Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
lack, luck.

[ læk, lak]

Zde je velmi podobná výslovnost.
Lack   je nedostatek, nouze nebo sloveso postrádat.
Luck   znamená štěstí.
lane, line.

[ lein, lain]

Lane   je ulička, cesta a také silniční pruh.
Every lane is bordered by a line.
Každý pruh je ohraničen (oddělen) čarou.
Line   znamená čára, linka, řádek nebo fronta
last, latest.

[ la:st, ´leitist]

Last   znamená poslední, předešlý, minulý a také to může být sloveso trvat nebo vydržet.
Latest   znamená poslední, ale ve smyslu nejnovější, nejmodernější.
at last, at least.

[ æt la:st, æt li:st]

At last   je nakonec, konečně.
At least   je alespoň.
last year.

[ la:st jiə, jə:]

Nikdy se nepoužívá předložka   in.
She went to Stratford last year.
Jela do Stratfordu v minulém roce. Před slovy   last, this   a   next   se nepíše   in.
lately, recently.

[ ´leitli, ´ri:səntli]

Obě přídavná jména znamenají nedávno nebo v poslední době a vyskytují se nejčastěji v předpřítomném čase.
I haven´t seen her lately.
Poslední dobou jsem ji neviděl.
late Mr. Smith.

[ leit ´mistə smiθ]

Ve větě se takovéto spojení překládá jako   zesnulý pan Smith.   Naopak věta
Mr. Smith was late yesterday   znamená   "Pan Smith se včera zpozdil".
later, latter.

[ ´leitə, ´lætə]

Later   je později, slovo   latter   znamená   ten druhý ze dvou.
The film was dubbed in 1992 and again in 2001. I prefer the latter version.
Film byl nadabován v roce 1992, a znovu v roce 2001. Více se mi líbí ta druhá verze.
law, low.

[ lo:, ləu]

První je zákon, právo;   druhé slovo je nízký.
lay, lie.

[ lei, lai]

Lay   znamená položit, pokládat, avšak   lie   je ležet, rozkládat se.
Lie down   se překládá lehnout si. V minulém čase a v příčestí minulém se často chybuje.
lay    laid    laid
lie    lay     lain
To ještě není všechno.
Lie   totiž může také znamenat lhát a v tom případě je to pravidelné sloveso a použijeme koncovku   -ed. lie    lied    lied
leaf, list, page.

[ li:f, list, peidž]

Leaf   je list, lístek. Množné číslo je   leaves,   tedy listí.
List   není česky list, ale seznam a slovo   page   znamená stránka.
leave, leave for.

[ li:v, li:v fo:]

Sloveso   leave   je odcházet, odejít, odjet, také to znamená opustit nebo nechat.
She leaves work at 5 o´clock.
Odchází z práce v pět hodin.
She leaves to work at 5 o´clock .
V této větě nesmí být předložka   to, ale   for.
Věta   She leaves for work at 5 o´clock   se překládá   "Odchází do práce v pět hodin. "
leave work - odejít z práce
leave for work - odejít do práce
legal, illegal.

[ ´li:gl, i´li:gl]

Legal   znamená zákonný, legální. Velmi často se toto přídavné jméno překládá jako právní nebo soudní.
Opak je   illegal.
less, fewer.

[ les, fju:ə]

Obě slova se překládají jako   méně.
Less   je pro nepočitatelná a   fewer   pro počitatelná podstatná jména.
He was very busy this week so he had less free time.
Byl velmi zaneprázdněn tento týden a proto měl méně volného času.
There will be fewer cars on the roads because it is Sunday today.
Na silnicích bude dnes méně aut, protože je neděle.
liar, lawyer, layer.

[ ´laiə, ´lo:jə, ´leiə]

Liar   je lhář,   lawyer   je právník, advokát.   Velice podobná slova ve výslovnosti.
Třetí slovo   layer   znamená vrstva nebo úroveň. .
licence, license.

[ ´laisns, ´laisns]

Licence   je podstatné jméno   oprávnění, povolení, licence.
License   je sloveso dát oprávnění, udělit licenci nebo povolit.
V AmE se píše podstatné jméno   license, tedy s písmenem   "s".
life, live.

[ laif, liv]

Life   je život, množné číslo je   lives.
Live   znamená žít, bydlet. Pokud, ale toto slovo   live   je přídavné jméno, překládá se živý nebo žijící.
V tomto případě je výslovnost   [laiv].
Množné číslo podstatného jména   life   [ laif]   je   lives   [laivz]. Sloveso   live   má ve 3 os.j.č. tvar   lives.
She lives in Berlin.
V tomto případě je výslovnost slovesa   [livz].
lighted, lit

[ ´laitid, lit]

jsou synonyma a používají se pro minulý čas a pro příčestí minulé.
Some streets are very poorly lit.
Některé ulice jsou velmi špatně osvětleny.
light   lighted   lighted
light   lit       lit
lighting, lightning.

[ ´laitin, ´laitnin]

První je   osvětlení,   druhé slovo je   blesk.
like

[ laik]

má mnoho odlišných významů.
Zde se překládá   "jak, jaký nebo jako". What was your holiday like?
Jaká byla vaše dovolená?
Like   se v tomto případě píše na konci otázky.
like

[ laik]

samozřejmě také znamená sloveso   mít rád.
like, unlike.

[ laik, an´laik]

Like   je také podobný, stejný a podle toho vidíme, že   unlike   asi bude znamenat   jiný než, nebo   odlišný od.
litre, litter.

[ li:tə, ´litə]

Litre   je litr,
v AmE je to   liter.
Litter   jsou odpadky, nepořádek nebo sloveso rozházet, poházet (odpadky, věci).
Pozor také na odlišnou výslovnost.
literacy

[ ´litərəsi]

je gramotnost.
Illiteracy   je zápor,   tedy negramotnost.
literally, literary.

[ ´litərəli, ´litərəri]

Tato slova se často nesprávně překládají.
Literally   znamená doslova, skutečně;   slovo   literary   je literární, knižní nebo sečtělý.
little, a little.

[ ´litl, ə ´litl]

Little   je málo a používá se s podstatnými jmény nepočitatelnými. A little   je trochu. Tady bych rád poukázal na neurčtý člen   "a". Bohužel toto jediné písmeno změní celý smysl věty.
She has little time so she cannot do it.
Má málo času a tak to nemůže udělat.
She has a little time so she can do it.
Ona má trochu času a tak to může udělat..
live, stay.

[ liv, stei]

Live   je sloveso bydlet, žít.
Stay   je bydlet přechodně (v hotelu, u někoho).
load, loud.

[ ləud, laud]

První je naložit nebo náklad;   druhé slovo je hlasitý, hlučný.
log in/on, log out/off

[ log in/on, log aut/of]

Log in/on   je přihlásit se, zaregistrovat se (do sítě, počítače).
Log out/off   je odhlásit se.
long, for a long time.

[ lon, fo: ə lon taim]

He didnt´t stay there (for) long.
Nezůstal tam dlouho.   Použijete-li spojení   long time   pak se píše   "for a".
He didn´t stay there for a long time.

Nezůstal tam dlouho.
long, length.

[ lon, lenθ]

To první je dlouhý,   mimochodem je to také sloveso toužit.
To druhé slovo tedy   length   je podstatné jméno délka.
look at, watch, see.

[ luk ət, woč, si:]

Look at   znamená podívat se na něco.
Watch   je sledovat, pozorovat.
See   je vidět.
She looked at the picture.
Podívala se na obraz.
He didn´t see her coming because he was watching the match on television.
Neviděl ji přicházet protože sledoval zápas v televizi.
loose, lose.

[ lu:s, lu:z]

První je přídavné jméno nesvázaný, volný, uvolněný nebo sloveso uvolnit, propustit, a také pustit.
Lose   je ztratit, přijít o něco nebo prohrát.
Sloveso   lose   je nepravidelné.
lose    lost    lost
lorry, truck.

[ ´lori, trak]

Obě slova znamenají náklaďák, kamión.
Lorry   je v BrE.
lovely, likely, lively.

[ ´lavli, ´laikli, ´laivli]

Tato tři slova jsou velmi odlišná a často mylně překládána.
Lovely   je krásný, příjemný, půvabný.
Likely   je přídavné jméno pravděpodobný nebo slibný.
Lively   je živý, rušný, energický a také čilý.
lunch, lounge, launch.

[ lanč, laundž, lo:nč]

Velmi podobná výslovnost a velmi odlišný význam.
Lunch   je oběd, polední jídlo.
Lounge   je společenská místnost v hotelu nebo hala na letišti (většinou před vstupem do letadla).
Lounge   je také sloveso posedávat, nebo sedět a odpočívat.
Launch,   ale znamená spustit, zahájit, odstartovat nebo vypustit, vystřelit (raketu, sondu).
Launch   může být také podstatné jméno odstartování, zahájení a také spuštění.
lure, rule.

[ luə, ru:l]

Lure   znamená lákat, vábit, přilákat nebo podstatné jméno návnada, vábení.
Rule   je pravidlo, zásada, nařízení, nebo směrnice.
Rule   může být i sloveso vládnout, panovat.
lying

[ ´laiin]

má v některých větách odlišný význam.
There was an injured man lying on the ground.
Zraněný muž ležel na zemi.
I know they were lying.
Já vím, že lhali.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner