Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
mail, post.

[ meil, pəust]

Překládají se stejně a mají stejný význam. Sloveso znamená poslat a podstatné jméno je pošta.
Některé slovníky uvádějí, že pošta (dopisy) se v BrE řekne   post   a v AmE   mail. Samozřejmě výraz   email   se používá stejně.
major, mayor.

[ ´meidžə, meə]

První slovo je hlavní, důležitý nebo významný a také   major (důstojník).
Mayor   je starosta.
make, do.

[ meik, du:]

Make   je připravit, udělat nebo vytvořit.
Do   má obecnější význam, je to dělat, činit.
Tato slovesa se používají s mnoha podstatnými jmény nebo činnostmi, ale nejsou zde jasně určená pravidla. To znamená, že například se používá sloveso   do   se slovy   work, job, damage, business, washing up, gardening, shopping, cooking, cleaning.
Se slovesem   make   se naopak používají slova   sure, a mistake, progress, money, a trip, love, plans, tea, coffee, lunch, dinner apod.
She is making lunch, just now.
Právě připravuje (vaří) oběd.
He does all the cooking every weekend
On vaří každý víkend..
make, force.

[ meik, fo:s]

Tato dvě slova se také překládají jako přinutit, přimět nebo donutit.
The coming deadline made me work harder.
Blížící se termín mě přiměl pracovat usilovněji.
Slovo   force   je důraznější a může znamenat přinutit, přimět nebo vynutit si.
manufacture

[ ´mænjufækčə]

je sloveso vyrobit, zhotovit, zpracovat a také to může být podstatné jméno výroba nebo zhotovení. Dnes se už toto slovo nepoužívá k označení ruční výroby; odvozeno od   manu factum.
many, money.

[ ´meni, mani]

Při překladu se nevyskytují takové chyby jako ve výslovnosti. Many   je mnoho, hodně (počitatelná podstatná jména).
Samozřejmě   money   jsou peníze.
marmalade, jam.

[ ´ma:məleid, džæm]

Marmalade   je marmeláda a dělá se pouze z pomerančů, citronů, grepů.
Jam   znamená džem nebo marmeládu z jakéhokoli ovoce kromě citrusů.
Slovo   marmalade   pochází z portugalského   marmelada.
marry, married.

[ ´mæri, ´mærid]

Marry   je sloveso oženit se, vdát se, oddat se.
Married   je přídavné jméno ženatý nebo vdaná.
Get married   je spojení, které znamená   oženit se, vdát se, oddat se.
She got married on Saturday.
Vdala se v sobotu.
marry, merry.

[ ´mæri, ´meri]

Marry   znamená oženit se, vdát se, oddat se.
Merry   znamená veselý nebo radostný.   Merry Christmas.
maxim, maximum.

[ ´mæksim, ´mæksiməm]

Maxim   je rčení.
To druhé slovo znamená maximum, maximální nebo největší.
may, must not.

[ mei, mast not]

May   je smět.
May I come in?
Smím vstoupit?
Možná trochu nelogicky se používá   must not   jako zápor slovesa   may. Když si uvědomíme, že   must   v kladné větě znamená muset tak je to docela matoucí.
I mustn´t forget to call them.
Nesmím jim zapomenout zatelefonovat.
To, ale ještě není všechno:
may   totiž asi aby to bylo ještě přehlednější znamená snad, možná nebo asi. V tomto případě je správný zápor   may not, což česky znamená možná ne.
He may come   znamená   "On možná příjde"   nebo   "Smí přijít".
She must not come.
Ona nesmí přijít.
He may not come.
On možná nepříjde.
I mean, I think.

[ ai mi:n, ai θink]

I think   znamená myslím.
I mean   je miním, myslím tím, chci říci.
meal

[ mi:l]

Meal   je jídlo nebo pokrm. Může to být snídaně, oběd, večeře, ale nemůže to být jídlo zakoupené v obchodě. V takovém případě se použije food.
meat, meet.

[ mi:t, mi:t]

Stejná výslovnost. První je maso, to druhé znamená potkat se, setkat se, seznámit se.
media, medium.

[ ´mi:diə, ´mi:diəm]

Media   jsou média (televize, noviny). Jednotné číslo je   medium.
mercy, mercenary.

[ ´mə:si, ´mə:sinəri]

Mercy   je slitování, milost nebo soucit.
Mercenary   pravděpodobně nebude mít nic společného se soucitem, protože to znamená žoldnéř nebo námezdný voják.
metro.

[ ´metrəu]

I když slovo   metro   se používá   v mnoha městech a znamená podzemní dráhu je lepší použít   v Británii slovo   tube   nebo   underground   a   v USA slovo   subway.
milliard, billion.

[ ´milia:d, ´biliən]

Billion   je miliarda v BrE a také v AmE. Některé slovníky uvádějí, že   billion   je v BrE bilion (číslo jedna po které následuje dvanáct nul).
Je to pravda, ale je to zastaralé používání. V současnosti se v publikacích, knihách nebo časopisech používá   billion   a znamená i v BrE číslo, které se skládá z jedničky, po které následuje devět nul.
Některé slovníky dokonce už ani neuvádějí výraz   milliard   protože se nepoužívá.
Slovo   milliard   pochází z francouzského   miliart.
minute

[ ´minit]

je zajisté minuta, to přece zná každý. Just a minute   znamená   počkejte nebo   moment.
Minute   [mai´nju:t]   může také znamenat drobný, nepatrný, nicotný nebo maličký.
mobile

[ ´məubail]

je samozřejmě mobil.
Může to být přídavné jméno pohyblivý, mobilní nebo pojízdný.
Výslovnost se liší:
BrE    [´məubail]
AmE  [´moubi:l]
Mimochodem v AmE se pro mobilní telefon používá výraz   cellular phone nebo   cellphone.
moon, month.

[ mu:n, manθ]

To prvvní slovo je měsíc jako vesmírné těleso.
To druhé je měsíc jako součást roku.
morning, moaning.

[ ´mo:nin, mounin]

Morning   je ráno, dopoledne.
Moaning   se odvozuje od slova   moan   a znamená sténání nebo nářek.
morning, mourning.

[ ´mo:nin, mo:nin]

Stejná výslovnost, ale   morning   je ráno nebo dopoledne, ale   mourning   znamená smutek.
MP, MEP.

[ em pi:, em i: pi:]

MP   je   Member of Parliament
MEP   je   Member of the European Parliament
much, many, more.

[ mač, ´meni, mo:]

Much   se používá s nepočitatelnými podstatnými jmény.
We haven´t got much time.
Nemáme moc času.
Many se používá s počitatelnými podstatnými jmény.
There are many new houses in our street.
V naší ulici je mnoho nových domů.
Spojení   much more   se vyskytuje ve větách srovnávacích.
This hockey match is much more interesting than the last one.
Tento hokejový zápas je mnohem zajímavější než ten poslední. Také je třeba rozlišit výslovnost slova   match [mæč]   a   much [mač].
must, need not .

[ mast, ni:d not]

Must   znamená muset, ale zápor nemuset je   need not. Samostatné sloveso   need   ve větě oznamovací se překládá jako potřebovat.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner