Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
back, bag.

[ bæk, bæg]

Tato dvě slova jsou celkem jednoduchá.
První znamená zpět, dozadu, nazpátek, nebo podstatné jméno zadní čast a také záda.
Slovo   bag   je taška, sáček, a může to být také sloveso dát do tašky nebo sáčku.
Důležité je rozlišit vyslovovanou koncovou souhlásku   -k, -g.
bad, bed.

[ bæd, bed]

Je nezbytné rozlišit výslovnost.
Bad   je přídavné jméno špatný, zlý, nesprávný.
Bed   znamená postel.
baggage, luggage.

[ ´bægidž, ´lagidž]

Obě slova se překládají jako zavazadlo nebo zavazadla.
Baggage   je v   AmE, ale   luggage   se více užívá v   BrE.
Tato podstatná jména jsou nepočitatelná, tedy nemají množné číslo, proto se říká much luggage is a ne   many luggages are.
bald, bold.

[ bo:ld, bəuld]

Bald   je holohlavý , plešatý; slovo   bold   je odvážný, troufalý a také tučné písmo se říká   bold (face).
Ve výslovnosti je nepatrný rozdíl.
basis, basic.

[ ´beisis, ´beisik]

Basis  je základ, princip, báze nebo podstata. Množné číslo je   bases. Basic   je základní, elementární. Basics   jsou základy ( basics of Czech grammar).
bath, bathe.

[ ba:θ, beið]

Bath   je vana, koupel nebo sloveso koupat se.   Bath   je koupelna v AmE.   Bathe   v   AmE zanamená koupat se.   Bathe   také může být koupat se v BrE.
BC, before Christ

[ bi:si:, bi´fo: kraist]

znamená před naším letopočtem; pochází z anglického před Kristem. He was born 100 BC.
Narodil se 100 let před naším letopočtem.
Wan-Li Qang-Qeng was finished in the 3rd century BC.
Wan-Li Qang-Qeng byla dokončena ve třetím století před naším letopočtem.
BC   se píše velkými písmeny a až za letopočtem nebo za stoletím.
beach, bitch.

[ bi:č, bič]

Chyba nastává ve výslovnosti.
Beach   se vyslovuje dlouze narozdíl od krátkého   bitch.
První je pláž a druhé slovo je děvka, kurva, ale také je to fena (samice psovitých šelem).
bear, bird, beer, beard.

[ beə, bə:d, biə, biəd]

Zde se bohužel často chybuje ve výslovnosti.
Bear   znamená medvěd, může to být také sloveso rodit, snést (vejce). Bird   je pták;   beer   samozřejmě pivo a   beard   jsou vousy.
become, happen.

[ bi´kam, ´hæpən]

She became rich and famous person.
Stala se bohatou a slavnou osobou. Happen   se překládá jako   stát se, přihodit se.
What happened to him?
Co se mu stalo?
Není chyba použít   become   i ve druhé větě, ale na druhé straně se nedá říci stal se slavný s použitím slova   happen.
Beefeater

[ ´bi:f i:tə]

je strážce londýnského   Toweru. Může to být také dobře živený sloužící. Doslova jedlík hovězího masa.
been in, been to.

[ bi:n in, bi:n tu, bi:n tə]

Používá se v předpřítomném čase. Je to třetí tvar slovesa   to be, tedy pp. Otázka   Have you ever been to India?, znamená,  Byl jsi někdy v Indii? Pokud, ale chceme říct, že Sharon je v Indii tři měsíce, pak musíme použít předložku   in.
Sharon has been in India
for three months.
been to, was in.

[ bi:n tu, wəz in, woz in]

Je třeba odlišit předpřítomný a minulý čas.
He has been to New York.
Byl v New Yorku.
Pokud se neuvádí časový údaj v minulosti, tak je nutno užít předpřítomný čas.
He was in New York last summer.
Byl v New Yorku minulé léto. Konkrétně minulé léto, tedy minulý čas. Opět si všiměte   been to, ale   was in.
begging, beginning.

[ begin, bi´ginin]

Begging   je průběhový tvar slovesa beg   a znamená prosit, žebrat nebo naléhavě žádat.
Beginning   je začátek, počátek.
believe, belief.

[ bi´li:v, bi´li:f]

Believe   je věřit, uvěřit a také domnívat se.
Belief   je víra, důvěra, přesvědčení.
bell pepper

[ bel ´pepə]

je paprika (žlutá, červená..., není to koření).
V   BrE se používá pouze   pepper.
below, under.

[ bi´ləu, ´andə]

Under   znamená pod.
She put the boxes under the desk.
Položila krabice pod stůl.
Below   je synonym, ale v některých větách je nutné rozlišovat.
V následujících větách se nepíše   under.
It was 15 degrees below zero.
Bylo 15 stupňů pod nulou.
Send the parcel to my address below.
Zašlete balík na mou adresu níže.
beret, ballet.

[ ´berei, ´bælei]

Tady bych rád poukázal na výslovnost koncové souhlásky.
better, best.

[ ´betə, best]

Nepravidelné stupňování přídavného jména   good.
Druhý stupeň je   better   a třetí je   best.
Příslovce   well má také ve druhém stupni tvar   better   a ve třetím   best.
better, rather.

[ ´betə, ´ra:ðə]

They had better come.
Raději by měli přijít. Bylo by lépe, kdyby přišli.
I would rather do something else than English.
Raději bych dělal něco jiného než angličtinu.
Stažený tvar
I´d better   je   I had better   a
I´d rather   je   I would rather.
big, large.

[ big, la:dž]

Oba výrazy znamenají velký.
Large se více používá pokud je něco rozsáhlé nebo prostorné.
Mimochodem opak slova   big   je   little;   opak   large   je   small.
billion, milliard.

[ ´biliən, ´milia:d]

Nyní to začíná být docela zajímavé. Billion   je miliarda v   AmE, jednička po které následuje devět nul.
V BrE je slovo   milliard, které pochází z francouzského   miliart.
V dnešní době se ale používá stejné označení, tedy   billion   i v   BrE.
boat, boot.

[ bəut, bu:t]

Někdy se chybuje ve výslovnosti.
Boat   je loď.
Boot   je vysoká bota.   Boot   je ale také kufr auta. V AmE je používán výraz   trunk   pro kufr auta.
books, boxes.

[ buk, boksiz]

Books   jsou knihy a samozřejmě boxes   jsou krabice.
bottle, battle.

[ ´botl, ´bætl]

První   je láhev, druhé slovo je   boj, bitva. Může to být také sloveso bojovat. Hlavně odlišovat výslovnost.
borrow, lend.

[ ´borəu, lend]

Borrow   a   lend   patří mezi velmi záludná slovesa. Mnozí zkušení studenti často pletou tato slova.
Can I borrow your book?
Mohu si půjčit Vaši knihu?
Can you lend me your book?
Můžete mi půjčit Vaši knihu?
Lend   je půjčit, ale  borrow   je půjčit si. Řídíme se podmětem po kterém následuje sloveso.
V první větě si já půjčuji od Vás, Vy vlastníte tu knihu a ve druhé větě  
Vy půjčujete svou knihu a proto je správně sloveso   lend.
bought, brought.

[ bo:t, bro:t]

Buy   je koupit a minulý čas je bought.
Bring   znamená přinést nebo přivést. Minulý tvar slovesa   bring   je   brought.
bride, bridegroom.

[ braid, ´braidgru:m
                      -grum]

Bride   je nevěsta a   bridegroom   je ženich. Je také možné použít pouze výraz   groom.
brunch

[ branč]

je jídlo, které se jí pozdě ráno; vlastně je to   breakfast   a   lunch   dohromady.
buy, shopping.

[ bai, ´šopin]

Buy   je něco koupit, nakoupit.
Je to přechodné sloveso a proto musí být ve větě spojeno s nějakým podstatným jménem (předmětem).
I will buy bread, milk and sugar.
Koupím chleba, mléko a cukr.
I will go shopping.
Půjdu nakupovat.
Slovo   shopping   stojí ve větě samostatně (bez předmětu), proto se neříká   shopping bread and milk.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner