Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
raider, rider.

[ ´reidə, ´raidə]

Raider   je útočník, lupič nebo nájezdník.
Tomb raider   se vyslovuje   [ tu:m ´reidə]
Rider   je řidič (motorky, kola) nebo jezdec (na koni).
rain, reign.

[ rein, rein]

Rain   je déšť nebo pršet.
Reign   znamená vládnout, panovat nebo podstatné jméno vláda, vládnutí, panování.
Obě slova mají stejnou výslovnost.
raise, rise.

[ reiz, raiz]

Tato slovesa je potřeba rozlišit.   Raise   je přechodné sloveso a tedy musí být spojeno s předmětem.
He raised his hand to answer a question.
Zvedl ruku, aby odpověděl na otázku.
Raise   je zvednout, vyvýšit, zvětšit nebo zvýšit.
The bank raised the interest rate.
Banka zvýšila úrokovou míru.
Rise   znamená zvednout se, zvedat se, stoupat, zvyšovat se, může stát ve větě bez předmětu.
Interest rate rose by 1%.
Úroková míra vzrostla o 1%.
Rise   je také podstatné jméno zvýšení, vzestup, stoupání nebo zvednutí.
raisin, raising.

[ ´reizən, reizin]

Raisin   je rozinka, hrozinka.
Raising   znamená výchova, chov nebo zvyšování a odvozuje se od slovesa   raise   zvýšit, zvětšit.
rationale, rational.

[ ræšə´na:l, ´ræšənəl]

Rationale   jsou důvody pro rozhodnutí, nebo sled činností, postupů, principů na kterých je něco založeno.
Rational   znamená rozumný, uvážený, logický nebo racionální.
raze, race.

[ reiz, reis]

Raze   znamená zničit, zbourat nebo vyhladit (město).
Race   je závod, soutěž nebo sloveso závodit. Také to je rasa, rod, původ.
read read read.

[ ri:d, red, red]

Read   je nepravidelné sloveso. Používá se stejný tvar ve všech časech, ale má odlišnou výslovnost v minulém čase a příčestí minulém.
read, ready.

[ ri:d, ´redi]

První slovo je   číst a to druhé je přídavné jméno   připravený, hotový, nachystaný .
realize

[ ´riəlaiz]

se také může překládat jako realizovat, uskutečnit, ale téměř vždy v učebnicích sloveso   realize   znamená uvědomit si nebo pochopit.
real, really.

[ riəl, ´riəli]

Real   je skutečný, opravdový, pravý.
Really   je příslovce skutečně, opravdu.
That detective story is really good.
Ta detektivka je opravdu dobrá.
V AmE se také můžete setkat s výrazem   real good.
rear, rare.

[ riər, reər]

Rear   je zadní část, záď nebo zadní. Může to být také sloveso vychovávat, starat se, pěstovat.
Rare   znamená vzácný, neobvyklý nebo nevyskytující se často.
reason, reasonable, reasoning.

[ ´ri:zən, ´ri:zənəbəl, ´ri:zənin]

Reason   znamená důvod, příčína nebo sloveso vyvodit závěr, uvažovat.
Reasonable   je rozumný, uvážlivý a také přiměřený.
Reasoning   je úvaha, dedukce.
recognize, distinguish.

[ ´rekəgnai, di´stingwiš]

Recognize   je poznat, rozpoznat nebo připustit, pochopit.
She didn´t recognize me after so many years.
Nepoznala mě po tolika letech.
Distinguish   znamená rozlišit, rozeznat nebo poznat rozdíl.
It is sometimes not easy for jury to distinguish right from wrong.
Někdy není pro porotu jednoduché rozeznat dobré od špatného.
record, record.

[ ´reko:d, ri´ko:d]

Toto slovo se jako podstatné jméno vyslovuje   [´reko:d], ale jako sloveso [ ri´ko:d].
Every person should have access to medical records   [´reko:dz].
Každá osoba by měla mít přístup ke zdravotním záznamům.
The album was recorded   [ ri´ko:did]   last summer.
To album bylo nahráno minulé léto.
regularly.

[ ´regjuləli]

Tady jsem chtěl hlavně poukázat na výslovnost.
Regularly   je pravidelně.
reliable, responsible.

[ ri´laiəbəl, ri´sponsibl]

Reliable   znamená spolehlivý.
Responsible   je zodpovědný nebo mající odpovědnost.
To be responsible...
Být zodpovědný...
relief, relieve, relive.

[ ri´li:f, ri´li:v, ri:´liv]

Relief   je úleva, uvolnění, výpomoc.
Relieve   znamená ulehčit, zmírnit, utišit.
Relive   je znovu prožít nebo znovu si představit, vzpomenout.
rely, depend.

[ ri´lai, di´pend]

Někdy se tato slova překládají stejně, ale můžeme je snadno odlišit.
Rely on   je spoléhat se na něco / někoho.
Depend on   znamená záviset, záležet na.
rely, really.

[ ri´lai, ´riəli]

Zde, samozřejmě,   rely   je spoléhat se a   really   znamená   opravdu, skutečně.
remain, remind.

[ ri´mein, ri´maind]

Zde jsou dvě slova, kde se často chybuje při překladu anebo ve výslovnosti.
Remain   je zůstat, přetrvat nebo setrvat.
Remains   v množném čísle znamená historické památky, pozůstatky, zbytky nebo ostatky.
Remind   je připomenout, upozornit.
remember, forget.

[ ri´membə, fə´get]

Remember   je vzpomenout si, zapamatovat si a forget znamená zapomenout.
Obě slovesa popisují stejnou situaci jiným způsobem.
She didn´t remember to bring the book.
Ona zapoměla (tedy nezapamatovala si) přinést tu knihu. She forgot to bring the book.
Zapoměla přinést tu knihu.
repair, mend.

[ ri´peə, mend]

Oba výrazy znamenají opravit, spravit , dát do pořádku.
Repair   narozdíl od   mend   může být také podstatné jméno oprava, náprava.
rescue, save, survive.

[ ´reskju:, seiv, sə´vaiv]

Rescue   je zachránit, osvobodit, nebo záchrana, pomoc.
Save   se překládá jako zachránit, pomoci, ale na rozdíl od   rescue  také znamená šetřit nebo spořit.
Survive   znamená přežít, přečkat nebo zůstat naživu.
rest

[ rest]

znamená v české větě nějaké nevyřízené povinnosti třeba v práci nebo ve škole.
Rest   je v anglické větě   zbytek, zůstatek, odpočinek nebo sloveso odpočívat.
resumé, resume.

[ ´rezjumei, ri´zju:m]

Resumé   je v AmE životopis, resumé, shrnutí.
V BrE se upřednostňuje výraz   curriculum vitae   [kərikjuləm vi:tai]. Resume   znamená pokračovat, znovu začít nebo znovu získat. Povšiměte si odlišné výslovnosti.
rice, rise.

[ rais, raiz]

Tato slova mají odlišnou výslovnost; rice   je rýže,   rise   viz.   raise.
rock´n´roll.

[ rok ən ´rəul]

Rock´n´roll   má dva apostrofy. Za každé vynechané písmeno jeden apostrof.
rock and roll = rock´n´roll
fish and chips = fish´n´chips
row, row.

[ rəu, rau]

Row   je řada.
They are sitting in the front row   [ rəu].
Sedí v přední řadě.
They had another family row   [ rau].
Měli další rodinnou hádku.
Row   je také sloveso veslovat. V tomto případě se   row   vyslovuje   [ rəu].
RSVP

[ a: es vi: pi:]

z francouzského   répondez s´il vous plait   a znamená odpovězte prosím nebo odepište prosím.
Zajímavé je že v současnosti používají ve Francii spíše výraz   prière de répondre.
rule, role.

[ ru:l, rəul]

První slovo je pravidlo, nařízení nebo sloveso vládnout, panovat, převládat.
Role   je postavení, poslání nebo role ve filmu.
runaway, runway.

[ ´ranəwei, ´ranwei]

Runaway   je uprchlík, utečenec nebo přídavné jméno nekontrolovatelný, nezadržitelný.
Runway   je rozjezdová nebo přistávací dráha, ranvej.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner