Skype.jpg

Minulý čas prostý - Lekce 13 obsahuje minulý čas prostý - doplňte sloveso

Doplňte pomocné sloveso did nebo významové sloveso - tvořte otázky a záporné věty
online L13     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Profession

A barman    -     hledat v googlu: Barman, obrázky v googlu: Barman
Hi, my name is Mark and I work in a bar. I started working here two years ago. Before I worked in an Italian restaurant that is on the other side of the street. We serve light meals and sandwiches, but most people order drinks. I meet tourists of many nationalities because the bar is located in a busy street near the centre of the town. Yesterday we had a birthday party here. This little place was full of people. překlad do češtiny   on / off

A journalist    -     hledat v googlu: Journalist, obrázky v googlu: Journalist
My name is Robert Garett and I'm a journalist. I work as a reporter for a TV station. From 2001 to 2007 I worked for a local newspaper. I meet a lot of interesting people. For example, this morning I went to the Ministry of Health to do a report about the introduction of a new medicine. Everything was already arranged last week and finally today we could do the interview. I must read a lot of newspapers and magazines every day and I also watch various TV channels every evening because of my work. This job is never boring.
překlad do češtiny   on / off

A designer    -     hledat v googlu: Designer, obrázky v googlu: Designer
My name is Joana Rodd and I am an interior designer. I'm self-employed, which means that I don't work for any company. I co-operate with a developer's firm and several independent architects. I work on designing interiors of office buildings and sometimes I have a chance to work on designing houses. I started a really big project last year in March. I designed interiors and furniture there. I worked there from March to December last year. In January we waited two weeks for an inspection and in February I returned there to do some final work. Everything will be finished in three weeks.
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


He started working there two years ago.
When did you start working for this company?
What time did you come to work today?
What meal can you recommend me?
We serve light meals and sandwiches.
I ordered a cheese sandwich.
Most people order drinks.
Did you work in an Italian restaurant before?
I meet people of many nationalities.
The bar is located in a busy street.
What did you do on Friday?
She didn´t go out on Sunday evening.
We had a birthday party on Friday.
How many people did they invite?
The restaurant was full of people.
všechny řádky on / off
     
Začal tam pracovat před dvěma lety.
Kdy jste začala pracovat pro tuto firmu?
V kolik hodin jste přišla dnes do práce?
Jaké jídlo mi můžete doporučit?
Podáváme lehké jídlo a sendviče.
Objednal jsem si sendvič se sýrem.
Většina lidí si objednává nápoje.
Pracoval jste předtím v italské restauraci?
Potkávám lidi mnoha národností.
Bar je umístěný na rušné ulici.
Co jste dělal v pátek?
Ona nešla ven v neděli večer.
Měli jsme v pátek narozeninový večírek.
Kolik lidí pozvali?
Restaurace byla plná lidí.
všechny řádky on / off


Did he work as a reporter?
She didn´t work there last year.
I worked for a local newspaper for seven years.
Where did she go?
I went to a meeting this morning.
Who did you talk to?
She arrived at work at nine o´clock.
Everything was arranged last week.
The interview went well.
We talked about a new product.
Why didn´t he like it?
What did you wait for?
I worked there from March to December.
I returned there to finish something.
We waited for two weeks.
všechny řádky on / off
     
Pracoval jako reportér?
Nepracovala tam minulý rok.
Pracoval jsem sedm let pro místní noviny.
Kam jela?
Šel jsem dnes ráno na schůzku.
S kým jsi hovořil?
Přijela do práce v devět hodin.
Vše bylo připraveno minulý týden.
Rozhovor proběhl dobře.
Hovořili jsme o novém výrobku.
Proč se mu to nelíbilo?
Na co jste čekali?
Pracovala jsem tam od března do prosince.
Vrátila jsem se tam, abych něco dokončila.
Čekali jsme dva týdny.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Minulý čas prostý


Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který se udál v minulosti. Ve větách se často vyskytuje časový
údaj, který vyjadřuje skončený děj např. at three o'clock, yesterday, on Monday, last week, in
June, in 1999, two weeks ago apod.
I finished my homework at 10 pm last night. Dokončil jsem domácí úkol v 10 včera večer.
I helped my brother yesterday. Včera jsem pomohl svému bratrovi.
She played tennis on Saturday. V sobotu hrála tenis.
Did they arrive in Prague at 5 pm? Přijeli do Prahy v pět odpoledne?

U pravidelných sloves přidáváme -ed:
finish finished
help helped

Pokud sloveso končí na písmeno -e, přidáme pouze -d:
live lived
like liked

Pokud jednoslabičné sloveso má jednu samohlásku a končí na souhlásku, zdvojíme souhlásku:
stop stopped
beg begged

Pokud sloveso končí na souhlásku + y, změníme -y na – ied:
study studied
hurry hurried

Pravidelná slovesa tedy mají v minulém čase koncovku -ed. Samostatnou kapitolou jsou nepravidelná slovesa. Tabulka nepravidelných sloves se objeví po kliknutí na www.anglictinacz.com/anglicka-nepravidelna-slovesa/
V prním sloupci tabulky je infinitiv bez to, ve druhém slupci je minulý čas a ve třetím je příčestí minulé. Třetí sloupec, příčestí minulé, budete používat v předpřítomném a v předminulém čase nebo v trpném rodě.

Sloveso to be - oznamovací   
přítomný           minulý       

Sloveso to be - otázka
přítomný       minulý     

Sloveso to be - zápor       
přítomný          minulý     

I am I was am I ? was I ? I'm not I wasn't
you are you were are you ? were you ? you aren't you weren't
he is he was is he ? was he ? he isn't he wasn't
she is she was is she ? was she ? she isn't she wasn't
it is it was is it ? was it ? it isn't it wasn't
           
we are we were are we ? were we ? we aren't we weren't
you are you were are you ? were you ? you aren't you weren't
they are they were are they ? were they ? they aren't they weren't

Oznamovací věta

Záporná věta

I worked. Pracoval jsem. I did not listen to music. Neposlouchal jsem hudbu.
You did. Dělal jsi. You did not like it. Nelíbílo se ti to.
He called. On volal. He did not walk to work. Nešel pěšky do práce.
She listened Ona poslouchala. She did not drink wine. Nepila víno.
It rained. Pršelo. It did not take long. Netrvalo to dlouho.
       
We played. Hráli jsme. We did not go out. Nešli jsme ven.
You studied. Studovali jste. You did not return at five. Nevrátili jste se v pět.
They talked. Oni hovořili. They did not watch TV. Nesledovali TV.

Otázka

Oznamovací věta

Did I need it? Potřeboval jsem to? I needed it. Potřeboval jsem to.
Did you speak to him? Hovořil jsi s ním? You spoke to him. Hovořil jsi s ním.
Did he use it? Použil to? He used it. Použil to.
Did she know about it? Věděla o tom? She knew about it. Věděla o tom.
Did it rain in Prague? Pršelo v Praze? It rained in Prague. V Praze pršelo.
       
Did we come in time? Přišli jsme včas? We came in time. Přišli jsme včas.
Did you go on holiday? Jeli jste na dovolenou? You went on holiday. Jeli jste na dovolenou.
Did they take a bus? Jeli autobusem? They took a bus. Jeli autobusem.

Záporná věta - stažený tvar

I didn't need it. Nepotřeboval jsem to.
You didn't speak to him. Nehovořil jsi s ním.
He didn't use it. Nepoužil to.
She didn't know about it. Nevěděla o tom.
It didn't rain in Prague. V Praze nepršelo.
   
We didn't come in time. Nespřišli jsme včas.
You didn't go on holiday. Nejeli jste na dovolenou.
They didn't take a bus. Nejeli autobusem.

Záporná otázka

Didn't he study at university? Nestudoval na univerzitě?
Didn't she bring the new textbook? Nepřinesla novou učebnici?
Didn't you go to the cinema last night? Nešli jste včera večer do kina?
Didn't they leave school at 4 pm? Neodešli ze školy ve 4 odpoledne?

nahoru  nahoru  nahoru


We stayed at home yesterday.
We visited the theatre on Sunday.
I studied French last year.
I didn´t go out on Saturday evening.
Were you tired?
I was very tired yesterday.
Where were you last night?
The hotel wasn´t expensive.
Who was there?
Who did that?
Why didn´t she like it?
Did he go home?
When did she return?
Did they go by train?
We didn´t listen to the radio.
všechny řádky on / off
     
Včera jsme zůstali doma.
Navštívili jsme divadlo v neděli.
Loni jsem studoval francouzštinu.
V sobotu večer jsem nešel ven.
Byl jsi unaven?
Včera jsem byl velmi unaven.
Kde jsi byl včera v noci?
Hotel nebyl drahý.
Kdo tam byl?
Kdo to udělal?
Proč se jí to nelíbilo?
Šel domů?
Kdy se vrátila?
Jeli vlakem?
Neposlouchali jsme rádio.
všechny řádky on / off


It didn´t take long.
It took about twenty minutes.
Did he speak to you?
They didn´t do much work.
What time did they arrive at work?
Who did she phone?
Why didn´t you phone me yesterday?
I lived in London until I was ten.
The children went to school at eight o´clock.
Where were you born?
When did he leave school?
He left school at five in the afternoon.
He found a job in a bank.
When did she meet him?
They decided to come on Friday.
všechny řádky on / off
     
Netrvalo to dlouho.
Trvalo to asi dvacet minut.
Mluvil s Vámi?
Neudělali moc práce.
V kolik hodin přijeli do práce?
Komu telefonovala?
Proč jsi mi nevolal včera?
Žil jsem v Londýně do svých deseti let.
Děti šly do školy v osm hodin.
Kde jste se narodil?
Kdy odešel ze školy?
Odešel ze školy v pět odpoledne.
Našel práci v bance.
Kdy se s ním setkala?
Rozhodli se přijít v pátek.
všechny řádky on / off

Doplňte pomocné sloveso (did), nebo významové sloveso:
study 2x, arrive 2x, take 3x, be 3x, go 4x, visit, watch, start, read, meet, drink, listen, forget, have, see, live, play, buy, write


I ______ at work on Friday afternoon.
What time ______ you come to work today?
Didn´t he ______ at university?
She didn´t ______ out on Friday evening.
He ______ working there two years ago.
They ______ a train to Brussels.
They ______ on holiday last month.
Did it ______ a long time to do it?
Did she ______ wine?
I ______ to music yesterday.
The restaurant ______ full of people.
They ______ TV last night.
I ______ to a meeting this morning.
She ______ at work at nine o´clock.
It ______ about 2 hours to finish it.

We ______ lunch an hour ago.
Did they ______ by train?
What time did she ______ at work?
I ______ in London until I was ten.
I ______ French in Paris last year.
When ______ you born?
We ______ tennis twice last week.
I ______ that new film 2 weeks ago.
We ______ the theatre on Sunday.
I ______ this blouse in a boutique.
He ______ her a letter yesterday.
He ______ about it in the newspaper.
They ______ 5 years ago in Prague.
He ______ to do homework on Friday.
Who ______ she phone?
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg


elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner