Skype.jpg

Přídavná jména, příslovce - Lekce 15 tvoření příslovcí a stupňování přídavných jmen

Přídavná jména - nepravidelné stupňování přídavných jmen, příslovce, přeložte přídavná jména a příslovce
online L15     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Giving directions    -     hledat v googlu: Directions, obrázky v googlu: Directions

Tourists (in a car): Can you tell us the way to Prague Castle?
A man walking his dog:  
Well ... OK ... Can you see that large building over there? That is a National Theatre ...
Turn your car around and drive to the theatre then turn right at the lights. Go over the bridge and after the bridge go straight to the end of the street. Turn right and go along Újezd street until you get to Malostranské square. You can leave your car in the car park and walk up Nerudova street to Prague Castle. It's about a 10 minute walk.
překlad do češtiny   on / off

A bad day    -     hledat v googlu: Bad day, obrázky v googlu: Bad day

Yesterday morning I was driving my car to work. I probably ran over something on a motorway because I had a flat tyre. Luckily I didn't have an accident. I was looking for the spare tyre, but unfortunately I could not find it. I called the tow truck from an emergency phone by the motorway. The truck came in 45 minutes and they took my car to the service station. I left my car at the service station and came back in 1 hour. The mechanic was still working on the car, but he said that it would be ready in about 15 minutes. Finally, at 11.30, I arrived at work.

Oh, what a day!  It was quite expensive way to work. From now on I will have a spare tyre, wrenches and all tools in the boot of my car.
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


Can you tell me the way to the National Theatre?
They were travelling by car.
Where did they go?
Where was he going when they asked him?
What did he do when they asked him?
Is this the right way to the square?
They asked her for directions to the square.
The museum is in the opposite direction.
Turn right at the traffic lights.
They went to the National Theatre yesterday.
The museum is on the other side of the street.
What were you doing there?
Go straight to the end of the street.
You can leave your car in the square.
We were trying to find a car park for 20 minutes.
všechny řádky on / off
     
Můžete mi ukázat cestu k Národnímu divadlu?
Cestovali autem.
Kam jeli?
Kam šel když se ho ptali?
Co udělal, když se ho ptali?
Je toto správná cesta na náměstí?
Ptali se jí na směr na náměstí.
Muzeum je na opačné straně.
Zahněte doprava na semaforech.
Včera šli do Národního divadla.
Muzeum je na druhé straně ulice.
Co jste tam dělali?
Jeďte rovně na konec ulice.
Můžete nechat vaše auto na náměstí.
Snažili jsme se 20 minut najít parkoviště.
všechny řádky on / off


He wasn´t driving fast.
How fast were you driving?
Did he run over something?
Did he have tools in his car?
I had a flat tyre.
She was driving on a motorway when it happened.
He could not find the tools.
Luckily he didn´t have an accident.
The tow truck came in 45 minutes.
Did they repair the car?
The mechanic was still working on it when I arrived.
I left my car at the service station.
I left the service station at eleven.
He arrived at work at half past eleven.
How expensive was the repair?
všechny řádky on / off
     
Neřídil rychle.
Jak rychle jste jel?
Najel na něco?
Měl nářadí ve svém autě?
Píchnul jsem pneumatiku.
Jela po dálnici, když se to stalo.
Nemohl najít nářadí.
Naštěstí neměl nehodu.
Odtahový vůz přijel za 45 minut.
Opravili to auto?
Mechanik na tom stále pracoval, když jsem přišel.
Nechal jsem své auto v servisu.
Odjel jsem ze servisu v jedenáct.
Přijel do práce v půl dvanácté.
Kolik stála oprava?
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Přídavná jménaMezi krátka přídavná jména patří:
- large, old, new, tall, short, small, big, nice, slow, hot, long, high, quick, young, slim, happy, heavy, easy, quiet, fast, sad, cheap, rich, busy, pretty, friendly, clean, dirty, noisy, bright, strong

Mezi dlouhá (víceslabičná) přídavná jména patří:
- interesting, important, beautiful, wonderful, careful, expensive, elegant, cheerful, favourite, popular, satisfied, surprising, boring, amusing amazing, exciting


Stupňování přídavných jmen

Ke krátkému přídavnému jménu ve 2 stupni přidáme -er, ve 3 stupni -est:
old older oldest
small smaller smallest
tall taller tallest
long longer longest
! Ve třetím stupni se používá určitý člen (the).

Krátká přídavná jména která končí na -e:
large larger largest
nice nicer nicest
! Ve třetím stupni se používá určitý člen (the).

Krátká přídavná jména, která končí na -y:
happy happier happiest
easy easier easiest
heavy heavier heaviest
pretty prettier prettiest
! Ve třetím stupni se používá určitý člen (the).

Souhláska se zdvojuje u krátkých přídavných jmen. Příd. jm. končí na souhlásku,
které předchází jedna samohláska:
big bigger biggest
thin thinner thinnest
hot hotter hottest
fat fatter fattest
! Ve třetím stupni se používá určitý člen (the).

Před dlouhé přídavné jméno ve 2 stupni použijeme „more“, ve 3 stupni „most“:
important more important most important
beautiful more beautiful most beautiful
expensive more expensive most expensive
favourite more favourite most favourite
! Ve třetím stupni se používá určitý člen (the).

Nepravidelné stupňování přídavných jmen:
good better best
bad worse worst
! Ve třetím stupni se používá určitý člen (the).

! Ve větách srovnávacích se ve 2 stupni používá „than“:
David is older than his sister. David je starší než jeho sestra.
Paris is larger than Prague. Paříž je větší než Praha.
This is better than I expected. Je to lepší než jsem očekával.
Nicol is slimmer than Jane. Nicol je štíhlejší než Jane.

! 3 stupeň přídavných jmen ve větách:
This is the easiest grammar in this book. Toto je nejsnadnější gramatika v této knize.
She is the most beautiful girl I have met. Ona je nejkrásnější dívka, kterou jsem potkal.
This is the most expensive car. Toto je nejdražší auto.
It is the oldest church in the town. To je nejstarší kostel.

! Ve větách srovnávacích, pokud se jedná o stejnou vlastnost, hodnotu nebo míru používáme:
- „as … as“ (v kladných větách)
- „not as … as“ nebo „not so … as“ (v záporných větách)
Peter is as old as Mary. Peter je tak starý jako Mary.
Prague is not as large as Paris. Praha není tak velká jako Paříž.
Is Nicol as tall as her brother? Je Nicol tak vysoká jako její bratr?
Fiat is not so fast as Ferrari. Fiat není tak rychlý jako Ferrari.


Příslovce


Nejčastěji jsou příslovce tvořená pomocí přípony -ly:
Přídavné jméno Příslovce
new newly
nice nicely
quick quickly
quiet quietly
strong strongly
happy happily
easy easily
cheerful cheerfully
beautiful beautifully
careful carefully

Takto utvořená příslovce se stupňují pomocí „more“ ve 2 stupni a „most“ ve 3 stupni:
quickly more quickly most quickly
happily more happily most happily
formally more formally most formally
cheerfully more cheerfully most cheerfully
carefully more carefully most carefully
slowly more slowly most slowly

Některá přídavná jména mají stejný tvar jako příslovce, a proto k nim nepřidáváme -ly,
stupňují se jako přídavná jména:
late later latest
soon sooner soonest
near nearer nearest
early earlier earliest
long longer longest
fast faster fastest

nahoru  nahoru  nahoru


What is the longest river in the world?
This is the oldest building in the town.
Timmy is the brightest boy in the class.
Is Helen prettier than Kate?
David is older than his sister.
Paris is larger than Prague.
This is better than I expected.
Nicol is slimmer than Jane.
This is the easiest grammar in this book.
She´s the most beautiful girl that I have met.
This is the most expensive car.
It´s the oldest church in the town.
Is it more interesting than he thought?
Apples are sweeter than tomatoes.
This is the best film that I have ever seen.
všechny řádky on / off
     
Jaká je nejdelší řeka na světě?
Toto je nejstarší budova ve městě.
Timmy je nejbystřejší chlapec ve třídě.
Je Helen pěknější než Kate?
David je starší než jeho sestra.
Paříž je větší než Praha.
Je to lepší než jsem očekával.
Nicol je štíhlejší než Jane.
Toto je nejsnadnější gramatika v této knize.
Ona je nejkrásnější dívka, kterou jsem potkal.
Toto je nejdražší auto.
To je nejstarší kostel ve městě.
Je to zajímavější než myslel?
Jablka jsou sladší než rajčata.
Toto je nejlepší film, který jsem kdy viděl.
všechny řádky on / off


It´s more expensive.
He´s older than me.
His English is worse than last year.
This is the most difficult exercise.
Peter is as old as Mary.
Prague is not as large as Paris.
Is Nicol as tall as her brother?
Fiat is not so fast as Ferrari.
It´s colder today than yesterday.
She studies much harder this semester.
Drive more carefully, please.
Speak more clearly, please.
I finished that exercise much more quickly.
This is the least expensive MP3.
That was the worst experience.
všechny řádky on / off
     
Je to dražší.
Je starší než já.
Jeho angličtina je horší než vloni.
Toto je nejobtížnější cvičení.
Peter je tak starý jako Mary.
Praha není tak velká jako Paříž.
Je Nicol tak vysoká jako její bratr?
Fiat není tak rychlý jako Ferrari.
Dnes je chladněji než včera.
Ona studuje mnohem usilovněji tento semestr.
Jeďte opatrněji, prosím.
Mluvte srozumitelněji, prosím.
Dokončil jsem to cvičení mnohem rychleji.
Toto je nejlevnější MP3.
To byl ten nejhorší zážitek.
všechny řádky on / off

Přeložte přídavná jména a příslovce

nejšťastnější
snadnější
důležitější
hlučnější
pěknější
největší
nejsilnější
dobrý
nejlepší
nejhorší
dražší
rychle
silně
opatrně
dobře

krásnější
snadno
opatrněji
nejpomaleji
nejblížší
později
nejdelší
nejbystřejší
lepší
nejobtížnější
těžší
těžší (tvrdší)
nejnudnější
horší
tišší
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg


elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner