Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
dairy, diary.

[ ´deəri, ´daiəri]

Diary   je zajisté diář, deník nebo zápisník, avšak   dairy   je mlékárna a také mléčný výrobek.
damage, destroy.

[ ´dæmidž, di´stroi]

Damage   je poškodit nebo   podstatné jméno poškození, škoda. Destroy   je výraznější   a znamená zničit, rozbít.
Destroy   není podstatné jméno narozdíl od slova   damage.
Zničení nebo zkáza je   destruction.
data are, datum is.

[ ´deitə a:, deitəm iz]

Data   je množné číslo, a proto se používá sloveso   are.
dawn, down.

[ do:n, daun]

Předložka   down   znamená dole, pod, níže a také to může znamenat přídavné jméno nešťastný, sklíčený nebo nefungující.
Slovo  dawn   je svítání, počátek (události). Také je to sloveso začínat, nastávat.
decent, descent.

[ ´di:snt, di´sent]

Decent   je slušný, pořádný, spořádaný.
Descent   znamená sestup, pokles nebo klesání.
defective, deficient.

[ di´fektiv, di´fišənt]

Defective   znamená vadný, defektní. Deficient   je nedostačující, postrádající.
definite, definitive.

[ ´definət, di´finətiv]

Definite   je jednoznačný, konkrétní a také jasný.
Definitive   je rozhodující, konečný nebo definitivní.
degree, grade.

[ di´gri:, greid]

Degree   se překládá jako stupeň, míra, množství, ale může to být titul nebo akademická hodnost.
Grade   je třídit, známkovat a také podstatné jméno třída, stupeň, úroveň, jakost a známka.
delay, delight.

[ di´lei, di´lait]

Delay   znamená odložit nebo přesunout. Také to může být zpoždění, zdržení.
Delight   je radost, potěšení nebo sloveso mít radost, potěšení.
She was delighted to hear that...
Potěšilo jí, když slyšela, že...
department, deportment.

[di´pa:tmənt, di´po:tmənt]

Department   je oddělení, oblast; spojení   department store   znamená obchodní dům.
Tady může nastat chyba v hláskování a vznikne slovo   deportment   což jsou způsoby nebo držení těla.
dependent, dependant.

[ di´pendənt, di´pendənt]

První slovo znamená závislý, to druhé závislá osoba (nesamostatná osoba, ne osoba se závislostí). Stejná výslovnost. První je přídavné jméno a to druhé podstatné jméno.
desert, dessert.

[ ´dezət, di´zə:t]

Tato dvě slova mají odlišné hláskování i výslovnost.
Desert   je poušť , pustina nebo sloveso opustit, dezertovat.
Sloveso   desert   (opustit) se ale vyslovuje [di´zə:t]; jinak než podstatné jméno.
Dessert   je zákusek, dezert.
developed, developing.

[ di´veləpt, di´veləpin]

Developed   je vyvinutý, rozvinutý nebo vyspělý.
A summit of the most developed countries in the world has been held recently.
Nedávno byla pořádána schůzka nejvyspělejších zemí světa.
Developing   znamená rozvojový nebo rozvíjející se.
One of the topics at the summit is the health care in the developing world.
Jedním z témat na schůzce je zdravotnictví v rozvojových zemích.
devise, device.

[ di´vaiz, di´vais]

Asi častěji v učebnici spatříte podstatné jméno   device,   což znamená zařízení anebo přístroj.
Devise   je navrhnout, vymyslet a také vynalézt .
different, indifferent.

[ ´difərənt, in´difərənt]

Přídavné jméno   different   je jiný, odlišný a rozdílný.
Indifferent   není zápor, ale je to lhostejný, nevšímavý nebo také nevýznamný.
different, other, various.

[ ´difərənt, ´aðə, ´veəriəs]

V podstatě jsou si tato slova velmi podobná.
Different   jak bylo zmíněno výše, je jiný, odlišný, rozdílný.
Other   znamená jiný, další.
John, George and Sheila are already here and the other students are coming promptly.
John, George a Sheila jsou už zde a další (jiní) studenti příjdou ihned.
Various   se překládá jako různorodý, rozmanitý, pestrý.
diner, dinner.

[ ´dainə, ´dinə]

Snadno přehlédnutelné "n".
Dinner   je večeře také to může být oběd, i když častější je samozřejmě slovo   lunch.
Diner   je správně česky stolovník nebo   v AmE malá levnéjší restaurace.
disappoint, appoint.

[ ´disə´point, ə´point]

Appoint   je jmenovat, určit, stanovit.
Disappoint   znamená zklamat.
disguise, disgust.

[ dis´gaiz, dis´gast]

Disguise   je maskovat nebo skrývat. Je to také podstatné jméno přestrojení, předstírání, maska.
Disgust   je odpor, budit odpor.
Disgusting   znamená odporný nebo nechutný.
distance, length.

[ ´distəns, lenθ]

První podstatné jméno znamená vzdálenost, dálka;   to druhé je délka.
Long distance call   je dálkový hovor.
director.

[ di´rektə]

U tohoto slova je spousta dohadů kolem výslovnosti.
Většina slovníků udává   [ direktə],   nicméně   [ dairektə]   je velmi rozšířené a také některé slovníky uvádějí i tuto výslovnost.
Director   je ředitel nebo režisér.
discreet, discrete.

[ di´skri:t, di´skri:t]

Diskrétní nebo zdrženlivý je slovo   discreet,   slovo discrete   znamená oddělený, rozpojený a také samostatný.   Výslovnost je stejná.
do, make.

[ du:, meik]

Make   je připravit, udělat nebo vytvořit.
Do   má obecnější význam, je to dělat, činit. Tato slovesa se používají s mnoha podstatnými jmény nebo činnostmi, ale nejsou zde jasně určená pravidla.
To znamená, že například se používá sloveso   do   se slovy   work, job, damage, business, washing up, gardening, shopping, cooking, cleaning.
Se slovesem   make   se naopak používají slova   a mistake, progress, money, sure, a trip, love, plans, tea, coffee, lunch, dinner apod.
She is making lunch, just now.
Právě připravuje (vaří) oběd.
He does all the cooking every weekend
On vaří každý víkend.
done, made.

[ dan, meid]

Done   je hotovo, uděláno, ukončeno.
Made (of)   znamená vytvořeno nebo vyrobeno (z nějakého materiálu).
Made (in)   je vyrobeno (na nějakém místě nebo ve státě).
draught, drought, draft.

[ dra:ft, draut, dra:ft]

Tak tady máme naprosto srozumitelná slova, kéž by jich bylo víc.
Draught   je točené/čepované (pivo, limo), také je to průvan.
Drought   je sucho, období sucha.
Draft   se překládá jako osnova, nárys, náčrtek a také to může být sloveso načrtnout nebo navrhnout.
Všiměte si první a třetí slovo mají stejnou výslovnost.
draw, drove.

[ dro:, drəuv]

První slovo je kreslit, rýsovat;   to druhé je minulý čas slovesa   drive.
drawn, drown.

[ dro:n, draun]

Minulý čas slovesa   draw   je   drew a příčestí minulé je   drawn.
Slovo   drown   znamená utopit se, topit se.
drive, ride.

[ draiv, raid]

Řídit auto nebo dopravní prostředek je sloveso   drive.
Ride znamená jezdit na koni nebo na kole nebo také jezdit tedy (vozit se).
My girlfriend was driving her car to town and I was riding with her. She gave me a ride.
Moje přítelkyně jela do města svým autem a já jsem jel s ní. Svezla mě autem.
dos, don´ts.

[ du:s, dounts]

To první znamená příkazy nebo to co se má dělat (povinnosti).
Dont´s   jsou zákazy nebo poučení o tom co se nedělá.
Můžete se setkat s těmito pravidly třeba v práci nebo ve škole. Apostrof je pouze v záporném tvaru.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner