Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
h / g / j

[ eič, dži:, džei]

Všiměte si výslovnosti jednotlivých písmen.
half, halve.

[ ha:f, ha:v]

Half   je podstatné jméno polovina;   halve   je sloveso rozpůlit, rozdělit na dvě poloviny.
haircut

[ ´heəkat]

je účes nebo stříhání vlasů, ale není to sloveso.
He hasn´t had a haircut for three months.
Nedal se ostříhat už tři měsíce.
happy, happen.

[ ´hæpi, ´hæpən]

Happy   je šťastný.
Happen   znamená sloveso stát se, přihodit se.
happy, lucky.

[ ´hæpi, ´laki]

She was very happy.
Byla velmi šťastná.
She was lucky to get there in time.
Měla štěstí, že se tam dostala včas.
Mám štěstí se překládá,   I am lucky.   Zde se nepoužívá sloveso   have.
hard, heart, heard, hurt.

[ ha:d, ha:t, hə:rd, hə:t]

Angličtina má bohužel někdy u běžných slov nepřehlednou výslovnost.
Hard   je tvrdý, těžký.
Heart   je srdce.
Heard   je minulý čas slovesa   hear.
Hurt   znamená sloveso zranit, ublížit.
hard, hardly.

[ ha:d, ´ha:dli]

Tato dvě slova se také používají rozdílně.
I studied hard yesterday.
Včera jsem hodně (pilně) studoval.
I hardly studied yesterday;   znamená přesně opak. Včera jsem téměř nestudoval.
Hardly   je sotva, stěží.
hardly.

[ ´ha:dli]

Hardly   je v angličtině zápor, proto nám může připadat věta kladná, ale ve skutečnosti je záporná.
She has hardly any time.
Nemá téměř žádný čas.
I hardly know him.
Téměř (skoro) ho neznám.
have, have got.

[ həv, hæv, hæv got]

Obě slovesa znamenají mít nebo vlastnit a používají se stejně.
Have got   se vyskytuje více v BrE.
have no, have not.

[ hæv nəu, hæv not]

Mnohokrát jste se asi setkali s těmito tvary.
Have not   se používá se slovesy.
We haven´t read that book yet.
Ještě jsme nečetli tu knihu.
Tvar   have no,   ale taktéž   have not se používá před předmětem.
I have not time. I have no time.
Obě věty znmenají   "nemám čas".
have to, have got to.

[ hæv tu, hæv got tu]

Have to   je opis slovesa   must.
Must   se používá pouze v přítomném čase a pro ostatní časy je tvar   have to   nebo   had to.
Have got to
  se také překládá jako muset, ale více se vyskytuje v hovorové angličtině.
have, take.

[ hæv, teik]

I will have a chicken sandwich and beer, please.
Dám si (vezmu si) kuřecí sendvič a pivo, prosím.
Pokud řeknete   "I will take...",   znamená to, že si to vezmete sebou. Proto se říká   take away   (vzít sebou).
health, healthy.

[ helθ, ´helθi]

Health   je zdraví, zdravotní stav.
Healthy   je přídavné jméno zdravý.
heaven, haven.

[ ´hevn, ´heivn]

Heaven   znamená ráj nebo nebe.
Haven   je útočiště, přístav, azyl.
Church is often a safe haven for people in need.
Kostel (církev) je často útočištěm pro osoby v nouzi.
her, hear, here, hair, heir.

[ hə:, hiə, hiə, heə, eə]

Pouze dvě slova se vyslovují stejně, a to   hear   a   here;  první je slyšet a druhé je   tady nebo   zde.
Her   je zájmeno   její;   podstatné jméno   hair   jsou vlasy a   heir   se překládá jako dědic.
heroin, heroine.

[ ´herəuin, ´herəuin]

Heroin   je heroin.
Heroine   je hrdinka, protagonistka nebo ženský idol. Obě slova mají stejnou výslovnost.
high, height.

[ hai, hait]

High   znamená vysoký, avšak podstatné jméno výška je   height.
high, tall.

[ hai, to:l]

Obě přídavná jména znamenají vysoký, ale někdy se používají odlišně.
Například u slov   mountain, level, price, tax, quality, standard   použijeme pouze   high.
historic, historical.

[ hi´storik, hi´storikəl]

Historic   je historický a vztahuje se
k důležité události nebo činnosti , která je zaznamenaná jako součást historie.
1989 is the historic era of changes in Eastern Europe.
Rok 1989 je období historických změn ve Východní Evropě.
Historical   je historická (budova, film, román).
holy, holly.

[ ´həuli, ´holi]

Ne všichni v Hollywoodu jsou   holy.
Holy   se překládá jako svatý, posvátný nebo zbožný.
Holly   znamená česky cesmína (rostlina).
hoping, hopping.

[ həupin, hopin]

Hoping   znamená doufající.
I am hoping (that)...
Doufám,že...
Hopping   je průběhový tvar slovesa hop;   tedy skákat, skočit.
how, what.

[ hau, wot]

How   je jak.
What   znamená co.
Jak se jmenujete, se překládá se slovem   what.
Tato tázací zájmena se často používají opačně než v češtině. Použijeme-li podstatné jméno za tázacím zajmenem, pak je správné použít   what.
What books do you like?
Jaké knihy se Vám líbí?
Jestli-že má být za tázacím zájmenem přídavné jméno, pak musíme použít slovo   how.
How old is this house?
Jak je starý tento dům?
how, who.

[ hau, hu:]

První je jak, jaký nebo co, to druhé je zájmeno kdo, který.
hungry, Hungary.

[ ´hangri, ´hangəri]

Hungry   znamená hladový.
Hungary   je Maďarsko. Pozor na výslovnst písmena   "a"   ve slově   Hungary.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner