeme studovat francouzštinu.
You're not going to do it today. Dnes to nebudete dělat.
They're not going to buy it. Nebudou to kupovat.

Otázka

Am I going to call you in the afternoon? Budu ti volat odpoledne?
Are you going to have a holiday? Budete mít dovolenou?
Is he going to borrow that book from her? Chce (hodlá) si od ní půjčit tu knihu?
Is she going to visit him tonight? Chce (hodlá) ho dnes večer navštívit?
Is it going to rain today? Bude pršet?
   
Are we going to fly to London next week? Poletíme příští týden do Londýna?
Are you going to travel round the world? Budete cestovat kolem světa?
Are they going to leave on Monday? Odjedou (plánují odjet) v pondělí?

Záporná otázka

Isn't he going to stay here until Sunday? Nehodlá (nechystá) se zůstat tady do neděle?
Isn't she going to play tennis this weekend? Nebude hrát tenis tento víkend?
Aren't we going to give a party? Nebudeme pořádat večírek?
Aren't you going to invite them? Nepozvete je?

  *
I'm not má pouze jeden stažený tvar
you're not nebo        you aren't
he's not nebo        he isn't
she's not nebo        she isn't
it's not nebo        it isn't
   
we're not nebo        we aren't
you're not nebo        you aren't
they're not nebo        they aren't

nahoru  nahoru  nahoru


What are they going to do?
How long are they going to stay?
I´m going to leave school early today.
What are you going to do about it?
When are they going to finish it?
Jeff isn´t going to help them.
We´re going to return before lunch.
Are they going to get married?
It´s going to be difficult.
We´re going to wallpaper our bedroom.
It´s going to rain.
She´s going to buy a new dress.
We´re going to return by six.
Are you going to phone him now?
I´m going to visit Peter tonight.
všechny řádky on / off
     
Co budou dělat?
Jak dlouho hodlají zůstat?
Dnes odejdu ze školy brzy.
Co s tím hodláš udělat?
Kdy to dokončí?
Jeff jim nepomůže.
Vrátíme se před obědem.
Budou se brát?
Bude to obtížné.
Budeme tapetovat naši ložnici.
Bude pršet.
Koupí si nové šaty.
Vrátíme se do šesti.
Budete mu nyní telefonovat?
Plánuji navštívit Petra dnes večer.
všechny řádky on / off


Is he going to do it today?
Are you going to watch that hockey match?
Is she going to buy it?
We´re going to stay with friends in Paris.
How long are they going to stay there?
That glass is going to fall off the table.
John and Kate are going to get married in July.
Czech team is going to win the match.
Are you going to phone her?
I´m going to buy some fruit.
Is he going to invite Jane to the party?
Why aren´t they going to do their homework?
She´s going to watch the news.
He isn´t going to do it now.
He´s going to study Russian.
všechny řádky on / off
     
Udělá to dnes?
Budeš sledovat ten hokejový zápas?
Bude to kupovat?
Budeme ubytováni u přátel v Paříži.
Jak dlouho tam hodlají zůstat?
Ta sklenice spadne ze stolu.
John a Kate se hodlají vzít v červenci.
Český tým ten zápas vyhraje.
Budeš jí telefonovat?
Koupím nějaké ovoce.
Hodlá pozvat Janu na večírek?
Proč nebudou dělat svůj domácí úkol?
Ona bude sledovat zprávy.
Teď to nebude dělat.
Bude se učit ruštinu.
všechny řádky on / off

Doplňte chybějící sloveso going, to be (am, is, are), nebo významové sloveso:
buy, have, hold, do 3x, arrive 2x, be 2x, watch 2x, win, order, invite, study, wear , write, rain, take, look, meet


______ they going to get married?
It ______ going to rain.
When are they ______ to finish it?

Is it going to ______ difficult?

What are they going to ______?
Czech team is going to ______ the match.
Is he going to ______ Jane to the party?
I ______ going to visit Peter tonight.
She´s going to ______ the news.
He´s going to ______ Russian.
When are you going to ______ in Prague?
London is going to ______ next Olympic Games.
It´s going to ______ great.
I am going to ______ some letters.
He´s going to ______ a suit.

When ______ they going to finish it?
We´re ______ to visit an old fort.
Why aren´t they going to ______ their homework?
John and Kate ______ going to get married in July.
Is he going to ______ it today?
She isn´t going to ______ a holiday.
She is going to ______ at school at 8.
I am going to ______ a football match on TV.
What time are you going to ______ David?
Are you going to ______ your food, sir?
It´s cold and windy. It´s going to ______.
She is going to ______ fruit in the supermarket.
How long is it going to ______?
I´m going to ______ for a new job.
What ______ he going to do with it?
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg


elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner