Skype.jpg

Minulý čas průběhový - Lekce 14 obsahuje minulý čas průběhový - doplňte sloveso

Doplňte chybějící pomocné sloveso was, were, nebo významové sloveso - tvořte otázky a záporné věty
online L14     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Online shopping    -     hledat v googlu: Online shopping
                                  -     obrázky v googlu: Online shopping

Helpline:       Online shopping - How can I help you?
Customer:   I'm calling you because I have some trouble with delivery of white                        goods that I received on Monday morning.
Helpline:       What happened? What's wrong?
Customer:   Well, I moved into my new flat two weeks ago and I decided to buy                        some appliances online. I ordered everything last week and the                        delivery day was on Monday.
Helpline:       And what's the problem?
Customer:  I didn't get a freezer and I got a different brand of a washing                        machine.
Helpline:       Can you give me your order number, please.
Customer:   Yes, it is   0126032008 -14
Helpline:       I can't find your order number in the database ... Can I call you back                        in a few minutes? překlad do češtiny   on / off

This is your account information                    Payment method
First name:
Surname:
Shipping address:        
Billing address:
Shipping method:
Payment method:
Phone:
E-mail:
Type of credit card:
Card number:
Expiration date:
Cardholder name:
Billing address:
- first name:
- surname:
- address:
- city:
- postal code:
- country:
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


What were you doing on Monday morning?
I was waiting for the goods the whole morning.
What was she waiting for?
She received everything on Monday.
What happened?
I moved into a new flat two weeks ago.
The delivery day was on Monday.
She didn´t get everything.
She ordered the goods last week.
I can´t find your order number.
What did he order?
She didn´t find it.
I was looking for it for 15 minutes.
I decided to buy a new washing machine.
I will call you back in a few minutes.
všechny řádky on / off
     
Co jste dělal v pondělí ráno?
Čekal jsem na zboží celé dopoledne.
Na co čekala?
Obdržela vše v pondělí.
Co se stalo?
Nastěhoval jsem se do nového bytu před dvěma týdny.
Pondělí byl den doručení.
Nedostala vše.
Objednala zboží minulé pondělí.
Nemohu najít číslo vaší objednávky.
Co si objednal?
Ona to nenašla.
Hledal jsem to 15 minut.
Rozhodl jsem se koupit novou pračku.
Zavolám vám znova za několik minut.
všechny řádky on / off


What is your surname?
Can you tell me your shipping address please?
How would you like to pay?
I want pay by credit card.
What is your work phone number?
What type of credit card did you use?
My account number is...
The number of my order is...
What is the expiration date on your card?
Can you spell your surname?
We expect the delivery on Wednesday.
The delivery is free of charge.
The card is valid from...
Sign here please.
Put your name and signature here.
všechny řádky on / off
     
Jaké je vaše příjmení?
Můžete mi sdělit doručovací adresu prosím?
Jak byste chtěl platit?
Chci zaplatit kreditní kartou.
Jaké je vaše telefonní číslo do práce?
Jakou kreditní kartu jste použil?
Číslo mého účtu je...
Číslo mé objednávky je...
Jaký je datum vypršení platnosti na vaší kartě?
Můžete mi hláskovat vaše příjmení?
Očekáváme doručení ve středu.
Doručení je zdarma.
Karta je platná od...
Podepište se zde prosím.
Zde napište vaše jméno a podepište.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Minulý čas průběhový


1. Užívá se k vyjádření děje v minulosti, který probíhal po nějakou dobu.
He met her when she was studying in Madrid. Seznámil se s ní, když studovala v Madridu.
What were you watching on TV last night. Co jsi sledoval v TV včera večer.

2. Také se užívá k vyjádření děje, který začal před činností v minulém čase prostém.
My wife was cooking when I arrived home. Manželka vařila, když jsem přišel domů.
I was having dinner when my boss phoned. Večeřel jsem, když mi šéf telefonoval.

3. Také se užívá pro děj, který začal před a možná pokračuje po ději v minulém čase.
What were you doing this time yesterday? Co jsi dělal včera touto dobou?
At 8 o'clock I was waiting for them. V osm hodin jsem na ně čekal.

4. Užívá se také k popisu.
She was wearing a beautiful wedding gown. Měla na sobě krásné svatební šaty.
It was a beautiful day. The sun was shining. Byl krásný den. Svítilo slunce.


Oznamovací věta

Oznamovací věta - stažený tvar

I was thinking about it. Přemýšlel jsem o tom. I wasn't reading that book. Nečetl jsem tu knihu.
You were playing tennis. Hrál jsi tenis. You weren't playing. Nehrál jsi.
He was calling her. Telefonoval jí. He wasn't using it. Nepoužíval to.
She was looking at it. Dívala se na to. She wasn't looking for it. Nehledala to.
It was working perfectly. Fungovalo to bezchybně. It wasn't taking a long time. Netrvalo to dlouhou dobu.
       
We were helping them. Pomáhali jsme jim. We weren't watching TV. Nesledovali jsme TV.
You were having lunch. Obědvali jste. You weren't drinking tea. Nepili jste čaj.
They were leaving home. Odcházeli z domu. They weren't doing it. Nedělali to.

Otázka

Záporná otázka

Was I waiting for too long? Čekal jsem příliš dlouho? Wasn't I waiting for an hour? Nečekal jsem hodinu?
Were you cooking dinner? Vařil jsi večeři? Weren't you cooking? Nevařil jsi?
Was he listening to us? Poslouchal nás? Wasn't he listening to us? Neposlouchal nás?
Was she teaching? Učila? Wasn't she teaching? Neučila?
Was it raining all day? Pršelo celý den? Wasn't it raining all day? Nepršelo celý den?
       
Were we learning English? Učili jsme se anglicky? Weren't we learning Czech? Neučili jsme se česky?
Were you expecting us? Očekávali jste nás? Weren't you expecting us? Neočekávali jste nás?
Were they working all day? Pracovali celý den? Weren't they working late? Nepracovali pozdě?

nahoru  nahoru  nahoru


We were playing tennis all day.
I was working in Prague for six months last year.
What were you watching on TV last night?
I met her while I was working in Italy.
When I arrived they were leaving.
She was walking to school when she met him.
My wife was cooking when I arrived home.
What were you doing at about eight?
Was he looking for a new job?
I was thinking about it.
I hurt my leg when I was playing football.
It was raining hard the whole weekend.
I was having dinner when my boss phoned.
What were you doing when Pete arrived?
The sun was shining. It was a beautiful day.
všechny řádky on / off
     
Hráli jsme tenis celý den.
Pracoval jsem v Praze šest měsíců minulý rok.
Co jsi sledoval v TV včera večer?
Setkal jsem se s ní když jsem pracoval v Itálii.
Když jsem přišel, oni odcházeli.
Šla do školy, když se s ním setkala.
Manželka vařila, když jsem přišel domů.
Co jsi dělal kolem osmé?
Hledal novou práci?
Přemýšlel jsem o tom.
Zranil jsem si nohu když jsem hrál fotbal.
Celý víkend hodně pršelo.
Večeřel jsem, když mi šéf telefonoval.
Co jsi dělal, když Pete přišel?
Svítilo slunce. Byl krásný den.
všechny řádky on / off


I was having breakfast at eight o´clock.
What were you doing this time yesterday?
He was wearing a nice suit.
They were waiting for me when I arrived.
Mr Brent was driving home when he had an accident.
It was raining while he was driving home.
It started to rain when I was driving home.
He was standing at the bar when Jeff met him.
Where were you staying when you were in Rome?
I was learning Italian while I was in Rome.
How long was she waiting for them?
Peter was doing his homework in the evening.
I was playing a video game while I was watching TV.
We were having a good time at the party.
What was he wearing when you met him?
všechny řádky on / off
     
V osm hodin jsem snídal.
Co jsi dělal včera touto dobou?
Měl na sobě pěkný oblek.
Čekali na mě, když jsem přišel.
Pan Brent jel domů, když měl nehodu.
Pršelo, zatímco jel domů.
Začalo pršet, když jsem jel domů.
Stál u baru, když ho Jeff potkal.
Kde jste bydleli, když jste byli v Římě?
Učil jsem se italštinu zatímco jsem byl v Římě.
Jak dlouho na ně čekala?
Peter dělal večer svůj domácí úkol.
Hrál jsem počítačovou hru, zatímco jsem sledoval TV.
Dobře jsme se bavili na večírku.
Co měl na sobě, když jsi se s ním seznámila?
všechny řádky on / off

Doplňte chybějící pomocné sloveso (was, were), nebo dopište koncovku -ing k významovým slovesům:
live 2x, talk 2x, work 2x, play 2x, do 3x, wear 2x, have 2x, learn, wait, walk, stand, sit, revise, travel, look, shine, drive, watch, leave


I ______ working until 9 pm last night.

What were you ______ this time yesterday?
She was ______ a beautiful dress.
It was hot. The sun was ______.
What were you ______ on TV last night.
What were you ______ all day yesterday?
I was ______ dinner when my boss phoned.
We were ______ in London from 1990 to 1997.
He was ______ a nice suit.
I was ______ my car when I saw the accident.
They were ______ for me when I arrived.
I was ______ a video game when she phoned.
She was ______ home when I saw her.
When I arrived they were ______.
She was ______ to Joanna when it happened.

I was ______ my homework for 4 hours on Sunday.
They ______ not doing anything.
I was ______ in that company for six months.
They were ______ in the queue talking.
This time last year he was ______ in France.
I was ______ in an armchair reading a book.
I was ______ breakfast at eight o´clock.
We were ______ tennis all day.

I met her while I was ______ in Italy.
I was ______ for my exam really hard.
We were ______ all over Europe in July.
I was ______ for my keys for hours.

What ______ she doing at about eight?
They were talking about their holiday.
I was ______ Italian while I was in Rome.

nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg


elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner