Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
takeover, overtake.

[ ´teik əuvə, əuvə´teik]

Takeover   znamená převzetí, získání kontroly, převrat nebo uchopení moci (ve firmě apod).
Overtake   je předhonit, předstihnout, předčít.
taught, thought.

[ to:t, θo:t]

Teach   je vyučovat nebo učit a minulý čas je   taught.
Think   je myslet a minulý tvar slovesa je   thought.
Podstatné jméno   thought   je myšlenka nebo nápad.
tear, tear.

[ teə, tiə]

Tear   může být nepravidelné sloveso trhat (se), roztrhnout (se) nebo podstatné jméno slza   [ tiə].   Všiměte si ale, že přestože se jedná o stejné slovo výslovnost je odlišná.
terrible, terrific.

[ ´teribl, tə´rifik]

Přídavné jméno   terrific   je v nejednom slovníku přeloženo jako hrozný, děsivý nebo příšerný.
Je pravda, že původní význam takový byl, ale   terrific   naopak v dnešní době znamená skvělý, úžasný, ohromný, fantastický.
Terrible   je strašný, hrozný, děsivý nebo mizerný.
than, then.

[ ðæn, ðen]

Záměna těchto dvou slov je celkem běžná   a chyba se snadno přehlédne.
Than   znamená   "než"   a používá se ve větách srovnávacích.
Czech hockey team play better than Canadian team.
Český hokejový tým hraje lépe než kanadský.
Then   je tehdy, v té době, tenkrát a používá se nakonci věty.
Many things have changed since then.
Mnoho věcí se změnilo od té doby.
Then   je také potom nebo pak, jenže se v tomto významu vyskytuje častěji na začátku věty (vedlejší).
We will have some coffee and then we can finish it.
Dáme si kávu a potom to můžeme dokončit.
that that.

[ ðæt, ðæt]

Někdy se ve větách vyskytuje   that   dvakrát za sebou.
První   that   je spojka   "že" druhé   that   je ukazovací zájmeno   "ten, to, tamta, tamto".
They all assured me that that would be all right.
Všichni mě ubezpečili, že to bude v pořádku.
that, those.

[ ðæt, ðəuz]

Obě zájmena se vztahují k něčemu co je od nás vzdálenější nebo dále.
That   je tamten, tamta, to, tamto.
Those   je množné číslo tamty nebo tamti.
the, the.

[ ðə, ði:]

Člen určitý   (definite article)   má jeden tvar, ale dvojí výslovnost:
[ðə] se používá před slovy, které začínají na souhlásku (the house, the book, the new car, the lesson).
[ði:] se používá před slovy začínající na samohlásku (the elephant, the office, the old car).
Musíme si také uvědomit výslovnost následujícího písmene.
Hour   se vyslovuje [auə], proto použijeme [ði:]   hour.
Podobně   young   začíná na vyslovovanou souhlásku [jang], proto je speávně [ðə] young man.
theatre, theater.

[ ´θiətə, ´θiətər]

První slovo je v BrE a druhé v AmE.
thick, sick.

[ θik, sik]

Důležitá je správná výslovnost   "th", aby nedošlo k záměně.
Thick   (používá se jen u věcí) znamená tlustý, silný nebo hustý .
Sick   je nemocný, ale pokud je někomu špatně, tak může říci
  "I am sick".
thin, sin.

[ θin, sin]

Stejná situace ve výslovnosti jako u předešlého příkladu.
Thin   je tenký, slabý, řídký.
Thin   ve spojení s osobou znamená hubený nebo štíhlý.
Sin   je hřích, prohřešek nebo sloveso hřešit.
this, these.

[ ðis, ði:z]

Tato dvě ukazovací zájmena popisují věci, které jsou k nám blíže nebo blízko.
This   je tento, tato, toto.
Množné číslo   these   znamená tito nebo tyto.
though, thought.

[ ðəu, θo:t]

Though   je ačkoli, i když, nebo třebaže.
Thought   je myšlenka, mysl nebo nápad.
Thought   je také minulý čas slovesa   think.
thorough, throw, through.

[ ´θarə, θrou, θru:]

Thorough   znamená pečlivý, úplný, důkladný, nebo naprostý.
Throw   je hodit, mrštit nebo podstatné jméno hod, vrh.
Through   je předložka skrz, přes, napříč.
Thursday, Tuesday.

[ ´θə:zdi, -dei, ´tju:zdi, -dei]

Thursday   je čtvrtek a Tuesday úterý. Stejně jako měsíce tak i dny v týdnu se píší velkými písmeny.
tired, tiring.

[ taiəd, ´taiərin]

První slovo je unavený a druhé je únavný, vyčerpávající
She said she was very tired.
Řekla, že je velmi unavená.
That was a very tiring job.
Byla to velmi únavná práce.
tomato, potato.

[ tə´ma:təu, pə´teitəu]

Výslovnost   tomato   je v AmE   [tə´meitou].
Mimochodem množné číslo přibírá   -es; tomatoes, potatoes.
too, too.

[ tu:, tu:]

Too   před přídavným jménem znamená příliš.
It was too cold last winter.
Bylo příliš chladno minulou zimu. Pokud se vyskytne   too   na konci věty, znamená to   také, též.
It is my pleasure to meet you, too.
Je také mým potěšením, že jsem se s Vámi seznámil.
traveller, traveler.

[ trævələ]

Traveller   je cestovatel, cestující nebo turista.
Druhý výraz se používá v AmE.
truck, track.

[ trak, træk]

Truck   je nákladní auto. Tento výraz se nejvíce používá v AmE.
Lorry   je britský výraz pro náklaďák.
Track   je cesta, stezka, koleje, stopa.
Track   může být také sloveso sledovat nebo stopovat.
true, truth , truthful.

[ tru:, tru:θ, ´tru:θfəl]

True   je skutečný, pravdivý, opravdový nebo podstatné jméno pravda.
Truth   je skutečnost, pravda nebo fakt.
Truthful   znamená pravdomluvný, čestný.
trustful, trustworthy.

[ ´trastfəl, ´trast wə:ði]

Podobná přesto významově odlišná přídavná jména.
Trustful   je důvěřivý, avšak   trustworthy   znamená spolehlivý, důvěryhodný.
tyre, tire.

[ taiə, ´taiər]

Oba výrazy znamenají pneumatika: tyre   je v BrE,   tire   v AmE.

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner