Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
a, an.

[ ə, ən]

Člen neurčitý   (indefinite article)   má dva tvary.
Tvar   "a"   se používá před slovy, které začínají na souhlásku
(a house, a book, a new car).
Tvar   "an"   se používá před slovy začínající na samohlásku
(an elephant, an office, an old car).
Musíme si také uvědomit výslovnost následujícího slova.   Hour   se vyslovuje   [auə], proto použijeme
an hour.
Podobně   young   začíná na vyslovovanou souhlásku   [jang], proto je správně   a young man.
Také pozor na členy u zkratek.
Vždy záleží na výslovnosti prvního písmene   an HBO   nebo   an MP.   V některých větách nás může překvapit použití členu například:
He bought an $800 suit.
Koupil si oblek za $800   (an eight hundred dollar suit).
a/ e/ i/ g/ h/ j/ c/ s Časté chyby jsou při hláskování:
a [ei] , e [i:] , i [ai]
g [dži:] , h [eič] , j [džej]
c [si:] , s [es]
abandon, leave.

[ ə´bændən, li:v]

Obě slovesa jsou velmi podobná.
Abandon   je opustit, zanechat, vzdát se, zříci se.
All his friends abandoned him.
Všichni jeho přátelé ho opustili (nechali v nesnázích).
Leave   znamená odejít, odjet, nechat nebo opustit.
She left home at seven in the morning.
Odešla z domu v sedm ráno.
abbreviation, contraction, acronym.

[ əbri:vi´eišən, kən´trækšən, ´ækrənim]

Mr, Dr, Mrs,   jsou zkratky, anglicky   abbreviations.
Acronym   je zkratka tvořená prvními písmeny jednotlivých slov.
MEP   je   Member of the European Parliament.
Contraction   je zkrácení slova, stažený tvar.
There´s, we´re, I´m, hasn´t, didn´t   jsou stažené tvary.
abroad

[ ə´bro:d]

znamená v zahraničí nebo do zahraničí; zde se nepoužívá žádná předložka.
She often travels abroad.
Ona často cestuje do zahraničí.
He is abroad.
On je v zahraničí.
access, assess.

[ ´ækses , ə´ses]

Odlišná výslovnost a také význam.
Access   znamená přístup, vstup.
Assess   je stanovit, posoudit nebo ohodnotit.
accidentally, incidentally.

[ æksi´dentəli, ´insi´dentəli]

To první slovo je náhodně, nečekaně, nepředvídaně.
To druhé se překládá jako mimochodem.
accident, by accident.

[ ´æksidənt, bai ´æksidənt]

Accident   je nehoda, neštěstí.
By accident   znamená náhodou.
He found the solution by accident.
Objevil to řešení náhodou.
acquire, require.

[ ə´kwaiə, ri´kwaiə]

Acquire   je získat, nabýt nebo koupit.
Require   je vyžadovat, žádat, požadovat.
Required   znamená nezbytný, povinný.
actually

[ ´ækčuəli]

se velmi často překládá nesprávně jako aktuálně, ale má to být vlastně, totiž, ve skutečnosti nebo skutečně.
AD

[ ei di:]

Pochází z latinského   anno Domini, tedy česky,   léta Páně, po Kristu nebo našeho letopočtu.
AD   se píše před letopočtem, ale pokud uvádíme století pak píšeme   AD   za   century.
Naopak zkratka   BC   se píše za letopočtem.
Most of the city was destroyed. by fire in AD 64.
Většina města byla zničena ohněm roku 64 našeho letopočtu.
4th century AD   znamená čtvrté století našeho letopočtu.
The emperor died in 210 BC.
Císař zemřel roku 210 před naším letopočtem.
V angličtině se také může použít místo   AD   zkratka   CE (Common Era).
ad, add.

[ æd, æd]

Slovo   advertisement   znamená reklama, inzerce a zkrácený tvar je   advert.   Také se používá pouze   ad. Add   je přidat, přičíst nebo doplnit.
add, odd.

[ æd, od]

Add   je přidat nebo přičíst.
Odd   je zvláštní, nezvyklý, podivný a také lichý.
adverse, averse.

[ ´ædvə:s, ə´və:s]

První slovo je nepříznivý, škodlivý. To druhé je   mít nechuť/odpor/averzi.
advertise, advertize.

[ ´ædvətaiz]

Advertise   znamená inzerovat, dělat reklamu nebo propagovat. Méně častý je výraz se souhláskou   "z".
advertise, advertisement.

[ ´ædvətaiz, əd´və:tismənt]

Odlišná výslovnost písmene   "i".
advise, advice.

[ əd´vaiz, əd´vais]

Advise   je sloveso radit, poradit.
Advice   je podstatné jméno rada nebo doporučení.
aeroplane, airplane.

[ ´eərəplein, ´erəplein]

Aeroplane   je v BrE.
Airplane   v AmE.
affect, effect.

[ ə´fekt, i´fekt]

První slovo je působit, ovlivnit nebo postihnout, to druhé znamená vykonat, uskutečnit   anebo podstatné jméno účinek, následek, dopad a také efekt.
again, against.

[ ə´gen, ə´gein, ə´genst, ə´geinst]

Again   znamená znovu, opět, nebo zase.
Against   je proti nebo oponující.
I am sorry, can you ask that question again?
Promiňte, můžete položit znovu tu otázku.
Many people voted against the new tax reform.
Mnoho lidí volilo (hlasovalo) proti nové daňové reformě.
air, heir.

[ eə, eə]

Stejná výslovnost.
Air   je vzduch nebo atmosféra.
Heir   znamená dědic.
airways, airlines.

[ ´eəweis, ´eəlainz]

Oba výrazy užívají letecké společnosti.
Airline   je aerolinie poskytující dopravu pro cestující.
Airway   je doslova vzdušná cesta anebo letecká trasa.
aisle, isle.

[ ail, ail]

Aisle   je ulička, například,v letadle, kině nebo mezi regály v obchodě.
Isle   je ostrov nebo ostrůvek. Často se vyskytuje v názvech; jako   Isle of Wight.
all right, alright.

[ o:l´rait, o:l´rait]

Můžete se setkat s oběma výrazy, i když v některých slovnících je tvar   alright označován za nesprávný.
alone, lonely.

[ ə´ləun, ´ləunli]

Alone   znamená sám, samotný. Lonely   je opuštěný nebo osamělý.
already, ready.

[ o:l´redi, redi]

Already   znamená už, již.
Ready   je připravený, nachystaný nebo hotový.
I have already done my homework.
Už jsem udělal svůj domácí úkol.
I am ready to leave
Jsem připravený (přichystaný) odejít.
also, although.

[ ´o:lsəu, o:l´ðəu]

Also   je také.
Slovo although znamená ačkoli, třebaže nebo přestože. Pozor na výslovnost.
although, though, however.

[ o:l´ðəu, ðəu, hau´evə]

Snad se mi podaří odlišit tato slova. Although   a   though   znamenají ačkoli, třebaže, i když nebo přestože. However je přestože, avšak nebo jakkoli.
Although the car isn´t new, it is still quite good.
Ačkoli to auto není nové, je stále docela dobré.
Though   má stejný význam i překlad, ale více se vyskytuje na konci věty.
The car is still quite good, though.
Přesto je to auto ještě docela dobré. The reality, however, is completely different.
Skutečnost je přesto úplně jiná.
altogether, all together.

[ o:ltə´geðə, o:l tə´geðə]

Altogether   je celkově, dohromady nebo úplně.
All together   se překládá jako všichni/všechno dohromady.
a.m., ante meridiem.

[ ei em, ænti mə´ridiəm]

znamená ráno, dopoledne.
angel, angle.

[ ´eindžəl, ´ængl]

Angel   je anděl, ale   angle je úhel. Angle   může být také sloveso rybařit.
apologize

[ ə´polədžaiz]

znamená omluvit se.
I am sorry, I apologize.
Promiňte, omlouvám se.
appal, appear, appeal.

[ ə´po:l, ə´piə, ə´pi:l]

Appal   je děsit, vystrašit,   appalling je otřesný nebo šokující.
Appear   je objevit se, připadat, zdát se.
Appeal   znamená požadovat, odvolat se nebo apelovat. Také to může být sloveso líbit se, zamlouvat se.
approve, prove, proof.

[ ə´pru:v, pru:v, pru:f]

Approve   znamená schválit, odsouhlasit.
Prove   je dokázat, ověřit, osvědčit se nebo prokázat. Podstatné jméno má tvar   proof   a překládá se jako důkaz, potvrzední, osvědčení nebo doklad.
arrive, depart.

[ ə´raiv, di´pa:t]

Arrive   znamená přijet, přicestovat.
depart je odjet nebo odcestovat. Překlad budete patrně znát, ale neméně důležité je použití předložek u těchto sloves.
She arrived at the airport at
2 o´clock.

Přijela na letiště ve dvě hodiny.
Arrive   s předložkou   at je vždy kromě toho když přijedete do města nebo státu, a pak je třeba použít tvar arrive in,   tedy odlišnou předložku.
They will depart from Italy on Monday.
Oni odjedou z Itálie v pondělí. Předložka   for   znamená přesný opak.
They will depart for Italy on Monday.
Oni odjedou do Itálie v pondělí.
as, like.

[ əz, laik]

Like znamená samozřejmě sloveso mít rád, ale zde, slova   as   a   like znamenají   jako a mají odlišné použítí.
She works as a designer.
Ona pracuje jako návrhářka.
Podle slova   "as"   víme, že se jedná o její zaměstnání.
She works like a designer.
Ona pracuje jako návrhářka.
Podle   "like"   poznáme že její zaměstnání není návrhářka, ale že pracuje jenom jako by byla návrhářka. Ve skutečnosti je možná učitelka.
as, since.

[ æz, sins]

Tato slova se také mohou překládat jako   jelikož nebo protože.
assignment, assignation.

[ ə´sainmənt, æsig´neišn]

To první slovo je úloha, zadání, úkol. Assignation   je tajné setkání nebo schůzka.
ask a question.

[ a:sk ə ´kwesčən]

Ask   je zeptat se, ale také požádat. Správný překlad spojení   ask a question   není zeptat se otázku, ale samozřejmě   položit otázku.
at last, at least.

[ æt la:st, æt li:st]

Tato spojení mají velmi odlišný význam
At last   znamená nakonec nebo konečně.
At least   je alespoň, nejméně, aspoň.
At last, we have finished our English lesson.
Konečně jsme dokončili naši lekci angličtiny.
It is recommended that you study at least ten minutes a day.
Doporučuje se, abyste studovali, alespoň deset minut denně.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner