Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
safe, save.

[ seif, seiv]

Safe   je bezpečný, zajištěný, bez rizika a také podstatné jméno sejf nebo trezor.
Save   znamená šetřit, spořit, zachránit a pomoci.
sale, sell.

[ seil, sel]

Sale   znamená prodej, ale stejné slovo se také používá pro výprodej nebo doprodej za sníženou cenu.
Sell   je sloveso prodávat.
same, some.

[ seim, sam]

Same   je stejný, totožný nebo shodný.
Some   je nějaký, některý a používá se v oznamovací větě i otázce.   Some   také může být několik nebo trochu.
Saturday, Sunday.

[´sætədi,-dei;
   ´sandi, -dei]

Celkem běžně se chybuje při určení dnů v týdnu. Asi nejčastěji se to týká "Saturday"   soboty a   "Sunday" neděle.
Je třeba si určit mnemotechnickou pomůcku. Dny v týdnu se píší vždy velkými písmeny podobně jako měsíce. Kalendáře běžně začínají nedělí, ale není to pravidlo.
Saturday, Sunday, Monday
pochází ze staroanglického dne   Saturnu, Slunce a Měsíce. Pokud připustíme, že první den v týdnu je neděle, pak jako pomůcka může být: Východem slunce   "Sun, Sunday"   začíná nový týden.
say, see.

[ sei, si:]

Say   je říci.
See   znamená vidět.
say, tell.

[ sei, tel]

Obě slovesa znamenají říci, ale použití musíme rozlišit.
Say   je říci, sdělit.
She said nothing about it.
Nic o tom neřekla.
Say   se také vyskytuje v přímé a nepřímé řeči.
She told us about the new film.
Vyprávěla nám o tom novém filmu.
V této větě nemůže být   say, protože když někomu něco říkáme, a   ta osoba se vyskytuje přímo za slovesem, pak je třeba použít   tell.
sea, see.

[ si:, si:]

Zde je stejná výslovnost. Sea   je moře a   see   znamená vidět.
search, look for.

[ sə:č, luk fo:]

Search   znamená prohledat nebo prozkoumat.
Search for   je hledat.
V učebnicích angličtiny se setkáte více s frázovým slovesem   look for   což znamená hledat. Sloveso  find   je najít.
second, the other.

[ ´sekənd, ði ´aðə]

Second   je druhý nebo   vteřina, sekunda.
The other   je druhý a znamená jiný další. Toto druhé slovo nemá nic společného s pořadím.
seek, search.

[ si:k, sə:č]

Tato slovesa jsou synonyma.
I must seek the right information for my essay.
Musím vyhledat správné informace pro moji písemnou práci.
I must search for the right information for my essay.
Ne vždy, ale často se používá předložka   for   se slovesem   search.
self-confident,
self-conscious.

[ self-´konfidənt,
self-´konšəs]

Self-confident   je sebevědomý nebo sebejistý.
Self-conscious   znamená nesmělý, rozpačitý.
sensible, sensitive.

[ ´sensibl, ´sensitiv]

Slovo   sensible  je rozumný, praktický, moudrý nebo vnímavý. Sensitive   také může být vnímavý, ale spíše to znamená   citlivý.
serial, series.

[ ´siəriəl, ´siəri:z]

Serial   je příběh vysílaný v televizi nebo rádiu, nebo je publikován v časopise nebo novinách, kdy děj jednotlivých dílů na sebe navazuje. Series   je řada nebo série programů na určité téma v televizi nebo rádiu, ale děj není plynulý ani na sebe nenavazuje.
sew, sow.

[ səu, səu]

Málokdy se stane, že jsou slova tak nepřehledná a taktéž podobná v češtině.
Sew   totiž znamená šít a slovo sow   je sít. Obě slova mají shodnou výslovnost.
sew   sewed   sewn
sow   sowed   sown
sheep, ship.

[ ši:p, šip]

Všiměte si přízvuku;   první slovo je ovce to druhé loď.
Sheep   je pomnožné, tedy správně je   sheep is,   ale také   sheep are.
sheet, shit.

[ ši:t, šit]

Zde je také celkem důležitý přízvuk. Sheet   je arch, list možná, že jste se setkali s výrazy   spreadsheet   nebo balance sheet.
Table 1 is on a seperate sheet of paper.
Tabulka 1 je na samostatném papíře.
Sheet   může být i prostěradlo, potah. Zde je nezbytný správný přízvuk jinak může vzniknout ne zrovna příjemná situace.
Shit   je totiž hovno nebo kravina.
Shit!   znamená   "do prdele".
shirt, skirt.

[ šə:t, skə:t]

První slovo je košile, to druhé je sukně.
shoot, shout.

[ šu:t, šaut]

Shoot   znamená střílet, vystřelit nebo zastřelit.
Shout   je křičet, zavolat, zařvat a může to být i podstatné jméno křik nebo výkřik.
short notice.

[ šo:t ´nəutis]

At short notice   neznamená během krátké zprávy, ale je to   nečekaně nebo náhle.
Their holiday was cancelled at short notice, unfortunately.
Bohužel jejich dovolená byla nečekaně zrušena.
shortage

[ ´šo:tidž]

je nedostatek.
side, site.

[ said, sait]

Side   je strana nebo stránka. Pokud hovoříme o stránce nebo prostoru na internetu pak správný výraz je   site, tedy   website   nebo   web site.
Web page
  je jednotlivá stránka daného   websitu.
Site   je také místo, lokalita nebo prostor.
sightseeing

[ ´sait si:in]

znamená prohlížení památek, mohou to být také zajímavá turistická místa, která nemusí mít nic společného s historií nebo památkami.
Není to sloveso, avšak podstatné jméno a proto pokud chceme říci   "jít na okružní cestu"   nebo   "prohlížet památky"   je potřeba použít sloveso   do nebo   go.
silicon

[ ´silikən]

je křemík.
since

[ sins]

má nejčastější použití v předpřítomném čase.
He has lived in London since 2002.
Bydlí v Londýně od roku 2002.
Since   se také vyskytuje v minulém čase a může to být dokonce i spojka jelikož nebo   protože.
ski, sky.

[ ski:, ska:i]

Ski   je lyže nebo lyžovat, množné číslo je   skis.
Sky   znamená obloha, nebe.
so, such, such a/an.

[ səu, sač, sač ə/ən]

Pokud se tato slova vyskytují před přídavnými jmény, tak pravidla jsou: -so   je před přídavným jménem stojícím samostatně.
So easy...It is so easy.
Tak snadné...Je to tak snadné.
-such   je před přídavným jménem, po kterém následuje nepočitatelné podstatné jméno.
Such easy homework.
Takový jednochý domácí úkol.
-such a/an   je před přídavným jménem, po kterém následuje počitatelné podstatné jméno.
Such an easy answer.
Taková snadná odpověď.
soap, soup.

[ səup, su:p]

První je mýdlo to druhé polévka. Pozor na výslovnost.   Soap se vyslovuje [səup].
social.

[ ´səušəl]

I když   social   je sociální, chtěl bych připomenout, že nejčastější výskyt
a překlad je   společenský nebo   přátelský.
somebody, anybody, nobody

[ ´sambədi, ´enibədi, ´nəubədi]

mají v angličtině jednotné číslo. Nobody is coming.
Nikdo nepřijde.
Nepoužívá se sloveso   "are".
sometime, sometimes.

[ ´samtaim, ´samtaimz]

Sometime   nebo také
at some time může být někdy v budoucnosti nebo minulosti, ale nevíme to přesně.
This bridge was built sometime before the war.
Tento most byl postaven někdy před válkou.
Sometimes   znamená někdy,
ve smyslu   občas, opakovaně.
soon, son.

[ su:n, san]

Soon   znamená brzy.
Son   je samozřejmě syn.
space, spice.

[ speis, spais]

Podstatné jméno   space   znamená prostor, místo nebo vesmír.
Spice   je koření, množné číslo je   spices.   Také to může být sloveso   okořenit, ochutit.
speak, talk.

[ spi:k, to:k]

Obě slovesa se používají stejně a znamenají hovořit nebo mluvit.
V některých větách se upřednostňuje   speak.
Do you speak Russian?
Hovoříte rusky?
staff, stuff.

[ sta:f, staf]

Staff   jsou zaměstnanci, personál nebo pracovníci.
Stuff   jsou věci, materiál nebo krámy (různé věci).
star, stare.

[ sta:, steə]

První slovo znamená hvězda nebo hrát hlavní roli.
Sloveso   stare   je dívat se upřeně, zírat, civět.
state, country.

[ steit, ´kantri]

State   je vláda nebo   politické seskupení země.
Může to být země, stát:
Member state of European Union.
Členský stát Evropské Unie.
State   je také součást některých zemí:   United States.
Country   je stát, země, která je politicky a zeměpisně oddělena nebo ohraničena.
stationary, stationery.

[ ´steišənəri, ´steišənəri]

Stationary   znamená nehybný, stojící, neměnný.
Stationery   jsou psací nebo kancelářské potřeby.
Stejná výslovnost.
steal, rob, burgle.

[ sti:l, rob, ´bə:gəl]

Angličtina má neuvěřitelné množství výrazů pro sloveso krást.
Mezi časté patří:
steal   což je krást, ukrást (něco);
rob   je oloupit, okrást, ošidit;
burgle  znamená vloupat se, vyloupit.
steel, steal.

[ sti:l, sti:l]

Stejná výslovnost, ale to první je   ocel a druhé slovo je   krást.
stranger, foreigner.

[ ´streindžə, ´forinə]

Stranger je neznámý člověk, cizinec. I don´t know this area, I am a stranger here.
Neznám tuto oblast, jsem zde cizinec (odjinud).
Foreigner   je cizinec, příslušník jiného státu.
Many foreigners visit Prague every year.
Každý rok navštěvuje Prahu mnoho cizinců.
stress

[ stres]

patrně každý občas pocítí. Je třeba zmínit, že   stress   je také   dát přízvuk, zdůraznit nebo podstatné jméno důraz.
strip, stripe.

[ strip, straip]

Strip   znamená pruh, proužek. Je to také sloveso svléknout, obnažit, odkrýt nebo odmontovat.
Stripe   je pruh nebo proužek.
It is a nice striped material.
Je to pěkná pruhovaná látka.
suite, sweet, sweat.

[ swi:t, swi:t, swet]

Suite   je apartmá většinou v hotelu, může to být i politická   suita, tedy doprovod.
Sweet   znamená sladký.
Sweat   je potit se nebo pot.
Povšiměte si, že první dvě slova se čtou stejně.
suit, suite.

[ siu:t, swi:t]

Suit   znamená vyhovovat, hodit se, být vhodný, slušet nebo to může být podstatné jméno oblek.
Suite   bylo zmíněno výše a je to apartmá. Zde vidíme jak odlišná je výslovnost u téměř shodných slov.
sun, son.

[ san, san]

Stejná výslovnost.   První slovo je slunce a to druhé   syn.
super, supper.

[ ´su:pə, ´sapə]

Super   je vynikající, fantastický, super.
Supper   je večeře nebo jídlo které se jí po večeři, tedy později. Večeře je běžně   dinner,   ale pozdní jídlo je supper.
survey, survive.

[ ´sə:vei, sə´vaiv]

Survey   je průzkum, anketa nebo to může být sloveso posoudit, dělat průzkum, dotazovat se.
Survive   je zůstat naživu, přežít.
sympathetic

[ simpə´θetik]

znamená nejčastěji soucitný, nakloněný, chápající.
Obvykle se nesprávně překládá jako sympatický.
sympathy

[ ´simpəθi]

je soucit, pochopení, sympatie.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner