Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
c / s.

[ si:, es]

První písmeno se hláskuje [ si:], druhé[ es].
cab, cop, cup.

[ kæb, kop, kap]

Cab   znamená taxi a je to spíše v AmE.
Cop   je policajt, polda, je to hovorový výraz, někdy také   copper. Cup   je šálek, hrnek nebo pohár.
café, buffet.

[ ´kæfei, ´bufei]

Zde bych rád poukázal na zvláštní výslovnost. Do této skupiny také patří například   beret   nebo   ballet.
can, can´t, cannot.

[ kən, kæn,
ka:nt, ´kænnot]

Can   znamená moci, can´t   je zápor, plný tvar je   cannot.
Před záporem   not   není mezera.
called, worked.

[ ko:ld, wə:kt]

Častokrát se mylně vyslovuje v minulém čase   [wә:ked]   nebo [ko:led].   Tato chyba se opakuje také u jiných pravidelných sloves.
can´t. Někdy se můžete setkat také s výslovností   [ kent], což je správně v AmE.
V BrE se používá   [ ka:nt].
capital, capitol.

[ ´kæpitl, ´kæpitl]

Capital   je hlavní město nebo kapitál;   capitals   jsou velká písmena.
Capitol   je budova amerického parlamentu.
Obě slova se vyslovují stejně.
case, cause.

[ keis, ko:z]

Case   je případ, věc nebo kauza. Také to může být kufr, bedna nebo pouzdro.
Cause   je příčina, důvod, ale také věc, záležitost.
center, centre.

[ ´sentər;, ´sentə]

Obě slova jsou správně.
První je v   AmE,
druhé slovo je v   BrE.
character

[ ´kærəktə]

je povaha, charakter; stejně tak je to postava (role), ve filmu nebo románu.
check, control.

[ ček, kən´troul]

Check  znamená zkontrolovat, prověřit nebo ověřit.
Control   se nejčastěji překládá jako vedení, řízení, také jako sloveso ovládat, řídit.
chef, chief.

[ šef, či:f]

Chef   znamená šéfkuchař.
Chief   je vedoucí šéf, vůdce, a také náčelník.
Všiměte si rozdílné výslovnosti.
child, children.

[ čaild, ´čildrən]

Množné číslo se tvoří nepravidelně.
childish, childlike.

[ ´čaildiš, ´čaildlaik]

První slovo se překládá jako nedospělý, dětinský.
She is nice, but very childish.
Je milá, ale velmi dětinská.
I was surprised by his childlike appearance.
Byl jsem překvapen tím, že vypadal velmi mladě ( jako dítě).
chilli, chilly, Chile.

[ ´čili, ´čili, ´čili]

Chilli   dáváme do omáčky. Někdy je pouze jedno   "l",   tedy chili.
Chilly   je chladný, studený.
Chile   je stát Chile.   Tyto tři výrazy mají stejnou výslovnost.
city, cite.

[ ´siti, sait]

První slovo, samozřejmě, znamená město nebo velkoměsto;
the City   je také obchodní a finanční centrum Londýna.
Cite   je citovat, jmenovat, uvést.
claim, climb.

[ kleim, klaim]

Claim   je tvrdit, prohlašovat, také je to požadovat, uplatňovat nárok na něco, i podstatné jméno tvrzení, požadavek.
Climb   znamená vylézt, (vy)stoupat, šplhat.
classic, classical.

[ ´klæsik, ´klæsikəl]

Slovo   classic   je typický, klasický nebo tradiční.
Classical   je klasický, ale vztahuje se ke stylu, formě, hudbě anebo k architektuře.
close

[ kləuz]

je zajisté sloveso zavřít.
Velmi často je to také přídavné jméno   blízký, důvěrný.
cloud, clout.

[ klaud, klaut]

Cloud   je oblak, mrak nebo také sloveso zahalit, zatemnit, zkalit. Clout   znamená praštit nebo uhodit, ale může to být podstatné jméno pohlavek, facka.
coast, cost.

[ kəust, kost]

We travelled along the coast for two hours.
Cestovali jsme dvě hodiny podél pobřeží.
How much does it cost?
Kolik to stojí?
college, colleague.

[ ´kolidž, ´koli:g]

Chybuje se ve výslovnosti, ale také v překladu.
College   může být univerzita, kolej, fakulta a také vyšší střední škola.
Colleague   je spolupracovník nebo kolega.
colour, color.

[ ´kalə, ´kalər]

Obě slova jsou správně.
Colour   se používá v BrE,
color   je v AmE.
come to, go to.

[ kam tu, gəu tu]

Občas je obtížné určit správnou předložku po slovesech go a come. Nejčastěji se po slovesech   go a come   píše předložka   to.
To   se používá po slovesech, které vyjadřují pohyb někam, na nějaké místo. Další slovesa jsou např:   take, move.
comfortable.

[ ´kamftəbl]

Druhé písmeno   "o" se nevyslovuje.
compare to/with.

[ kəm´peə   tu/wið, wiθ]

Porovnáte-li jednu věc nebo osobu
s jinou potom je třeba použít předložku   to.
Nothing compares to her.
Nic se jí nevyrovná.
Pokud se něco vyrovná něčemu, nebo dosahuje něčeho pak je správně předložka   with.
Salary in Czech Republic doesn´t compare with that of Germany.
Plat v České Republice se nevyrovná platu v Německu.
complement,
compliment.

[ ´komplimənt, ´komplimənt]

Complement   není pochvala. Je to doplnit, doplňovat nebo dodatek. Compliment  znamená poklona, pochvala nebo kompliment.
concurrent, competition.

[ kən´karənt,´kompə´tišn]

Zde se velmi často chybuje.
Concurrent   totiž znamená souběžný nebo současný.
Concurrence   je souběžnost.
Competition   znamená soutěž, soupeř, konkurent, boj nebo konkurence.
confectionery

[ kən´fekšənəri]

je cukrárna, cukroví, sladkosti.
consist, include.

[ kən´sist, in´klu:d]

Consist   je skládat se, sestávat. Lunch consisted of three courses. Oběd se skládal ze třech chodů. Include   je obsahovat, zahrnovat. Price doesn´t include VAT.
Cena neobsahuje DPH.
contain, comprise.

[ kən´tein, kəm´praiz]

Contain   také znamená obsahovat. Comprise   je skládat se (z několika částí).
contend, content.

[ kən´tend, ´kontent]

Neznamenají totéž.   Contend   je zápasit potýkat se, bojovat.
Content   je naopak spokojený, ochotný, spokojit se, Může to být také obsah knihy nebo objem.
control

[ kən´trəul]

Nejčastěji se toto slovo překládá jako vedení, řízení, a také jako   sloveso ovládat, řídit. Toto slovo neznamená   kontrolovat.
convince, persuade.

[ kən´vins, pə´sweid]

Obě slova znamenají přesvědčit.
Convince   je ujistit, ubezpečit. Persuade   je přimět, přesvědčit nebo přemluvit aby někdo něco udělal.
cookie, biscuit.

[ ´kuki, ´biskit]

Cookie   je sušenka (sladká). Používá se v   AmE, i když je to původně holandský výraz.
Biscuit   je sušenka (obvykle sladká) v   BrE.
courage, carriage.

[ ´karidž, ´kæridž]

Téměř stejná výslovnost,   courage   je kuráž, odvaha.
Slovo   carriage   je kočár, vagón nebo to může být dopravné, dovoz zboží.
crisis, crises.

[ ´kraisis, ´kraisi:z]

Možná jste si říkali, který tvar se asi používá. Je to celkem jednoduché: crises   je množné číslo. Zde je nepatrný rozdíl ve výslovnosti.
criteria, criterion.

[ krai´tiəriə, krai´tiəriən]

Criterion   je měřítko, kritérium; množné číslo je   criteria.
current, present.

[ ´karənt, ´preznt]

Current   znamená současný, nynější, ale i proud nebo tok (vody, vzduchu).
Present   je také současný, nynější nebo přítomný.
Present   může být také dárek nebo sloveso prezentovat.
Všiměte si podstatného rozdílu mezi   currently   a   presently   níže.
currently, presently.

[ ´karəntli, ´prezntli]

Currently   znamená v současné době nebo nyní.
Presently   neznamená nyní, ale za okamžik, za chvilku, hned.
custom, habit.

[ ´kastəm, ´hæbit]

Custom   je zvyk, zvyklost.
To have a tree at Christmas is a custom.
Máte-li stromek během Vánoc, tak to je zvyklost, obyčej.
Habit   je zvyk, návyk nebo zlozvyk.
Some people say that smoking is a bad habit.
Někteří lidé říkají, že kouření je zlozvyk.
customer, custom.

[ ´kastəmə, ´kastəm]

Slovo   custom   jak bylo zmíněno výše nemá nic společného se zákazníkem, ale je to obyčej.
Mimochodem,   customs   je celnice. Customer   znamená zákazník.
CV, curriculum vitae

[ si:vi:,   kə´rikjuləm ´vi:tai]

je životopis.
Nezvyklá je pro nás asi výslovnost.
V americké angličtině se používá slovo   resumé [rezumei], včetně čárky.
Dokonce, aby to bylo asi daleko přehlednější také může být tvar   résumé;   tedy obě "e" jsou dlouhá. Resumé   je tedy životopis a také existuje sloveso   resume [ri´zju:m], což je znovu začít, pokračovat, znovu získat.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner