Tato kniha je pouze v elektronické podobě.
Přestože zde nejsou číslovány strany, z důvodu rolovacího obsahu, jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá 120 stranám knihy v papírové podobě, velikosti A5.

Skype2.jpg

PŘEDMLUVA


Jako lektor jsem svými studenty mnohokrát tázán na to, jakou jazykovou zkoušku bych doporučil. Nejznámější jsou: státní zkouška, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a také Cambridge Certificate. Každá z nich je docela náročná a těžko říci zda mezinárodní zkouška je lepší než státní, anebo naopak. Vše je to o znalostech a mít potvrzení o tom, že jste uspěli může být výhodou pokud, budete žádat o nové zaměstnání nebo se budete zajímat o lepší pozici ve vašem stávajícím.

TOEFL je zkouška z americké angličtiny, kterou nejčastěji skládají zájemci o studium na univerzitách v USA, a samozřejmě je také velmi dobrým potvrzením vašich znalostí. Jedinou nevýhodou je omezená dvouletá platnost certifikátu. Pokud se chcete ucházet o studium v USA a Vaše vybraná univerzita vyžaduje tuto zkoušku, pak nesmí být starší dvou let. Státní zkoušky jsou samozřejmě velmi rozšířené a mnozí je berou jako nejvěrohodnější. Největší výběr mezinárodních zkoušek různých úrovní, které se nazývají Cambridge Certificate, nabízí British Council (Britská rada).

Tato kniha má pomoci objasnit časté potíže, se kterými se setkáte nebo jste se již setkali při studiu. Zaměření je na výslovnost a porovnání slov, ve kterých se nejčastěji chybuje. Jako výchozí je použita britská angličtina BrE a tam, kde je použita americká angličtina, je označení AmE.

V průběhu psaní jsem strávil spoustu času doplňováním, škrtáním nebo přepisováním a někdy bylo obtížné rozhodnout, která slova jsou nejvhodnější k porovnání a na která je třeba se zaměřit. Jednotlivá hesla nemají úplný výčet významů v českém jazyce, ale spíše ty překlady, které jsou nejvíce používané. Pravda, někdo může říci, že výběr je místy více subjektivní, a proto je lepší také současně použít slovník.

Kniha není určena pro začátečníky, jelikož zde není vysvětlena gramatika ani probírány časy, přesto i někdo, kdo začíná se studiem jazyka zde může najít mnoho užitečného. Veškerou slovní zásobu v této knize by měl znát téměř každý mírně až středně pokročilý student angličtiny. Učebnice takovéto úrovně jsou označovány jako pre-intermediate, intermediate nebo upper-intermediate. Toto označení záleží samozřejmě na daném nakladetelství. Záměrně neuvádím jména učebnic nebo nakladetelství, protože bych nechtěl upřednostnit nebo znevýhodnit žádnou publikaci.

Výběr knih je velmi osobní volba. Pokud někdo má angličtinu jako studijní předmět, většinou si jednotlivec nemůže sám vybrat, ale musí se podřídit kolektivu. Pokud máte možnost volby, tak nelze jednoznačně upřednostnit českou anebo anglickou učebnici, každá má své přednosti. Někdo má raději českou, protože si může snadno sám studovat gramatiku nebo porovnávat česko-anglické překlady, na druhé straně si někdo jiný vybere anglickou, kde sice není vysvětlení v češtině, ale může se setkat s odlišnou slovní zásobou a jinými druhy cvičení. Použijete-li ke studiu jakoukoli knihu, tak dobrá zpráva je, že gramatika je vždy stejná. Je dokonce lepší používat více než jednu učebnici, pokud nejste úplní začátečníci. Rozsah a hloubka probírané gramatiky se v každé knize může podstatně lišit a také máte možnost porovnat slovní zásobu, což určitě není na škodu.

Nejdůležitější je mít trpělivost, naučit se používat knihy a mít systém v učení, protože spoustu času je třeba věnovat studiu samostatně a ne pouze ve škole nebo v kurzu.Přestože jsem nechtěl jmenovat žádnou učebnici, dovolil bych si alespoň zmínit tuto zajímavou četbu.

Tyto knihy jsou v angličtině a není mi známo, zda byly vydány česky.

Aitchison, James. Guide to Written English. Cassell, 1994.
Bryson, Bill. Mother Tongue. Penguin, 1991.
Bryson, Bill. Troublesome Words. Penguin, 1984.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, second edition. Cambridge. University Press, 2003.
Cullen, Kay. Guide to Effective Grammar. Chambers, 1999.
King, Graham. Good Writing. Collins, 2000.
Trask, R. L. Guide to Punctuation. Penguin, 1997.


Toto jsou knihy psané česky s anglickými překlady.

Rejtharová, Vlasta. Letter Writing. Academia, 1996.
Matušú, Petra; Koktavá, Petra. Obchodní korespondence v angličtině. Computer Press, 2001.

Skype2.jpg

ÚVOD


Je zvláštní, že spousta lidí tvrdí, jak je angličtina jednoduchá, ale obtížnost se nedá posoudit podle počtu pádů nebo dokonce podle skloňování sloves. Stěží si ten, kdo studuje francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, dokáže představit takovou odlišnost psané a mluvené angličtiny. Ten, kdo hovoří anglicky, jako by se musel učit nový jazyk, pokud si chce něco přečíst a naopak bez důkladné znalosti a studia se velmi obtížně zjištuje správná výslovnost psaného textu. Je snad nutné, aby člověk každé jednotlivé slovo vyslovil a přečetl desetkrát, padesátkrát nebo stokrát, aby mohl říci, že ovládá výslovnost? Nebo je snad používání gramatických časů, popřípadě slovní zásoby, snadné? Je správné říci, že člověk hovoří anglicky, když má slovní zásobu 500, 1000 nebo 3000 slov?

Je nutné anebo má význam se bránit vlivu angličtiny na český jazyk? Procházejí snad i jiné světové jazyky obdobím stále většího používání anglických nebo amerických výrazů? Je nutné se tomu bránit anebo má člověk podlehnout a naučit se anglicky?

I přes tak velký vliv a prostupování anglických výrazů do jiných jazyků se podívejme na jejich počátek a původ. Je možné, že mnohá slova, tak notoricky známá a anglicky znějící, pochází odjinud.

Největší vliv na starou angličtinu (Old English přibližně do r. 1066) měla latina, francouzština a také skandinávský jazyk (Old Norse).

Rok 1066 po dobytí Británie Vilémem Dobyvatelem se označuje jako začátek ohromného vlivu normánské francouzštiny. Pro nás mnohá typicky anglická slova pocházejí původně z francouzštiny. Není divu, když téměř po dvě století vládli v Anglii francouzští panovníci. Úřední jazyk byla francouzština, a proto téměř všechna slova mající něco společného s vládou nebo parlamentem mají tento původ. Angličtina byla poprvé zavedena v anglickém parlamentu až v r. 1362. Mnohá slova byla přebírána do angličtiny, takže některé typické výrazy jako authority, court, crown, empire, government, liberty, mayor, messenger, parliament a další vůbec nemají anglický původ. Angličtina je daleko více používána od počátku 15 století a postupně vytlačuje francouzský jazyk, který byl považován za samozřejmost v lepší společnosti.

Středověká angličtina (Middle English) označuje období přibližně od r. 1100 asi do druhé poloviny 15 století. Pro nás může být překvapením, že i anglický jazyk měl skloňování a také se používal mužský, ženský a střední rod pro neživotná podstatná jména. Zrušení skloňování sloves se nestalo náhle, ale trvalo poměrně dlouho. Také z toho důvodu současně vznikalo pevné uspořádání věty (slovosled). Proto se používá a zdůrazňuje uspořádání podmět-sloveso-předmět v každé učebnici. Slovosled je pevně daný a podmět, sloveso, předmět ani příslovečné určení se nedají libovolně přesouvat tak, jako v českém jazyce.

Do roku 1400 bylo do angličtiny převzato asi 10000 nových slov z francouzštiny a několik tisíc z latiny. Až do této doby se mimochodem používají písmena "u" nebo "v" ve stejných výrazech a často se zaměnují. ¨Později tam, kde kdysi bylo "u" se píše "v" a kde bylo "uu" se začíná psát "w". Proto se také "w" vyslovuje [dablju:] a ne [dablvi:].

Po objevu Nového Světa byla použita slova dalších cizích jazyků pro nové koncepty, lékařství, techniku, technologii, objevy nebo vynálezy a posléze také pro chemii a fyziku. Slovní zásoba byla přebírána hlavně z řečtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Později, když bylo objevování nových území a kolonií v plném proudu se začala přebírat slova ze všech světových jazyků.

Pokud se Vám podaří setkat se s texty z počátku 17. století, pak jste asi spatřili podivné koncovky sloves. Například Shakespearovy divadelní hry obsahují slova doth, cometh; It raineth every day,a podobně. Koncovka -th se běžně používala pro 3. osobu jednotného čísla. Až v polovině 17. století se u sloves objevuje koncovka -s. Dokonce otázky a zápory se tvořily podobně jako v jiných jazycích bez do, does anebo dalších pomocných sloves a tvořily se pouze intonací nebo přízvukem.

Od začátku 19. století se používá gramatika, hláskování a také interpunkce způsobem, jaký známe dnes. Možná, že místy je trochu jiná slovní zásoba nebo některé výrazy mohou znít staromódně, případně některá slova, i když psaná stejně jako v současnosti, mohla mít jiný význam.

Začátek 19.století byl obdobím kdy se podstatně zjednodušilo hláskování v AmE, nejčastěji, aby bylo ve shodě s výslovností.

Zde jsou pouze některá slova:

BrEAmE
theatre theater
centre center
colour color
travelled traveled
honour honor
behaviour behavior

Skype2.jpg

nahoru

www.AnglictinaCZ.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
walk, work

[ wo:k, wə:k]

Důležitá je správná výslovnost.
První je sloveso jít pěšky, chodit.
Walk   je také podstatné jméno chůze nebo procházka.
Work   znamená práce nebo sloveso pracovat.
wanna.

[ ´wonə]

Vyjímečně se v učebnicích setkáte s výrazem   wanna   což je neformálně want to.
They wanna go to the cinema tomorrow.

Oni chtějí jít zítra do kina.
Tvar   wanna   se používá pro všechny osoby jednotného i množného čísla.
want, wont, won´t.

[ wont, wəunt, wəunt]

Want   znamená chtít.
Wont   je zvyklý, navyklý.
Won´t   je stažený tvar   will not, který se používá pro budoucí čas.
Wont   a   won´t   mají stejnou výslovnost.
wash up

[ woš ap]

znamená umývat nádobí v BrE,
ale v AmE to znamená umývat se.
Wash the dishes   je umývat nádobí v AmE.
watch, wash.

[ woč, woš]

První slovo znamená hodinky nebo sloveso dívat se, sledovat.
Wash   je mýt, umýt nebo prát.
way

[wei]

je zajisté cesta,trasa, ale hlavně se way  překládá jako způsob nebo možnost.
W.C.

[ ´dablju:, si:]

W.C.   není tak obecně známý výraz jak bychom očekávali. Nejčastěji se používá   toilet, lavatory,
bathroom (AmE), restroom (AmE).
weak, week.

[ wi:k, wi:k]

Stejná výslovnost.
Weak   znamená slabý, chabý.
Week   je týden.
wealth, wealthy.

[ welθ, ´welθi]

Wealth znamená bohatství, majetek. Wealthy   je bohatý, zámožný nebo oplývající.
wear, weary, worry.

[ weə, ´wiəri, ´wari]

Wear   znamená nosit, mít na sobě.
Weary   je unavený, vyčerpaný nebo unavující, únavný.
Worry   znamená obávat se, dělat si starosti, strachovat se nebo podstatné jméno starost, potíž, obava.
weather, whether.

[ ´weðə, ´weðə]

Často nesprávně používaná slova, která se ještě k tomu vyslovují stejně.
The weather is getting worse again
Počasí se opět zhoršuje.
Whether   je jestli nebo zdali.
They could not decide whether to buy that new car (or not).
Nemohli se rozhodnout zda koupí to nové auto (nebo ne).
web page, website.

[ web peidž, ´websait]

Website   nebo   web site   jsou internetové (webové) stránky.
Site   je umístění, místo, ale není to strana nebo stránka.
Web page   je jednotlivá část nebo stránka   webové presentace.
weigh, weight.

[ wei, weit]

Weigh   je zvážit nebo vážit. Může to také být vážit ve smyslu zvažovat rozvažovat.
Weight   je podstatné jméno váha, hmotnost nebo závažnost.
Weight   jako sloveso znamená zatížit, zatěžkat, hodnotit.
well.

[ wel]

Slovo   well   má neuvěřitelné množství významů. Nejčastěji se   well   překládá jako dobře.
She speaks English very well.
Hovoří anglicky velmi dobře.
Zde bych rád poukázal na použití   well   na začátku věty, kdy se překládá jako   tak, tedy, no, hm a podobně. Je lepší   well   na začátku věty vůbec nepřekládat, protože pokud náhodou přeložíte   well   jako dobře v záporné větě tak to může znít divně.
Well, Jane is not coming here tomorrow.
Taková věta pak bude znít   "Dobře, Jana zítra nepříjde".
where, were, wear.

[ weə,   wə:, wə,   weə]

Where   je kde, kam.
Were   je minulý čas slovesa   to be. Wear znamená nosit, mít na sobě nebo podstatné jméno oděv, oblečení. První a třetí slovo se vyslovuje stejně.   Were   se vyslovuje   dlouze nebo krátce.
which, witch.

[ wič, wič]

Which   se překládá jako který, kdo, co, jenž nebo což.
Witch   je čarodějnice..
while

[ wail]

znamená zatímco, když nebo přestože.   While   může být také podstatné jméno chvíle.
For a while   je na chvíli;   a while ago   znamená před chvílí nebo také před nějakou dobou.
whose, who´s.

[ hu:z, hu:z]

Whose   znamená   čí, jehož, jejíž. Whose is that?   Čí je to?   Who´s
je stažený tvar   who is   (kdo je).
Who´s that woman?
Kdo je ta žena?
wide, width.

[ waid, widθ]

První slovo je široký a to druhé je podstatné jméno šířka.
wild, wilderness.

[ waild, ´wildənəs]

Wild   je divoký.
Wilderness   znamená  pustina, divočina. Všiměte si odlišné výslovnosti písmena   " i ".
will, shall.

[ wil, šæl]

Budoucí čas se tvoří pomocí   will. Tvar   shall   se používá u 1 os.j.č.
a 1 os.mn.č.   I shall...We shall...
Obvykle můžeme odlišit v překladu.
I will come on Monday.
Příjdu v pondělí.
I shall come on Monday.
Mám přijít v pondělí.
Will we wait?
Počkáme?
Shall we wait?
Máme počkat?
Podmiňovací should se odvozuje od shall   a dá se použít u všech osob jak jednotného tak i množného čísla.
She should come here any minute.
Měla by přijít každou chvíli.
wind, wind.

[ wind, waind]

Jedno slovo může mít také odlišnou výslovnost, což je   neskutečně příjemné.
Wind   [wind] je vítr, ale jako sloveso se   wind   vyslovuje   [waind]   a znamená ovinout, omotat, klikatit se, vinout se nebo   natáhnout (hodinky).
with, width.

[ wið/witθ, widθ]

With   je předložka   s, společně.
Width   je šířka.
with, without.

[ wið,wiθ,   wið´aut]

With   je předložka   s, spolu.
Without   je bez.
.woe, woo, vow, wow.

[ wəu, wu:, vau, wau]

Woe   je trápení, bída, strast.
Woo  je lákat, vábit.
Vow   znamená přísahat, slíbit nebo podstatné jméno přísaha, slib.
Wow   je citoslovce podobné českému   jé, jú.
wonder, wander.

[ ´wandə, ´wondə]

Wonder   je divit se, přemýšlet, nebo podstatné jméno div, zázrak, údiv.
I wonder...   znamená   Chtěl bych vědět...
Wander   je toulat se, potulovat se nebo vandrovat.
word, world.

[ wə:d, wə:ld]

První znamená slovo; to druhé je svět.
U slova   world   se vyslovuje   " l ".
worse, worst.

[ wə:s, wə:st]

Přídavné jméno   bad   (špatný)  je nepravidelné.
Worse   je horší a   worst   je nejhorší.
wound, wound.

[ waund, wu:nd]

Sloveso   wind   má v minulém čase a příčestí minulém tvar   wound.
Wound   je také podstatné jméno zranění, rána nebo sloveso zranit, poranit.
V tomto druhém významu je výslovnost   [wu:nd].

nahoru

www.AnglictinaCZ.com


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner