Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
e / a / i

[ i:, ei, ai]

each, every.

[ i:č, ´evri]

Each   znamená každý (z určitého počtu, každý jednotlivě).
Each member of the team must be thoroughly prepared for the match.
Každý člen týmu musí být důkladně připraven na zápas.
Every   je každý (opakovaně nebo pravidelně každý).
They go to their cottage every weekend.
Jezdí na chatu každý víkend.
They went to their cottage each weekend in August.
V srpnu jezdili na chatu každý víkend.
each other, one another.

[ i:č ´aðə, wan ə´naðə]

Each other   znamená navzájem, jeden druhého.
They know each other very well.
Znají se velmi dobře.
One another   je synonymum,
v některých učebnicích se uvádí, že   one another   se používá spíše pro více než dvě osoby nebo věci.
early, soon.

[ ´ə:li, su:n]

Obě slova jsou brzy, ale   early   je časně tedy ráno.
Na druhé straně   soon   znamená brzy, zanedlouho nebo záhy.
She is going to finish it soon.
Ona to brzy dokončí.
He gets up early in the morning.
Stává brzy ráno.
Easter, eastern.

[ ´i:stə, ´i:stən]

Easter   jsou Velikonoce.
Slovo   eastern   je východní.   Velikonoce podobně jako Vánoce mají jednotné číslo.
Christmas is the most beautiful holiday, I think.
Myslím, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky.
economic, economical.

[i:kə´nomik, i:kə´nomikəl]

Slovo   economic   je ekonomický, tedy týkající se průmyslu, obchodu nebo peněz, ale   economical   znamená ekonomický ve smyslu hospodárný, šetrný a také úsporný.
efficient, effective.

[ i´fišnt, i´fektiv]

Efficient   je výkonný, účinný.
Effective   je také účinný, ale častěji se překládá jako efektní, působivý.
Effective   také může být platný nebo v platnosti.
The law becomes effective on
1 July.

Zákon vstoupí v platnost prvního července.
e.g., i.e.

[ i: ´dži:, ai ´i:]

Tyto zkratky se vyskytují v každé učebnici;   e.g. pochází z latinského   exempli gratia   česky "například".
Anglicky se zkratka   e.g.   čte   for example   nebo   for instance.
Druhá zkratka   i.e.   je z latinského   id est   česky   "to je",   tedy tj.
Anglicky   that is.
eggplant, aubergine.

[ ´egpla:nt, ´əubəži:n]

Eggplant   (AmE) je baklažán, lilek.
Aubergine   je výraz v britské angličtině.
Either.........or

[ ´aiðə..........o:]

znamená buď...anebo.
You can get to Karlovo náměstí   either by underground or by tram.
Na Karlovo náměstí se dostanete buď metrem, anebo tramvají.
V záporu se používá neither...nor.
either, any, neither, none.

[ ´aiðə, ´eni, ´naiðə, nan]

Samostatné slovo   either   znamená v oznamovací větě kterýkoli (ze dvou).
Any je ve větě oznamovací kterýkoli nebo jakýkoli (z více než dvou možností).
Neither   je žádný (ze dvou).
Slovo   none   znamená žádný (z více než dvou).
emporium, imperium.

[ im´po:riəm, im´pe:riəm]

První slovo je obchod nebo obchodní dům (zřídka používáno).
Imperium   je říše, impérium.
England, Great Britain, United Kingdom.

[ inglənd, greit ´britn, ju:naitid ´kindəm]

United Kingdom   se skládá z   England, Wales, Scotland, and Northern Ireland.
Great Britain   je označení ostrova na kterém se nachází   England, Scotland and Wales   a spolu s   Northern Ireland   tvoří United Kingdom.
Jak vidíte tak asi nic nemůže být jednoduššího.
enjoy, like.

[ in´džoi, laik]

Obě slovesa se používají stejně.
Enjoy   se může překládat jako mít radost nebo potěšeni, bavit se, těšit se (z něčeho).
Pokud se těšíte na něco pak je třeba použít   look forward to.
era, air.

[ ´iərə, eə]

Era   je období, doba, epocha a slovo   air   je vzduch.
erection, election.

[ i´rekšn, i´lekšn]

Election of Prime Minister will be held in January.
V lednu se budou pořádat volby předsedy vlády.
Erection   je erekce. Hlavně se toto slovo často používá v architektuře a znamená postavení nebo vztyčení.
Erection of the new church is planned for 2008.
Stavba nového kostela je plánována na rok 2008.
Asi je třeba dávat si pozor na větu   "erection of Prime Minister...".
estimate má zvláštní výslovnost.
Jako podstatné jméno to je [estimət],   ale jako sloveso je správně   [estimeit].
et cetera.

[ et´setərə]

Zkráceně   etc.,   znamená anglicky   and so on;   česky   "a tak dále".
E.T., I.T.

[ i: ti:, ai ti:]

Pozor na výslovnost.
  I   se hláskuje   [ai]
Věřte, je lepší říct změstnavateli, že pracujete jako [ai ti:], nebo, že rozumíte [ai ti:], než abyste použíli výslovnost [i: ti:].
even, event.

[ ´i:vən, i´vent]

Even   znamená rovný, zarovnaný, sudý nebo vyrovnaný (zápas), může to být spojka   i, dokonce,
a v záporné větě   ani.
Even George was at the the party.
I (dokonce) George byl na večírku.
She didn´t even call him.
Ona mu ani nezavolala.
even though, although.

[ ´i:vən ðəu, o:l´ðəu]

Even though   se překládá jako
"i když, třebaže";
slovo   although   jako "ačkoli".
Mají stejný význam a použití.
eventually

[ i´ventčuəli]

se nejčastěji překládá jako nakonec nebo posléze.
ever, sometimes.

[ ´evə, ´samtaimz]

Obě slova znamenají někdy.
I sometimes go to the cinema.
Někdy chodím do kina.
Druhé slovo se ale používá v čase předpřítomném.
Has he ever been to Spain?
Byl někdy ve Španělsku?
V předpřítomném čase se nepíše   sometimes.
every, all.

[ ´evri, o:l]

Every   je každý (jednotlivě).
Every student is present today.
Každý student je dnes přítomen.   Every   se používá se slovesem ve třetí osobě jednotného čísla (is, has).
All students are present today.
Všichni studenti jsou dnes přítomni.
everyone, every one.

[ ´evriwan, ´evri wan]

Every one of us wanted to go to the match.
Každý (jeden) z nás chtěl jít na zápas.
Everyone wanted to go to the match. Každý chtěl jít na zápas.
evidently, apparently, obviously.

[ ´evidəntli, ə´pærəntli, ´obviəsli]

Všechna tato příslovce se překládají jako zřejmě, evidentně, zjevně nebo očividně.
except, expect.

[ ik´sept, ik´spekt]

První slovo znamená kromě nebo mimo,   ale to druhé je sloveso očekávat.
expensive, expansive.

[ ik´spensiv, ik´spænsiv]

Expensive   je drahý, nákladný.
Expansive   znamená rozsáhlý nebo rozpínavý, expanzivní.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner