Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
packet, pocket.

[ ´pækit, ´pokit]

Packet   je balíček, sáček.
Pocket   je kapsa.
paddle, peddle, pedal.

[ ´pædl, ´pedl, ´pedl]

Paddle   znamená pádlo nebo pádlovat.
Peddle   je sloveso, které znamená prodávat, dělat podomního prodejce.
Pedal   je šlapat (do pedálů), jet na kole nebo podstatné jméno pedál.
pardon, excuse (me).

[ ´pa:dn, ik´skju:s mi:]

Pardon   se používá jako slovo   excuse.   Obě slova znamenají odpustit, omluvit, prominout nebo podstatné jméno omluva, prominutí. Pardon   také můžete použít pokud chcete, aby někdo opakoval co řekl, pokud jste to přeslechli.
Pardon   nebo   I beg your pardon   znamená   neslyšel jsem Vás nebo zopakujte to.
particular

[ pə´tikjulə]

je specifický, speciální, konkrétní.
In particular   znamená obzvlášť, zvláště, nebo zejména.
particularly

[ pə´tikjuləli]

je příslovce, u kterého se dělá snad nejvíce chyb při překladu.
Particularly   je zvláště, zejména nebo obzvlášť.
Toto slovo se nemůže překládat jako   částečně, zčásti,   což je asi nejčastější chyba.
partly, partially.

[ ´pa:tli, ´pa:šəli]

Oba výrazy znamenají   částečně, zčásti.
pass, past.

[ pa:s, pa:st]

Pass   je projít, projet, minout, přejít nebo podat.
I was sitting in the café watching people passing by.
Seděl jsem v kavárně a sledoval kolemjdoucí   (people passing by).
Past   znamená mimo jiné   za, přes. She drove past the supermarket and parked by the restaurant.
Jela za (jela kolem) supermarketu
a zaparkovala u restaurace.
Další překlady   past   jsou:   minulý, dřívější nebo podstatné jméno minulost, minulá doba, minulý čas.
pear, pare, per.

[ peə, peə, pə]

Pear   znamená hruška.
Pare   je oloupat, okrájet.
Per   je předložka.
The hotel room costs 1800 czk per night.
Hotelový pokoj stojí 1800 kč za noc.
První dvě slova se vyslovují stejně.
pepper, bell pepper.

[ ´pepə, bel ´pepə]

Pepper   je pepř nebo sladká paprika;   červená, žlutá, zelená.
Není to paprika jako koření.
V AmE se používá   bell pepper.
per cent, percentage.

[ pə´sent, pə´sentidž]

Per cent   z latinského   per centum.
Je možné napsat   percent   nebo   per cent.
The bank charges 18 per cent interest.
Banka účtuje úrok 18 procent.
Percentage   je procento, podíl nebo množství.
personal, personnel.

[ ´pə:sənəl, pə:sə´nel]

Personal   znamená osobní, vlastní nebo soukromý.
Personnel   jsou zaměstnanci, personál.
petrol, gas.

[ ´petrəl, gæs]

Petrol   je benzín.
Gas   znamená benzín v AmE.
phonecard, cardphone.

[ ´fəunka:d, ka:dfəun]

Phonecard   je telefonní karta, ale   cardphone   je telefon na karty.
První část slova je přídavné jméno a ta druhá je vždy podstatné jméno.   Horse race   je proto koňský závod a race horse znamená závodní kůň.
play, game, match.

[ plei, geim, mæč]

Play   znamená hrát si, hrát zápas nebo hrát na nějaký nástroj.
Play   může být také hra (divadelní). Pokud hovoříme o sportovní hře pak se použije   game.
Samozřejmě, můžeme dále rozlišit   computer, card, board, nebo   ball game.
Slovo   match   je zápas nebo utkání. Typická spojení jsou   football, tennis, cricket match .
pleased , glad, pleasant.

[ pli:zd, glæd, ´plezənt]

Pleased   znamená potěšen nebo spokojený.
We were very pleased that the exam was put off untill next week.
Byli jsme velmi potěšeni, že zkouška byla odložena na příští týden.
Pleasant   je příjemný nebo pěkný.
It was pleasant weather yesterday.
Včera bylo příjemné počasí.
Glad   znamená být rád nebo být potěšen. používá se jako slovo   pleased.
I am glad that it is already Friday.
Jsem rád, že už je pátek.
Pokud použijete nějaké sloveso po výrazu   "být potěšen"   je potřeba doplnit   "to".
I am glad to hear that.
Jsem rád, že to slyším.
please,
you are welcome.

[ pli:z, ju: a: ´welkəm]

Please   zajisté každý zná jako prosím, ale je potřeba si uvědomit, že pokud odpovídáme prosím, není zač, rádo se stalo, nemůžeme použít   please,   ale   you are welcome.   Nejčastěji se se slovem please   setkáme v otázkách, nebo žádostech.
Can you help me, please?
Pomůžete mi prosím?
Thank you very much, Jane.
You are welcome, Peter.

Děkuji mnohokrát, Jano.
Prosím, Petře.
p.m., post meridiem.

[ pi: em, pəust mə´ridiəm]

je odpoledne nebo večer.
police, policy.

[ pə´li:s, ´polisi]

Police   jsou policisté nebo policie. V angličtině se vždy používá sloveso v množném čísle:   Police are/were... Policy   je smlouva, dohoda (např: pojistná). Může to být také politika nebo postup.
politician, politics.

[ poli´tišən, ´politiks]

Politician   je politik.
Politics   znamená politika, politické názory.
poor, pour.

[ puə, po:]

Poor   je špatný, chudý nebo nemajetný.
Pour   je lít, nalít, vylít, ale také to může být   sypat, nasypat nebo vysypat.
pound, libra.

[ paund, ´li:brə]

Pound   je libra. Může to být britská měna nebo váhová jednotka. Označení   £   se požívá u měny a označení   lb   se používá u váhy.
1 lb   se čte   [ wan paund].
1 lb = 0,454kg = 16 ounces   (uncí).
Zkratka lb je z latinského slova   libra.
Slovo   Libra   znamená v angličtině znamení   Vah   nebo osoba narozená ve znamení   Vah.
practice, practise.

[ ´præktis, præktis]

To první je podstatné jméno cvičení, zvyk nebo praxe.
Practise   je sloveso   cvičit, zkoušet, procvičovat, trénovat.
pray, prey.

[ prei, prei]

Pray   je modlit se.
Pray   je zastarale nebo knižně   prosím nebo prosit.
Prey   je kořist, oběť.
Prey on   znamená lovit, živit se.
Obě slova se vyslovují stejně.
prefer, rather.

[ pri´fə:, ´ra:ðə]

Prefer   znamená upřednostnit, dávat přednost.
She prefers classical music.
Upřednostňuje vážnou hudbu.
Rather   znamená dost, poněkud nebo spíše.
V některých větách je   rather   podobné slovu prefer.
I would rather have coffee than tea.
Upřednostnil bych (raději bych si dal) kávu než čaj.
I would prefer coffee to tea.
Tato věta se překládá stejně jako  
I would rather.
rather...than
prefer...to
prescription, recipe.

[ pri´skripšən, ´resipi]

Prescription   znamená předepsání léku, předpis.
Recipe   je recept.
price, prize.

[ prais, praiz]

Price   je cena, cenovka.
Prize   je cena v soutěži nebo výhra.
priceless

[ ´praisləs]

znamená neocenitelný, nesmírně cenný nebo nevyčíslitelné hodnoty.
Zajímavá je přípona   -less   u tohoto přídavného jména.
Less   běžně znamená méně nebo bez:   jobless, homeless, moneyless, etc.   Jak vidíme u slova priceless to neplatí.
proud, prideful.

[ praud, praidfəl]

První slovo je hrdý, pyšný a to druhé spíše znamená   příliš pyšný, přezíravý, pohrdavý nebo namyšlený. Můžeme samozřejmě tato přídavná jména zvýraznit pomocí   too   nebo   very.
program, programme.

[ ´prəugræm, ´prəugræm]

Oba výrazy znamenají program, pořad nebo plán.
První slovo je v AmE, a to druhé v BrE. Zajímavé je, že pokud se jedná o počítačový program nebo o programování počítače, pak se jednotně používá slovo   program.
public house.

[ ´pablik haus]

Přeložíme-li toto spojení tak nám vyjde   "veřejný dům",   jenže správně to má být hospoda.
Patrně budete znát zkrácený tvar   pub   [pab].
publican.

[ ´pablikən]

Publican   není člen nějaké politické strany, ale   hospodský.
pudding.

[ ´pudin]

Pudding   má docela hodně významů. Já se pokusím popsat některé z nich, protože v učebnicích se vyskytuje většinou pouze překlad pudink.
Pudding   v BrE je teplý pokrm z rýže, koláče, pečiva a podobně, v kterém je ovoce nebo další sladké přísady.
Pudding   může být dokonce moučník nebo dezert jako zmrzlina.
Pudding   v AmE je obdoba pudinku jak ho známe u nás.
Yorkshire pudding   je pečené těsto, které se skládá z mouky, vajec a mléka. Podává se s masem.
Christmas pudding   je tradiční sladký vánoční desert ve kterém je ovoce.
Pokud náhodou narazíte na výraz   black pudding   tak vězte, že to není pudink, ale   jelito.
pull, push.

[ pul, puš]

Asi každý den můžeme spatřit tato slova na vstupních dveřích.
Push   je tlačit (od sebe).
Pull   je táhnot (k sobě).
put, give.

[ put, giv]

Put   znamená dát položit.
She put the book on the table.
Dala knihu na stůl.
Pokud dáváme někomu něco, tak se musí použít sloveso   give.
He gave her his address.
Dal ji svou adresu.
put off, put on, take off.

[ put of, put on, teik of]

Put off   je odložit, přesunout na později, oddálit.
Take off   je odložit si (kabát).
Put on   znamená   vzít si na sebe nebo obléknout si.
put, putt.

[ put, pat]

Není mnoho slov, které by mělo tak snadnou výslovnost jako sloveso   "put".
Put   má v každém slovníku mnoho překladů; nejčastěji je to položit, dát nebo postavit.
Putt   znamená úder směrem na jamku nebo sloveso hrát směrem na jamku (golf).
puzzle.

[ ´pazəl]

Velmi rozšířená, ale nesprávná výslovnost je   "pucle".
Puzzle   správně   [pazl] znamená hádanka, tajemství, skládačka nebo hlavolam. Může to být také sloveso zmást nebo plést.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner