Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
family is, are.

[ ´fæməli iz, a:]

Obě možnosti jsou gramaticky správně.
Některá podstatná jména jako   family, comittee, audience, government, team   mohou být považována jako jednotné nebo množné podstatné jméno. Záleží, jestli chcete zdůraznit jednotlivce ve skupině anebo skupinu jako celek:
Czech team play very good. Czech team plays very good.
Ve druhé větě se důraz klade na tým. Obě možnosti však neplatí vždy, například   police   je pouze množné podstatné jméno;   police are.
fare, fair.

[ feə, feə ]

Fare   znamená jízdné.
How much is the taxi fare to the centre?
Kolik stojí (je sazba) taxi do centra?
Fair   je poctivý, spravedlivý, pěkný, ale   fair hair   je světlovlasý, plavý. Stejná výslovnost.
farther, father.

[ ´fa:ðə, ´fa:ðə]

Farther   je dále, tedy vzdálenější.
Father   samozřejmě znamená otec.
farther, further.

[ ´fa:ðə, ´fə:ðə]

Tato slova se považují mylně za stejná;   farther   ale znamená vzdálenější.
Prague is farther from Vienna than Brno.
Praha je dále od Vídně než Brno. Further   je dále, a používá se ve větách jako:
We got much further with our project than competition.
Dostali jsme se s naším projektem dále než konkurernce.
For further information, contact our travel agency.
Další info získáte v naší cestovní agentuře.
fast

[ fa:st]

je nejenom rychlý, rychle, ale také to může znamenat pevný, uchycený.
father, mother.

[ ´fa:ðə, ´maðə]

Father   se vyslovuje dlouze, avšak   mother   krátce.
favour, flavour.

[ feivə, fleivə]

Could I ask you a favour?
Mohl bych Vás poprosit (požádat) o laskavost?
This Arabian coffee has very distinctive flavour.
Tato arabská káva má velmi výraznou chuť.
feature, future.

[ ´fi:čə, ´fju:čə]

Feature   je rys, znak, funkce (např: mobilu), celovečerní film nebo účinkovat, hrát.
Future   je budoucnost nebo budoucí.
fell, felt.

[ fel, felt]

První je minulý tvar slovesa   fall,   tedy spadnout, upadnout a druhé slovo je minulý tvar slovesa   feel,   což znamená cítit.
fellow, follow.

[ ´felou, ´folou]

První slovo je partner, kolega, kamarád.
Follow   znamená následovat, sledovat, jít za někým nebo řídit se něčím.
She followed the signs to get to the platform 16.
Šla podle nápisů, aby se dostala na nástupiště 16.
fever, fewer.

[ ´fi:və, fju:ə]

Fever   je horečka, a   fewer   znamená méně.
Fewer   se používá s počitatelnými podstatnými jmény   (fewer houses). Less   je méně s nepočitatelnými podstatnými jmény   (less money).
few, a few.

[ fju:, ə fju:]

Tato dvě slova neznamenají totéž. Bohužel, neurčitý člen   "a" mění význam.
Few   je málo;
Few new houses were built in our town last year.
Minulý rok bylo v našem městě postaveno málo nových domů.
A few   je několik.
I have a few more questions I would like to ask you.
Mám ještě několik dalších otázek, které bych Vám rád položil.
fiancé, fiancée.

[ fi´onsei]

I když obě podstatná jména mají stejnou výslovnost, tak   fiancé   je snoubenec a   fiancée   je snoubenka.
fill in, fill out, fill up.

[ fil in, fil aut, fil ap]

Frázové sloveso   fill in   a   fill out   mají stejný překlad: vyplnit nebo doplnit.
Fill in this application carefully.
Vyplňte tento formulář pečlivě.
Výraz   fill out   je více používán v AmE.
Fill up   znamená naplnit, doplnit.
Petrol tank is empty, so I must fill it up.
Benzínová nádrž je prázdná, takže ji musím naplnit.
finally, at last.

[ ´fainəli, æt la:st]

Obě slova znamenají konečně, nakonec nebo na závěr.
find, found.

[ faind, faund]

Minulý čas slovesa   find   je   found.
Find   je najít, ale   find out   znamená zjistit.
find out, know.

[ faind aut, nəu]

Find out   tedy znamená zjistit, dozvědět se.
Sloveso   know   je znát.
To know everything about it, we must find out a few more details.
Abychom o tom věděli vše, tak musíme zjistit ještě několik podrobností.
find, look for.

[ faind, luk fo:]

She was looking for her glasses for one hour and finally she found them.
Hledala své brýle hodinu a nakonec je našla. Tato slovesa je třeba rozlišovat.
Finnish, finish.

[ ´finiš, ´finiš]

Finish   což znamená konec, závěr nebo sloveso skončit, dokončit má pouze jedno   "n".
Finnish   je finský, finština.
firstly, secondly.

[ ´fə:stli, ´sekəndli]

Firstly   znamená za prvé, nejprve
a samozřejmě,   secondly   je za druhé.
Další příslovce jsou   thirdly, fourthly, fifthly, sixthly, etc.
Někdy postačí pouze řadová číslovka:   first, second, third, fourth...
flammable, inflammable.

[ ´flæməbəl, in´flæməbəl]

Přestože se v angličtině používají předpony   il-, im-, ir-, in-, un-   před přídavnými jmény k vyjádření opaku jsou vyjímky. Výraz   flammable   a také   inflammable   znamenají hořlavý, zápalný. Obě slova mají stejný význam i překlad.
floor, flour, flower.

[ flo:, flauə, ´flauə]

Slova   flour   a   flower   mají stejnou výslovnost.
Flour   znamená mouka a   flower   je květina.
Floor   je podlaha, patro nebo poschodí.
for weeks, four weeks.

[ fo: wi:ks, fo: wi:ks]

For   a   four   mají stejnou výslovnost.
He was there for weeks.
Byl tam týdny.
He was there for four weeks.
Byl tam čtyři týdny.
forehead

[ ´forid]

znamená čelo. U tohoto podstatného jména si můžeme všimnout nezvyklé výslovnosti. Je pravda, že některé slovníky uvádí i výslovnost   [ ´fo:hed]
forget, forgive.

[ fə´get, fə´giv]

Sloveso   forget   je zapomenout,   forgive   znamená prominout, odpustit.
forget, remember.

[ fə´get, ri´membə]

Mnohokrát se chybuje u těchto dvou sloves.
Obě popisují stejnou situaci, ale jiným způsobem.
She didn´t remember to bring the book.
Ona zapoměla ( nezapamatovala si) přinést tu knihu. She forgot to bring the book.
Zapoměla přinést tu knihu.
form, from, former.

[ fo:m, frəm, ´fo:mə]

Form   je formulář.
From   je předložka od, z.
Former   znamená bývalý, dřívější nebo předešlý.
former, latter.

[ ´fo:mə, ´lætə]

Former   je dřívější, bývalý, někdejší. Former   může být prvně jmenovaný (ze dvou možností).
Latter   je druhá zmíněná osoba nebo věc.
fortunately, unfortunately.

[ ´fo:čənətli, an´fo:čənətli]

Fortunately   znamená naštěstí. Unfortunately   je bohužel nebo naneštěstí.
fortune.

[ ´fo:čən]

I když ve slovníku také najdete překlad tohoto slova jako štěstí, tak nejčastěji v učebnicích angličtiny toto slovo znamená   jmění nebo bohatství.
found, founded.

[ faund, ´faundid]

Found   je minulý čas slovesa   find, tedy najít.
Founded   je minulý čas slovesa   found   což je založit.
The town was founded in 1478.
To město bylo založeno v roce 1478.
founder, finder.

[ ´faundə, ´faində]

První slovo se překládá jako zakladatel, to druhé jako nálezce.
four, forty.

[ fo:, ´fo:ti]

U slova   forty   se nepíše   "u".
fuel, fool.

[ ´fju:əl, fu:l]

Fuel   je palivo nebo pohonná látka.
Fool   je blázen, hlupák nebo sloveso dělat si legraci, a také podvést.
fulfil, skilful.

[ ful´fil, ´skilfəl]

Fulfil   je splnit, naplnit, vykonat.
She fulfilled her promise to...
Splnila svůj slib...
Skilful   znamená šikovný, zručný, dovedný, Někdy se může zdát, že se nám to snaží v angličtině zkomplikovat. Je totiž nutné říci, že slovo   full, fill a také skill mají dvě   "ll",   pokud ale použijeme složené slovo, tak se použije pouze jedno   "l".
Všiměte si, že ve větě   "She fulfilled her promise..."   je   "ll", to je ale v pořádku. Konečné   "l" se totiž v BrE zdvojuje například u minulého času: travelled, cancelled, fuelled, etc.
V americké angličtině se používají dvě   "ll", a proto správné hláskování v AmE je: fulfill, skillful.
full, fool.

[ ful, fu:l]

Tady pozor na výslovnost dlouhé   "ú".
I am full.
Jsem plný (tedy najezený).
I am fool.
Jsem blázen.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner